allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Komentarze: 0   Views : 52

USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
Drukować 2005-06-03 12:45  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                        
Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591 oraz z
2005 r. Nr 72, poz. 643) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     "2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze
       prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko
       jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w
       poczet członków spółdzielni.",
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     "4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości minimalnego
       wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
       2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679
       oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407).";
2) w art. 4:
   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1{1} w brzmieniu:
      "1{1}. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują
         spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązane uczestniczyć w
         wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
         częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem
         nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach
         spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat na takich samych
         zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.",
   b) ust. 5-6{2} otrzymują brzmienie:
     "5. Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach
       związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną
       przez spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby
       niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
       własnościowe prawa do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej
       działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
     6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z członkami
       spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub
       osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują
       spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale
     zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem
       pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby
       faktycznie korzystające z lokalu.
     6{1}. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do
       wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub
       faktycznego korzystania z lokalu.
      6{2}. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, wnosi się co miesiąc z
         góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określać inny termin
         wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia
         jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie
         członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem
         spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której
         przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",
   c) po ust. 6{2} dodaje się ust. 6{3} w brzmieniu:
       "6{3}. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, przeznacza się
         wyłącznie na cele określone w tych przepisach.",
   d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
     "7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić
       osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem
       terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca
       poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia
       na piśmie.
     8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym
       przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele
       niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany
       wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę
       sądową nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w
       zmienionej wysokości.";
3) w art. 6:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     "3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy
       na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
       stanowiącymi mienie spółdzielni. Obowiązek świadczenia na fundusz
       dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami
       spłdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym
       przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.",
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      "4. Jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być zabezpieczony
         hipoteką ustanowioną na nieruchomości, której spółdzielnia jest
         właścicielem, a osoby niebędące członkami spółdzielni lub członkowie
         spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w
         budynku na tej nieruchomości lub zawarto z tymi członkami umowy o
         budowę lokali na tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga
         również pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni oraz osób
         niebędących członkami; warunek ten stosuje się do zmiany umowy kredytu
         polegającej na zmianie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego
         kredytu przez ustanowienie hipoteki. Środki finansowe pochodzące z
         tego kredytu przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości.",
   c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
       "5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy spółdzielnia
         zaciąga kredyt, który ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na
         użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej nieruchomości stanowiącej
         udział spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby
         niebędące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są
         uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na
         użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność
         spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym
         gruncie albo nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.";
4) w art. 6{1}:
   a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     "2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka
       spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której
       przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela
       lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.",
   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     "7. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni bądź osoba
       niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
       własnościowe prawo do lokalu albo właściciel lokalu niebędący członkiem
       spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za
       używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne,
       nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.";
5) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba
      niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze
      własnościowe prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które
      prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu. Na
      spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.";
6) w art. 11{1}:
   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
     "1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze
       lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana
       zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego
       członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po
       dokonaniu przez niego:
         1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni
           związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w
           szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni
           wraz z odsetkami;
         2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu
           mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 6{1}
           ust. 5;
         3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu
           kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów
           nieruchomości, w której znajduje się lokal;
         4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1;
         5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną
           wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części.
           Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków
           publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością
           rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego,
           podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez
           spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości
           rynkowej lokalu. Przepis art. 46{1} stosuje się odpowiednio.
     2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do
       aktualnej wartości rynkowej lokalu.",
   b) uchyla się ust. 4;
7) w art. 12:
   a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
      "5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną
         wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części.
         Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków
         publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością
         rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego,
         podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez
         spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości
         rynkowej lokalu. Przepis art. 46{1} stosuje się odpowiednio.",
   b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
     "4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza
       za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o
       której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla
       lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na
       rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
     5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
       zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
       wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
       2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; kwotę w tej samej wysokości
       pobiera się jako koszty sądowe od wniosku o założenie księgi wieczystej
       dla lokalu i wpis do księgi wieczystej.";
8) po art. 12{1} dodaje się art. 12{2} w brzmieniu:
   "Art. 12{2}. Zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między
           wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu
           mieszkaniowego, o którym mowa w art. 11{1} ust. 1 pkt 5 oraz art. 12
           ust. 1 pkt 5, jest dochodem członka niepodlegającym opodatkowaniu
           podatkiem dochodowym od osób fizycznych.";
9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     "1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa
       małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię,
       któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
       mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o
       podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni
       powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w
       którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje
       roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.";
10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     "1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do
       lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada
       drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem
       spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci
       współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka
       spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków
       spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";
11) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     "3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka,
       którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru
       w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego
       i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
       mieszkalnego.";
12) w art. 17{3} ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. W wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1} ust. 5, członek
      spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
      lokalu bądź osoba niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje
      spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest obowiązana uzupełnić wkład
      budowlany.";
13) art. 17{7} otrzymuje brzmienie:
    "Art. 17{7}. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy
           powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu
           budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z
           tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni,
           którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze
           własnościowe prawo do lokalu.";
14) w art. 17{8}:
   a) uchyla się ust. 1,
   b) uchyla się ust. 3;
15) art. 17{10} otrzymuje brzmienie:
    "Art. 17{10}. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o
            których mowa w art. 4 ust. 1, 1{1} i 5, rażącego lub uporczywego
            wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu
            porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby
            czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
            uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
            własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa
            w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady
            nadzorczej.";
16) w art. 17{11} ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się
      niewniesioną przez członka bądź osobę niebędącą członkiem spółdzielni,
      której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część
      wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt
      zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego
      lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.";
17) art. 17{13} otrzymuje brzmienie:
    "Art. 17{13}. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
            stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.";
18) art. 17{14} otrzymuje brzmienie:
    "Art. 17{14}. 1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem
             spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
             lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę
             przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
           1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni
             związanych z budową, o których mowa w art. 17{3}, w tym w
             szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
             spółdzielni wraz z odsetkami;
           2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu
             budowlanego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1}
             ust. 5;
           3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni
             z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów
             remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
           4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1
             i 1{1}.
         2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych
           przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe
           założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej
           obciążają członka spółdzielni, albo osobę niebędącą członkiem
           spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
           lokalu, na rzecz których spółdzielnia dokonuje przeniesienia
           własności lokalu.
         3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych
           przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3
           minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
           10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; kwotę w
           tej samej wysokości pobiera się jako koszty sądowe od wniosku o
           założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpis do księgi
           wieczystej.";
19) w art. 17{15} ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej albo osoby
      niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca
      postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana
      przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy
      zachowaniu zasady, jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej, że
      udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu
      przez nich spłat, o których mowa w art. 17{14} ust. 1.
   2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu
     stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w
     odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art.
     17{14} ust. 2 i 3.";
20) w art. 17{16} ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   "1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę
      niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
      własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody
      spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z
      lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub
      oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz
      spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia
      spółdzielni o tej czynności.
   2. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni,
      której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie
      korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą
      wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.";
21) art. 17{17} otrzymuje brzmienie:
   "Art. 17{17}. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej,
           ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie
           własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu
           przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu albo
           osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje
           spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.";
22) w art. 17{18} po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
     "3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka,
       którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru
       w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego
       i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.";
23) po art. 24 dodaje się art. 24{1} w brzmieniu:
    "Art. 24{1}. 1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach
             położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według
             wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę,
             że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością
             wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca
             1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się
             odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o
             własności lokali.
         2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących
           członkom spółdzielni, spółdzielczych praw do lokali.";
24) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
   "2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni
      jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w
      art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
      choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem
      art. 24{1} i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie
      nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1
      oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.
   3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o
     wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z
     zastrzeżeniem art. 24{1} oraz art. 26.";
25) art. 39 otrzymuje brzmienie:
      "Art. 39. 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu,
             a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do
             prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który
             poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli
             je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z
             tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa
             do lokalu po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków lub
             umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:
           1) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu z tytułu
             modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1} ust. 5;
           2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z
             tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów
             remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
           3) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
         2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych
           przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe
           założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej
           obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje
           przeniesienia własności lokalu.
         3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych
           przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3
           minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
           10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; kwotę w
           tej samej wysokości pobiera się jako koszty sądowe od wniosku o
           założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpis do księgi
           wieczystej.";
26) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   "5. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie stanowią
      podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w
      nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej
      własności lokali na rzecz członków spółdzielni, osób niebędących
      członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
      do lokalu lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu własności
      tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni lub innych
      osób.";
27) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokali następuje jednocześnie na
      rzecz wszystkich osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
      hipoteka obciążająca nieruchomość stanowiącą własność spółdzielni
      mieszkaniowej obciąża wszystkie odrębne lokale. Wierzyciel, któremu
      przysługuje powstała na tej podstawie hipoteka łączna, obowiązany jest
      dokonać jej podziału między właścicieli odrębnych lokali, stosownie do
      ich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnych.";
28) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego
      członkowi albo osobie niebędącej członkiem, przysługiwało spółdzielcze
      własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do
      lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki
      ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają
      nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności
      lokalu.";
29) w art. 48:
   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1{1}-1{3} w brzmieniu:
    "1{1}. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12
       października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków
       mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567, z
       1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39,
       poz. 442), podlegają zaliczeniu na poczet wkładu mieszkaniowego albo
       budowlanego.
     1{2}. Wysokość kaucji mieszkaniowej waloryzuje się proporcjonalnie do
       wartości rynkowej lokalu.
     1{3}. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemcy są
       zwolnieni od wpłaty wkładu mieszkaniowego.",
   b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
     "2. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
       i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest
       uzalenione od złoenia przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęcia
       w poczet członków spółdzielni. Najemcy przysługuje roszczenie o
       przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
     3. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za
       ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
       mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu
       i wpisu do księgi wieczystej obciążają najemcę, na rzecz którego
       spółdzielnia dokonuje ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu albo
       przeniesienia własności lokalu.
     4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
       zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
       wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
       2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; kwotę w tej samej wysokości
       pobiera się jako koszty sądowe od wniosku o założenie księgi wieczystej
       dla lokalu i wpis do księgi wieczystej.";
30) w art. 48{1} ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Po śmierci członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem
      spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do
      lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności
      określonym w art. 17{14} lub 17{15}, ich spadkobiercy mogą żądać
      przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności
      garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności
      lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez
      członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której
      przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z późn. zm.)[2] w art. 17 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem
oraz dodaje się pkt 4{1} w brzmieniu:
     "4{1}) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale
       spółdzielni.".                                        

Art. 3.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr
188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 18. § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są
             dla wszystkich członków równe.
         § 2. Członek spółdzielni ma prawo:
           1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy
             członkowskiej;
           2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
           3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z
             uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów
             spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
             finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami
             trzecimi;
           4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków
             dotyczących jej działalności;
           5) udziału w nadwyżce bilansowej;
           6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
        § 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z
           osobami trzecimi, jeeli naruszałoby to prawa tych osb lub jeeli
           istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane
           informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to
           wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na
           piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez
           spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu
           rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów.
           Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
           członkowi pisemnej odmowy.
        § 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w
           ustawie lub w statucie.
        § 5. Członek spółdzielni ma obowiązek:
           1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na
             nich regulaminów;
           2) dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w
             realizacji jej zadań statutowych.
        § 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w
           ustawie lub w statucie.
        § 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z
           jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze
           stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.";
2) art. 24 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 24. § 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez
             wykluczenie albo wykreślenie członka.
           § 2. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy
             z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze
             pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami
             statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa
             przyczyny wykluczenia.
          § 3. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez
             niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków
             spółdzielni. Statut określa przyczyny wykreślenia.
          § 4. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do
             postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie
             spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie
             uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek
             wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni.
          § 5. Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo
             wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z
             uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w
             terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie
             powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się
             organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje
             przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.
             Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany
             podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
        § 6. Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia
           członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada
           nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo:
           1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego
             zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo
           2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu
             tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem;
             przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio.
        § 7. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania
           przez walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady
           nadzorczej, o którym mowa w § 6 pkt 2, biegnie od dnia, w którym
           odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
        § 8. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały
           rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek
           spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i
           popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się
           postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
        § 9. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego,
           termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 6 pkt 1, wynosi
           miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo
           wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone
           na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu
           dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się
           członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego
           zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
         § 10. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
           1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady
             nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł
             odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
           2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego
             zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin
             ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;
           3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały
             walnego zgromadzenia;
           4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały
             rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.";
3) art. 32 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 32. § 1. Statut może stanowić, że w określonych w nim sprawach między
             członkiem a spółdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania
             się od uchwały organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie
             organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W tym
             wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania
             wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i
             rozpatrzenia odwołania.
          § 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu
             wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega
             zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez
             okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy
             powinien rozpatrzyć odwołanie.
        § 3. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie
           mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze
           sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu
           wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
           ulega umorzeniu.";
4) uchyla się art. 33;
5) w art. 36 po  2 dodaje się  2a w brzmieniu:
   " 2a. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub
        pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są
        uprawnione do zabierania głosu.";
6) w art. 37 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
  "§ 4. Członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w
      zebraniu przedstawicieli bez prawa głosu.";
7) art. 42 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków
             spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
         § 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
         § 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi
           obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu
           pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
         § 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o
           uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie
           wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi
           wykluczonemu albo wykreślonemu.
         § 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje
           pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w
           której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony
           przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd
           właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.
         § 6. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być
           wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego
           zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym
           zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu
           tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale,
           nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego
           zgromadzenia.
         § 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o
           uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia
           tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
         § 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6,
           jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla
           członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej
           uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest
           nadmierne.
         § 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały
           walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem
           wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.";
8) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 2. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje,
      stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie.";
9) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§ 1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na
      zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być
      jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie
      konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do
      czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.";
10) art. 58 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 58. Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec
              spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem
              sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni,
              chyba że nie ponosi winy.";
11) w art. 91:
   a) § 1 otrzymuje brzmienie:
      "§ 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a
         w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się
         lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości
         jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.",
   b) po § 2 dodaje się § 2{1} w brzmieniu:
     "§ 2{1}. Celem lustracji jest:
           1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i
            postanowień statutu;
           2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią
            działalności w interesie ogółu członków;
           3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez
            spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
           4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów
            spółdzielni;
           5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu
            stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności
            spółdzielni.";
12) w art. 93:
   a) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:
      "§ 1a. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek
          rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski
          polustracyjne oraz przekazuje je zarządowi i radzie.
       § 1b. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi
           przeprowadzającemu lustrację i walnemu zgromadzeniu informację o
           realizacji wniosków polustracyjnych.",
   b) § 2 otrzymuje brzmienie:
       "§ 2. Zarząd obowiązany jest na żądanie członka spółdzielni udostępnić
          mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i
          informacje o ich realizacji.";
13) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:
    "Art. 93a. § 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki
              przestrzennej i mieszkaniowej ma prawo żądania informacji i
              danych, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni
              mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z
              prawem i gospodarności działalności spółdzielni.
          § 2. W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową
              minister występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym
              spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z
              wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się
              na koszt spółdzielni.
          § 3. Lustrację, o której mowa w § 2, związek rewizyjny lub Krajowa
             Rada Spółdzielcza ma obowiązek wszcząć w ciągu 30 dni od dnia
             otrzymania wniosku ministra.
          § 4. Podmiot przeprowadzający lustrację obowiązany jest przesłać
             protokół z czynności lustracyjnych ministrowi.
          § 5. W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową
             wniosków z przeprowadzonej lustracji minister nakazuje jej
             uwzględnienie tych wniosków w terminie 3 miesięcy.";
14) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio
     przepisy części I, z wyjątkiem art. 24 § 4 i 6-9 , art. 32 i 33, a w
     odniesieniu do związków rewizyjnych także art. 67, 75-78 oraz przepisów
     ustawy dotyczących udziałów i wkładów. Przepisy art. 42 stosuje się
     odpowiednio również do uchwał rady związku.";
15) po części II dodaje się część IIa w brzmieniu:
                                   "Część IIa
                                 Przepisy karne
   Art. 267a. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem
           jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę,
            podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
   Art. 267b. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni albo likwidatorem, nie
           zgłasza wniosku o upadłość spółdzielni pomimo powstania warunków uza
           sadniających upadłość spółdzielni,
            podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
             wolności do roku.
   Art. 267c. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew
           przepisom ustawy:
            1) nie poddaje spółdzielni lustracji,
            2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym
              wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków
              lub nie przedkłada stosownych dokumentów,
            3) nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji,
            4) nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo
              zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedsta
              wicieli,
            podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
   Art. 267d. § 1. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem,
             ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni,
             władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi,
            podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
             wolności do lat 2.
         § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
            podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
             wolności do roku.".

Art. 4.

1. Do oceny skutków zdarzeń prawnych stosuje się przepisy obowiązujące w dniu,
  w którym zdarzenia te nastąpiły.
2. Jeżeli wykluczenie albo wykreślenie członka ze spółdzielni, które nastąpiło
  na podstawie przepisów dotychczasowych, nie stało się skuteczne przed dniem
  wejścia niniejszej ustawy w życie, stosuje się art. 24 § 10 ustawy, o której
  mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym przez niniejszą ustawę.
3. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wszczęte przed dniem wejścia niniejszej
  ustawy w życie toczy się według przepisów dotychczasowych.
                                        
Art. 5.

1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w życie dokonają zmian swoich
  statutów stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w
  ustawie - Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych
  zmian spółdzielnie dokonają w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
  niniejszej ustawy.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych
  statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a
  przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1] Niniejszą  ustawą zmienia się: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r.  -  Kodeks
 postępowania  cywilnego  i  ustawę  z  dnia  16  września  1982  r.   -   Prawo
 spółdzielcze.
[2] Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1965 r. Nr  15.  poz.
 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234,  z
 1982  r.  Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984  r.
 Nr  45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123,  z
 1988  r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990  r.
 Nr  14,  poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318  i  Nr  79,
 poz.  464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,  z  1993
 r.  Nr  12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz.  417,  z
 1996  r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz.  703,
 z  1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
 Nr  117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz.  934,
 Nr  140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
 757,  z  1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,  poz.
 552  i  554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr  114,  poz.
 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,  Nr
 49,  poz.  508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071,  Nr  123,  poz.
 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr  26,
 poz.  265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr  129,
 poz.  1102, Nr 153, poz. 1271, , Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z  2003
 r.  Nr  41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz.  1035,  Nr
 119,  poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939  i  Nr
 228,  poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623,  Nr
 91,  poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691,  Nr  169,
 poz.  1783,  Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135,  Nr  236,
 poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185  i
 Nr 86, poz. 732. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów