allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze: 0   Views : 751

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Drukować 2005-07-28 12:21  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową;",
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych,
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych
lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
finansowaniu dróg publicznych.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 163, poz.
1362.
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2005
r. Nr 163, poz. 1364.
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów
w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;";
2) w art. 12:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1
pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych
z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami
budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze
znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania
wiedzy technicznej.",
b) uchyla się ust. 8;
3) w art. 14:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa
w ust. 1, wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-
budowlanych:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wy¿szym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu
przepisów o wy¿szych szkołach zawodowych, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wy¿szym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wy¿szym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalności,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu
przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wy¿szym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.",
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej
specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt
3 lit. b.";
4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Rzeczoznawcą budowlanym mo¿e być osoba, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera
architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.
2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego,
orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy
budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa.
3. Właściwy organ samorządu zawodowego mo¿e równie¿ nadać tytuł
rzeczoznawcy osobie, która nie spełnia warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie
w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.
4. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi
dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru
rzeczoznawców budowlanych.
5. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji,
o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek
rzeczoznawcy lub w razie:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3) nienale¿ytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
6. Właściwy organ samorządu zawodowego przesyła ostateczną decyzję
o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego do
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
7. Skreślenie z centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych
następuje:
1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy
budowlanego;
2) w razie śmierci rzeczoznawcy.";
5) w art. 16 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności uregulować
sprawy:
1) sposobu dokumentowania posiadanego wykształcenia i kwalifikowania
wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne,
2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów uznawania praktyki,
3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane,
4) ustalania wysokości odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne,
5) ustalania wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania
specjalizacji techniczno-budowlanej,
7) ograniczania zakresu uprawnień budowlanych,
8) określania rodzajów specjalizacji techniczno-budowlanych,
w taki sposób, aby mając na względzie zachowanie interesu osób ubiegających
się o nadanie uprawnień budowlanych, rozporządzenie nie stwarzało
problemów interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.";
6) w art. 29:
a) w ust. 1:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i
altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500
m2 powierzchni działki;",
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;",
- pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;",
- po pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących
w u¿ytkowaniu.",
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych,
z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;",
- uchyla się pkt 2 i 3,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;",
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych
na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych
poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o
ruchu drogowym;",
- uchyla się pkt 7 i 8,
- w pkt 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:",
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności
poniżej 50m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;",
- pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;",
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;",
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających
na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania
basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku
do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp
podwodnych akwenu;",
- po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) monta¿u wolno stojących kolektorów słonecznych.";
7) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga
sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa
energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia,
o którym mowa w art. 30.";
8) w art. 30 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;",
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art.
29a;",
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt
1, 4-6 oraz 9-13;";
9) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość
od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;";
10) w art. 32 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:
„3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku budowy gazociągów o
zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z umów międzynarodowych.";
11) w art. 34 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stosownie do potrzeb:
a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu
dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz
dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia
działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;";
12) w art. 36a:
a) uchyla się ust. 4,
b) w ust. 5:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i
liczby kondygnacji;",
- uchyla się pkt 3 i 4,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zmiany zamierzonego sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego
lub jego części;",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 „6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest
obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje
(rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.";
13) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1,
art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji
o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu
na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.";
14) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.";
15) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy
uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie
na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII,
XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku
do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo
art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.";
16) w art. 57 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku
lub lokalu;",
b) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych
przyłączy.";
17) w art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagro
¿enie: ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska -
nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a tak¿e mo¿e
¿ądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.";
18) w art. 71 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
19) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40
ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i
8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 3,
art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art.
74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.";
20) w art. 88a w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;
21) w art. 93 uchyla się pkt 7.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika
nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w
drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na
lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa
zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje
się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu
na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego
parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego
parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku
obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia
na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania
zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz
uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót
w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może
odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego
przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas
określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym
mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania
zjazd nie został wybudowany.";
2) w art. 29a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym
zjazdu";
3) w art. 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń, o których
mowa w ust. 1, wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane
roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
również uzgodnienia projektu budowlanego.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinno nastąpić w terminie
14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska
w tym terminie uznaje się jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia
zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.";
4) w art. 39:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić
wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem
ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj
inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym
oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych
jest zobowiązany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo
wykonywania robót budowlanych;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym
mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego,
dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na
umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.";
5) art. 42 i 43 otrzymują brzmienie:
„Art. 42. 1. Zabrania się umieszczania nadziemnych urządzeń liniowych, w
szczególności linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurociągu,
taśmociągu, wzdłuż pasów drogowych, poza terenem zabudowy,
w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebami
obronnymi i zadaniami na rzecz obronności kraju oraz
ochrony środowiska umieszczenie urządzenia liniowego w odległości
mniejszej niż określona w ust. 1 może nastąpić za zgodą
zarządcy drogi, którą zarządca drogi wydaje inwestorowi przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo
wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
3. Urządzenia liniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane:
1) na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - na
skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających
jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a
w przypadku braku takiej możliwości - na krawędzi korony
drogi,
2) na terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych -
w pasie drogowym poza koroną drogi
- na warunkach określonych przez zarządcę drogi i za jego zgodą.
Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Zarządca drogi wydaje zgodę, o której mowa w ust. 3, przed uzyskaniem
przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
budowy albo wykonywania robót budowlanych.
Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości
od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy
1. Autostrada 30 m 50 m
2. Droga ekspresowa 20 m 40 m
3. Droga ogólnodostępna:
a) krajowa
b) wojewódzka, powiatowa
c) gminna
10 m
8 m
6 m
25 m
20 m
15 m
.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w
odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie
za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez
inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy
albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem
zabudowy.".

Art. 3.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000
r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,";
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125 poz. 1363, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087 i Nr 163, poz. 1362.
2) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować
aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb
zakładania oraz tryb i warunki prowadzenia geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu, koordynacji usytuowania projektowanych sieci,
mając na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci
z obiektami budowlanymi.".

Art. 4.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr
123, poz. 780, z późn. zm.4)) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem,
ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez
ministra właściwego do spraw transportu, ustala się w ustawie budżetowej
w wysokości nie niższej niż 12% planowanych na dany
rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.".

Art. 5.

W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem
wejścia w ¿ycie ustawy uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów
dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, o
której mowa w art. 1, oraz art. 28 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowują
moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio
na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 28
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7.

Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje
się przepisy dotychczasowe.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu
art. 1 pkt 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150,
poz. 983, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 240, poz. 2057 oraz z 2003 r.
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów