allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Komentarze: 0   Views : 21

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Drukować 2006-09-08 11:55  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych
na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie
wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) stopa WIBOR trzymiesięczny - roczną stopę procentową trzymiesięcznych
pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim rynku międzybankowym,
notowaną przez agencję informacyjną wskazaną w umowie
między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną
do udzielania kredytów udzielającą kredytu preferencyjnego;
2) dopłata - część należnych instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów odsetek od kredytu preferencyjnego, pokrywaną ze źródeł określonych
w art. 10 ust. 1 i 4;
3) kredyt preferencyjny - kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty
na zasadach określonych w ustawie;
4) osoba samotnie wychowująca dziecko - osobę, o której mowa w art. 6 ust. 5
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1));
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.
270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z
2001r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz.
961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363
i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz.
715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515,
Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz.
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2006
r. Nr 183, poz. 1354.
5) lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2
zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000
r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
6) dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), w którym znajduje się wyłącznie lokal
mieszkalny;
7) średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych - średnią arytmetyczną dwóch ostatnio
ogłoszonych wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr
31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602 i Nr 167, poz.
1193), obowiązujących dla gminy, na terenie której położony jest lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny;
8) stopa procentowa - określoną w umowie kredytu preferencyjnego stopę
oprocentowania kredytu preferencyjnego;
9) stopa referencyjna - zmienną stopę procentową, stanowiącą podstawę ustalenia
wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równą
przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczaną jako średnia arytmetyczna
notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększoną
o 2 punkty procentowe, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
10) Fundusz Dopłat - Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej
stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.
177 i Nr 146, poz. 1546).


Rozdział 2
Zasady stosowania dopłat

Art. 3.

1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na
podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytów przez:
1) oboje małżonków;
2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
a) małoletnie dziecko,
1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202,
Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz.
1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz.
1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.
b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach,
w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb
społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), a
także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.3)), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych,
prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe
na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych.
2. Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest
lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego.

Art. 4.

1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli żadna z osób, o których mowa w art. 3 ust.
1, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:
1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego;
2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego
przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
4) najemcą lokalu mieszkalnego.
2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy
kredytu preferencyjnego składa pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o
których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopłaty mogą być stosowane również w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o
kredyt preferencyjny, która w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego
jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego
pisemnie zobowiąże się do:
1) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje
jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do
zrzeczenia się tego prawa,
2) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
- w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego,
własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własno-
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz.
708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.
ściowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które
został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego
udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy
od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania
wybudowanego domu jednorodzinnego.
4. W okresie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3 kredytobiorca informuje
pisemnie instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o
niewykonaniu zobowiązania, o którym mowa w tym przepisie.
5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, instytucja
ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wypowiada umowę kredytu
preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej
wymagalności.
6. W przypadku prawomocnego skazania kredytobiorcy za przestępstwo określone
w art. 297 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) popełnione w związku z udzieleniem kredytu
preferencyjnego, instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, po
uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada umowę kredytu
preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej
wymagalności.

Art. 5.

1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:
1) kredyt preferencyjny został udzielony na:
a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną
nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa
w art. 3 ust. 1, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał
inny tytuł prawny,
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem
jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,
c) pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię
mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub
przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
d) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego
przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
e) budowę domu jednorodzinnego,
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr
64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z
2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr
199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i
Nr 243, poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz.
1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493.
f) nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację
budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne,
w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
2) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o
których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 140 m2;
3) cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt
budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy
budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym
przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt
preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych;
4) lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 1, położone
są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy
kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1 pkt 1 lit. a
składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na
który ma być udzielony kredyt preferencyjny.
3. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu
własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli
umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny
- na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej.
4. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. e, lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, przyjmuje się
na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
5. Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy
budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, przyjmuje się na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane związanych z domem jednorodzinnym.

Art. 6.

1. Kredytu preferencyjnego udziela się w walucie polskiej, a umowa kredytu preferencyjnego
nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej,
ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut.
2. Kwota kredytu preferencyjnego może zostać powiększona wyłącznie o:
1) pobierane przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów
jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem -
do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem składek, o których mowa
w pkt 2;
2) jednorazowe i płatne z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.
3. W przypadku odroczenia pierwszej spłaty kapitału kredytu preferencyjnego
okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia postawienia
do dyspozycji kredytobiorcy ostatniej transzy kredytu preferencyjnego.
4. Spłata kredytu preferencyjnego może następować wyłącznie metodą równych rat
kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).
5. Ograniczenia wynikające z ust. 1-4 mają zastosowanie w okresie stosowania dopłat.

Art. 7.

1. W okresie stosowania dopłat odsetki spłacane przez kredytobiorcę są równe
kwocie odsetek naliczonych przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytów w oparciu o stopę procentową pomniejszonej o dopłatę należną
za okres naliczenia odsetek.
2. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, na wniosek kredytobiorcy,
jest obowiązana do poinformowania go o łącznej wysokości zastosowanych
dopłat.

Art. 8.

1. Podstawę naliczenia dopłaty stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego - w przypadku lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa
nie przekracza odpowiednio:
a) 50 m2 - dla lokalu mieszkalnego,
b) 70 m2 - dla domu jednorodzinnego;
2) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca
równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 i
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego,
którego powierzchnia użytkowa przekracza 50 m2;
3) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca
równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 m2 i
powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego - w przypadku domu jednorodzinnego,
którego powierzchnia użytkowa przekracza 70 m2;.
2. Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych odsetek.
3. Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy
naliczenia dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia
dopłaty.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

Art. 9.

1. Dopłaty stosuje się przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek, o których
mowa w art. 7 ust. 1.
2. Dopłata jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów
każdorazowo po spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty kapitałowej
oraz odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1.
3. Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku postawienia wierzytelności wynikającej
z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności.
4. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wpłaca do Funduszu
Dopłat kwotę stanowiącą równowartość zastosowanych dopłat w przypadku postawienia
kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności ze
względu na:
1) wykorzystanie kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z
celem, na jaki został udzielony;
2) niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3;
3) uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu, o którym mowa w art. 4
ust. 6.
5. Wpłata, o której mowa w ust. 4, następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia
przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów czynności
związanych z egzekucją należności z tytułu kapitału kredytu preferencyjnego,
odsetek, zastosowanych dopłat oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.
6. W przypadku gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w
ust. 5, instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów nie odzyskała
całości objętych tym postępowaniem należności, kwotę, o której mowa w ust. 4,
instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wpłaca w wysokości
proporcjonalnej do odzyskanych należności.

Art. 10.

1. Źródłem finansowania dopłat jest Fundusz Dopłat.
2. Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione do
udzielania kredytów, które zawarły w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Umowa określa zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania
i rozliczania dopłat, a także zakres i terminy składania przez instytucje ustawowo
upoważnione do udzielania kredytów informacji o udzielonych kredytach
preferencyjnych.
3. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 2, nie mają zastosowania przepisy
o zamówieniach publicznych.
4. Jeżeli środki Funduszu Dopłat nie pozwalają na pokrycie należności instytucjom
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów z tytułu dopłat, Bank Gospodarstwa
Krajowego wypłaci tym instytucjom dopłaty z własnych środków, a minister
właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
zwróci Bankowi Gospodarstwa Krajowego wypłaconą kwotę wraz z odsetkami
równymi kosztowi pozyskania przez Bank Gospodarstwa Krajowego tej
kwoty.
5. Warunki, tryb oraz termin zwrotu, o którym mowa w ust. 4, określi umowa zawarta
między ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 11.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego w okresach kwartalnych do końca miesiąca następującego
po kwartale informuje ministra właściwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra właściwego do spraw
finansów publicznych o wsparciu udzielonym na podstawie ustawy.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które są lub były stroną
umowy kredytu preferencyjnego.

Art. 12.

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi,
w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów, o których mowa w art. 10 ust.
2, a także zakres informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1, tak aby zapewnić efektywność
wykorzystania środków Funduszu Dopłat, a także umożliwić monitorowanie
realizacji ustawy.


Rozdział 3
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 13.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.5)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 123 kropkę zastępuje
się przecinkiem i dodaje się pkt 124 w brzmieniu:
„124) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na
podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu
rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz.
1354).".

Art. 14.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.6)) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.
270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z
2001r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz.
961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363
i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz.
715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515,
Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz.
1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202,
Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz.
1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz.
1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.
 „3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu
Termomodernizacji, Funduszu Dopłat oraz Krajowego Funduszu
Drogowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od
środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych
Skarbu Państwa w tym banku.".

Art. 15.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych
(Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się art. 21;
2) w art. 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w
brzmieniu:
„2. Podstawę wpisu w księdze wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt lub
pożyczkę udzieloną przez kasę stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości
złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. Do hipotek zabezpieczających kredyty i pożyczki udzielone przez kasę art. 36
§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005
r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.8)) stosuje się odpowiednio.".

Art. 16.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr
19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354);",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia
organom wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 31
grudnia roku poprzedzającego.";
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz.
958, Nr 119, poz. 1252, Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2003 r. Nr 60, poz. 535,
Nr 217, poz. 2124, Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 121, poz. 1262, Nr 146, poz.
1546, z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr
8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr 68,
poz. 623 i Nr 146, poz. 1546.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz.
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143,
poz. 1031.
 „Art. 6. Po spłacie ostatniego kredytu o stałej stopie procentowej oraz ostatniego
kredytu preferencyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8
września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania, środki Funduszu podlegają odprowadzeniu do
budżetu państwa.".

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów