allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Komentarze: 0   Views : 454

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Drukować 2004-04-16 13:19  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do
obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i
obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.";
2) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;",
b) uchyla się pkt 21;
3) w art. 5 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do
drogi publicznej;";
4) w art. 12:
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888.
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o
którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z odrębnymi
przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym
w nim terminem ważności.",
b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do kierowania robotami budowlanymi w powierzonym zakresie, z
wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, uprawnione
są także osoby posiadające, zgodnie z przepisami o rzemiośle,
dyplom mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.";
5) w art. 12a w ust. 1:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz osób, o których
mowa w art. 12, mogą również wykonywać osoby będące obywatelami
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, które:",
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiadają w tych państwach prawo wykonywania czynności odpowiadających
samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;";
6) w art. 14:
a) w ust. 1:
- dodaje się pkt 2c-2e w brzmieniu:
„2c) kolejowej;
2d) wyburzeniowej;
2e) telekomunikacyjnej;",
- uchyla się pkt 6,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 5;
7) w art. 16 uchyla się ust. 2-6;
8) w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.";
9) w art. 29:
a) w ust. 1:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni
zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza
niż 500 m2;",
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni
służących do rekreacji;",
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych
na gruntach leśnych Skarbu Państwa;",
- pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych
lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz
brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących
konstrukcji oporowych;",
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dociepleniu:
a) ścian budynków o wysokości do 12 m,
b) dachów budynków;";
10) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy
ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz
z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania
działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem
właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.";
11) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
aktualnym na dzień opracowania projektu;";
12) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art.
20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12
ust. 7;
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o
którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez
osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą
się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego
sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia
na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie
takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w
drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu
państwa.",
c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o
którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa
w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.";
13) w art. 36 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z
art. 54 lub art. 55.";
b) uchyla się pkt 6;
14) w art. 36a:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku
wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.",
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby
kondygnacji i elewacji;
3) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci
dachowych);
4) niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepełnosprawne;
6) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym
mowa w ust. 5.";
15) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie,
o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.";
16) w art. 39 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym
do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania
pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych
do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na
budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.";
17) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.";
18) w art. 48:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególności:
a) ustaleniami obowiązują_______€__cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo
b) ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku
braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;",
b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania,
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do
projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20
ust. 3 pkt 2.",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa
w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie
została zakończona.";
19) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega
pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.";
20) w art. 49b:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia
postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych,
właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została
zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora
obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i
3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu
wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, w przypadku braku obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z
tym że wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1) art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i
4 - wynosi 2 500 zł;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21 - wynosi 5 000 zł.",
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy
organ wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.";
21) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym
mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę
obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie
obiektu do stanu poprzedniego albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót
budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając
termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
- nakłada, określając termin wykonania, obowiązek
sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego,
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas
wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby
- wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych
do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu
budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2,
decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu
obowiązku określonego w tym nakazie.
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i
wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku nie wykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie
dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu
lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i
wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa
została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego
zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. W przypadku nie wykonania w terminie obowiązku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą
zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu
lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie
stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa
obiektu budowlanego lub jego części.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli
roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48
albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w
art. 50 ust. 1.";
22) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest
wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem
art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu
budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.";
23) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy
uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie
na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVII,
XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII i XXX, o których mowa
w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo
art. 51 ust. 3;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.";
24) w art. 57:
a) uchyla się ust. 5,
b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której
mowa w art. 59a.
7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy
organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu
budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega
dziesięciokrotnemu podwyższeniu.",
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,
właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.";
25) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie
obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o
której mowa w art. 59a.";
26) uchyla się art. 59b;
27) w art. 59d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza
protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza
się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi
egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje
we właściwym organie.";
28) art. 59f otrzymuje brzmienie:
„Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości
w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza
się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika
kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości
obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik
wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające
różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych
dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym
mowa w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą
stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych
kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji,
odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza,
w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w
art. 51.";
29) art. 59g otrzymuje brzmienie:
„Art. 59g. 1. Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy
z kar stanowią dochód budżetu państwa.
2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego
urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.
3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej
obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat©
kowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.1)), z tym że uprawnienia
organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują
wojewodzie.
6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia
nieważności postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego
postanowienia właściwemu wojewodzie.";
30) w art. 62:
a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia
wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować
zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska
- nakazuje przeprowadzenie kontroli w terminie, o którym
mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu
technicznego obiektu lub jego części.";
31) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części rozumie się w szczególności:
1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi
albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia,
które uprzednio miało inne przeznaczenie lub
było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie
pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne;
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego
części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa
pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne,
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy
określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego
w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich
nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlane-
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz.
1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz.
475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr
170, poz. 1660, Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68,
poz. 623 i Nr 91, poz. 868.
go, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę
obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi
techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem
obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o
zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku
braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w
ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane odrębnymi przepisami.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ
nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów,
a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w
terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ,
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po
upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń
lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę -
rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje
w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust.
2-4.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje
skutków prawnych.";
32) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze
postanowienia:
1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie
dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.
2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt
2, i - w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia
ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.
3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka
opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
4. W przypadku nie wykonania w terminie obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy
organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.";
33) w art. 72:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania
w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności
właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki
oraz obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budow©
lanego oraz warunki ich wykonania, mając na uwadze, że obowiązki te
powinny być technicznie uzasadnione i nie powodować nadmiernego
obciążenia właściciela lub zarządcy.";
34) w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) stosowania wyrobów budowlanych;";
35) w art. 81a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów
nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika
budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego
pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności
właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności
pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy
budynku.";
36) w art. 81c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego
mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela
lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego
do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem
obiektu budowlanego;
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.";
37) w art. 82 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami
służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego
oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu
- nie związanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg
ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi
podróżnych, pojazdów i przesyłek;";
38) w art. 82b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uwierzytelnione kopie rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem
rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, przekazuje się do organu
wyższego stopnia do każdego piątego dnia miesiąca lub, jeżeli dzień ten jest
dniem wolnym od pracy, pierwszego dnia roboczego po tym terminie.";
39) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako
organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których
mowa w art. 36a ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-
51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1,
art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1
i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit.
a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.";
40) uchyla się art. 83a;
41) w art. 88a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się
w szczególności: imiona i nazwisko, adres, numer PESEL - w stosunku
do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego, a także informację o wykształceniu
i tytułach naukowych.";
42) w art. 93:
a) dodaje się pkt 9b w brzmieniu:
„9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5;",
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których
mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych
z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego
do użytkowania lub jego utrzymaniem.";
43) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają
organy samorządu zawodowego.";
44) w załączniku w kolumnie „Kategorie obiektów budowlanych" kategoria XII
otrzymuje brzmienie:
„Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji
rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów
poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych
oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych".

Art. 2.

1. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W sprawach zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
3. Przepisu art. 71a, ustawy o której mowa w art. 1, nie stosuje się do zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganego pozwolenia
i dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. W takich
przypadkach stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy do obliczania wysokości kar, o których mowa w art. 57 ust. 7 oraz art.
59f ustawy, o której mowa w art. 1, oraz opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej;
2) art. 1 pkt 24 lit. b w zakresie art. 57 ust. 7, w stosunku do obiektów budowlanych,
których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów