allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 6,7)

Komentarze: 0   Views : 346

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 6,7)
Drukować 2003-03-27 12:36  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 68.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z
2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 12
w ust. 4 wyrazy „Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej"
zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej".

Art. 69.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz.
984) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Obowiązkiem wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego
jest dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań ochronnych oraz
uwzględnianie zadań ochrony zabytków, między innymi w wojewódzkich
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w budżetach i
w prawie miejscowym.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, uzgadniane są z właściwym wojewódzkim
konserwatorem zabytków.".

Art. 70.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998
r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.
320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr
128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.
1145) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem
wymagań higienicznych i zdrowotnych,".

Art. 71.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826) w art. 35 w ust. 1 wyrazy „W planach
zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami „W planach zagospodarowania
przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego".

Art. 72.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w art. 18 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,".

Art. 73.

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.
Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r.
Nr 166, poz. 1361) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w
sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich,
a także projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego
województwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portów i przystani, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego
urzędu morskiego.",
b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „pasa technicznego,";
2) w dziale II „Polskie obszary morskie" po rozdziale 8 dodaje się rozdział 9 w
brzmieniu:
 „Rozdział 9
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
Art. 37a. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, może
przyjąć, w drodze rozporządzenia, plan zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i
wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając ustalenia, o których
mowa w ust. 2.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga o:
1) przeznaczeniu obszarów morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów,
o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem wymogów
ochrony przyrody,
3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego,
4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,
5) obszarach i warunkach ochrony środowiska i dziedzictwa
kulturowego.
Art. 37b. 1. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego planem
urzędu morskiego.
2. Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko.
3. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej oraz opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko obciążają budżet państwa albo inwestora realizującego
inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są bezpośrednią konsekwencją
realizacji tej inwestycji.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wymagany
zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej, w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w
szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, rodzaju
opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa,
standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.";
3) w art. 42 w ust. 2:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 „10) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych
i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich
portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania
tego pasa,",
b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
w obszarze morza terytorialnego oraz w uzgodnieniu z wójtem,
burmistrzem albo prezydentem miasta w obszarze morskich wód
wewnętrznych,",
c) w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 16
w brzmieniu:
„16) sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.".

Art. 74.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr
86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję
wydaje wojewoda na wniosek właściciela lasu,";
2) w art. 14 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „produkcji rolnej" dodaje się
wyrazy „i grunty rolne nieużytkowane rolniczo".

Art. 75.

W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr
99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002
r. Nr 130, poz. 1112) w art. 46 w ust. 2 po wyrazach „przewidziane w" dodaje się
wyraz „miejscowym".

Art. 76.

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr
16, poz. 78 i Nr 145, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160,
poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miej©
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w
trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.",
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych
z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk, jeżeli ich zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,";
2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i brakiem
innych gruntów lasy ochronne mogą być przeznaczone na inne cele niż
określone w ust. 2, po uzyskaniu zgody właściwego organu wymienionego
w art. 7 ust. 2.";
3) w art. 11 w ust. 1 po wyrazie „mineralnego" dodaje się wyrazy „i organicznego";
4) w art. 20 w ust. 2 po wyrazach „przepisów o" dodaje się wyrazy „planowaniu i".

Art. 77.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199) w art. 14k w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przygotowywanie programów i koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także długofalowej
strategii rozwoju regionalnego kraju,".

Art. 78.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z
2003 r. Nr 1, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,";
2) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.";
3) w art. 93 uchyla się ust. 6;
4) w art. 94:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie braku planu miejscowego, jeżeli gmina nie ogłosiła o przystąpieniu
do sporządzania tego planu - zasady podziału nieruchomości
ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.",
b) uchyla się ust. 3;
5) w art. 102 w ust. 2 wyrazy „ustalonych w trybie art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym" zastępuje się wyrazami „określonych
w planie miejscowym";
6) w art. 105 uchyla się ust. 3;
7) w art. 109 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w planach miejscowych lub w decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu";
8) w art. 154 wyrazy „funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym" zastępuje
się wyrazami „jej przeznaczenie".

Art. 79.

W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)
w art. 5 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany przepis art. 36 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) stosuje się, z tym że odszkodowania za poniesioną
rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części albo odszkodowania
równego obniżeniu wartości nieruchomości lub jej części można
żądać od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę.".

Art. 80.

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz.
18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135,
poz. 1145) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu przeznaczonego pod budowę obiektu jądrowego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717) wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa
Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.".

Art. 81.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „polityki";
2) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, kierując się wymaganiami,
o których mowa w ust. 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.";
3) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717).";
4) w art. 46 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na
podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,";
5) w art. 71 w ust. 1 skreśla się wyraz „polityki";
6) w art. 72 w ust. 6 wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej" zastępuje się wyrazami
„w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej";
7) w art. 129 w ust. 5 i w art. 130 w ust. 2 wyrazy „przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym" zastępuje się wyrazami „przepisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

Art. 82.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr
283, poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym
w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi
i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej wymaga:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz strategia rozwoju województwa w zakresie
zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania
przestrzennego województwa w zakresie
zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym
jest wojewoda.";
2) w art. 92 w ust. 3 uchyla się pkt 10 i 11;
3) art. 118 otrzymuje brzmienie:
„Art. 118. Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2,
uwzględnia się w strategii rozwoju województwa oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa, a ustalenia planów,
o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.".


Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 83.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o „koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju", należy przez to rozumieć koncepcję przestrzennego zagospodarowania
kraju.

Art. 84.

Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy uchylonej przepisem
art. 88 ust. 1 albo odsyłają ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje się w tym zakresie
właściwe przepisy niniejszej ustawy.

Art. 85.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia
w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania
przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono
o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 86.

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana sposobu zagospodarowania
terenu, o której mowa w art. 59 ust. 1, jeżeli na terenie tym obowiązuje
plan uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r. Przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 nie
stosuje się.

Art. 87.

1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw uchwalone po dniu
1 stycznia 1999 r. zachowują moc.
3. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do
czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2003 r.
4. Sejmiki województw, które do dnia wejścia w życie ustawy nie uchwaliły planów
zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz gminy, które dotychczas
nie sporządziły studium, sporządzą i uchwalą odpowiednio plany zagospodarowania
przestrzennego województwa bądź studium, w terminie roku od
dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie z jej wymaganiami.

Art. 88.

1. Traci moc ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których
mowa w art. 87 ust. 3, przepisy art. 31a ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują
moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów.
Art. 89.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów