allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Komentarze: 0   Views : 106

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Drukować 2004-10-08 12:59  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                        
Art. 1.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71,
poz. 734, z późn. zm.)[1] wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 2. 1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4,
           przysługuje:
           1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
           2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których
             przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
           3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w
             budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych
             lokali mieszkalnych,
           4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
             mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
           5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
             oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
         2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z
           tytułów wymienionych w ust. 1.";
2)  w art. 3 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie:
   "2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia
     się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
     ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku
     Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94
     ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
     rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z
     późn. zm.)[2].
   4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie
     powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z
     1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego
     Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
     1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn.
     zm.)[3].";
3)  art. 4 otrzymuje brzmienie:
     "Art. 4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone
           przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zaj
           mującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z
           małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gos
           podarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z
     prawa tej osoby.";
4)  w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     "3.  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu
       mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku
       lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga
       zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym
       pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepeł
       nosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
       rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
       niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)[4].";
5)  w art. 6:
   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     "4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, są:
         1) czynsz,
         2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
           częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni
           mieszkaniowej,
         3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
         4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
         5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu
           mieszkalnego,
         6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i
           płynnych,
         7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.",
   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
     "4a. Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z
       tytułu:
         1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste
           użytkowanie gruntów,
         2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu
           mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.",
   c) uchyla się ust. 5;
6)  w art. 7:
   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
     "1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania
       decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.",
   b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
     "3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku
       mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
       ustali, że:
         1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi
           w złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem
           majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać
           wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jedno
           rodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe
           lub
         2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z
           wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa
           w ust. 1.
     4.  Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik
       przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych
       członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności
       karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności
       dane dotyczące posiadanych:
         1) ruchomości i nieruchomości,
         2) zasobów pieniężnych.
           Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o
          odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.",
   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
     "4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik
       przeprowadzający wywiad środowiskowy uprzedza składającego oświadczenie
       o stanie majątkowym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
       oświadczenia.".
                                        
Art. 2.

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 4
niniejszej ustawy oraz osób legitymujących się orzeczeniami, o których mowa w
art. 5 i art. 62 ustawy powołanej w tym artykule, konieczność zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem
lekarskim lub opinią biegłego.
                                        
Art. 3.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
                                        
Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1]  Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 216,  poz.
1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
[2]  Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr  38,  poz.
360,  Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000  r.  Nr
2,  poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948,
z  2001  r.  Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89,  poz.  968,
Nr  111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199,  poz.
1673,  Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z  2003  r.
Nr  56,  poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz.  1966,  Nr
210, poz. 2037 i Nr 228, poz. 2255.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994
r.  Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz.  926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002  r.  Nr
200, poz. 1680 oraz 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.
[4]  Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160,  poz.
1082,  z  1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887,  Nr  156,
poz.  1019  i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486,  Nr  90,
poz.  1001,  Nr  95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr  48,  poz.  550
i  Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz.
1368,  Nr  129,  poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002  r.  Nr  169,
poz.  1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003  r.  Nr  7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów