allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komentarze: 0   Views : 182

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Drukować 1996-09-13 15:50  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

  Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące
utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń
podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.
2.2) Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.

Art. 2.

1.3) Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu
przepisów o odpadach;
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i
uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z
25.07.1975),
2) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która weszła w życie z
dniem 13 października 2005 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z
2005 r. Nr 236, poz.
2008, z 2006 r. Nr
144, poz. 1042.
3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków
służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
2.4) Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla
pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne;
2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr
80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany.
4.5) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi,
w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy
oczyszczania;
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.


Rozdział 2
Zadania gmin

Art. 3.

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań
własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania, a w szczególności:
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
5) Dodany przez art. 53 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną
przez art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2002 r.
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych;
2)6 ) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z
innymi gminami:
a) (uchylona),7)
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne
koszty,
c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych lub ich części,
d) szaletów publicznych;
3)6) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych
do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku;
4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
6) (uchylony);8)
6a)9) udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) (uchylony);10)
8)11) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych
zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi
działalność w tym zakresie;
9)12) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku
3.
7) Przez art. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
8) Przez art. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
9) Dodany przez art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który wejdzie w życie z dniem 1 października 2006 r.
10) Przez art. 53 pkt 3 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
11) Dodany przez art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
Nr 60, poz. 369), która weszła w życie z dniem 15 grudnia 1997 r.; w brzmieniu ustalonym przez
art. 53 pkt 3 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
3.13) Gminy prowadzą ewidencję:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania
oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3)14) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Art. 4.(15)

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i
odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
12) Dodany przez art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej w odnośniku 11 jako pierwsza.
13) Dodany przez art. 53 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
14) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania.
3. Rada gminy dostosuje regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu.


Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości

Art. 5.(16)

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych;
3)17) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3a)18) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b)18) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i
przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5)19) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2.20) Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy
do wykonawcy robót budowlanych.
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków
komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowa-
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku
2.
18) Dodany przez art. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
niem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców
użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do
zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z
chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania
pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione
w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i
pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli
gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych
w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym.
6.21) Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta.
7.22) W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust.
1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie
obowiązku.
8.23) Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.
9.23) Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Art. 6.(16)

1.24) Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art.
5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
21) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), która weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r.
22) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 21.
23) Dodany przez art. 2 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
1a.25) Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych
warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.
2.24) Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1.
3. (uchylony).26)
4.27) Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe
stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4a.28) Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować
zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze
gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
5. (uchylony).29)
6.30) Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości,
którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.
7.30) Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w
ust. 2;
3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.
8.30) Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
9.30) Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku.
10.30) Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej
z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi,
na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji,
umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż
data utraty mocy obowiązującej decyzji.
11.30) Opłaty, o których mowa w ust. 7, są przychodem gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
12.30) Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z wyłączeniem art. 6731), z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta.
25) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), która weszła w życie z dniem 7 lutego
2003 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
26) Przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
28) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
29) Przez art. 5 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w odnośniku 25 jako pierwsza.
30) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Art. 6a.32)
1.33) Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców
wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od
właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3b i 4.
2. Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe
pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych
kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania
systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych. Przy ustalaniu stawki opłat stosuje się art.
6 ust. 4.
Art. 6b.32)
Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania.
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu
w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Rozdział 4
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług


Art. 7.(34)


1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1)35) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. (uchylony).36)
3.37) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
31) Uchylony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, poz. 1199), która weszła w życie
z dniem 1 września 2005 r.
32) Dodany przez art. 53 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 2 ustawy wymienionej w odnośniku 25 jako pierwsza.
36) Przez art. 2 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
3a.38) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając:
1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości - również miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
do których odpady mają być przekazywane.
4. (uchylony).39)
5.40) Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność,
o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają
obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać
warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.
6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
7.41) Minister właściwy do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do
ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań,
o których mowa w ust. 3a.

Art. 8.

1.42) Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1)43) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej
(NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie
na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego
czasu jej prowadzenia.
1a.44) Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku
zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne.
38) Dodany przez art. 2 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
39) Przez art. 2 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
40) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
41) Dodany przez art. 2 pkt 7 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która weszła w życie
z dniem 21 sierpnia 2004 r.
44) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
2.45) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów,
oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego
wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w
art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, z późn. zm.46)) oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 niniejszej ustawy.
2a.47) Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować
gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
2b.48) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne,
jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych
rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i odpadów z remontów.
3. (uchylony).49)
4.50) Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od
właścicieli nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed przekazaniem
ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w tym zezwoleniu,
może prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach,
do których posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Art. 8a.51)
1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent
miasta może:
1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak
nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że
przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do
wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie
zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
46) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz.
984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr
191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i
poz. 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.
47) Dodany przez art. 53 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
48) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
49) Przez art. 5 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej w odnośniku 25 jako pierwsza.
50) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
51) Dodany przez art.19 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 43.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
3. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w
drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Art. 8b.51)
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności
gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z
udzielonym zezwoleniem.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub
powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z
przedmiotem kontroli.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania
tego przedsiębiorcy podczas kontroli.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić do dokonywania kontroli,
o której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli
danego rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 9.

1.52) Zezwolenie powinno określać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;
3) termin podjęcia działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;
5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane
po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;
6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym
wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony
środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności
objętej zezwoleniem.
1a.53) Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
powinno określać dodatkowo:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych;
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
53) Dodany przez art. 53 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym
przez art. 2 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
3) dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji;
4) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji;
5) miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z
art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i wojewódzkim
planem gospodarki odpadami.
1aa.54) Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych powinno określać również stacje zlewne.
1b.55) Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
1c.56) Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:
1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami;
4)57) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
2.58) Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w
nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego
zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania
nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
3.59) Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania
określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska.
4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania
obowiązków, o których mowa w ust. 3.
Art. 9a.60)
1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego
miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
54) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
55) Dodany przez art. 53 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
56) Dodany przez art. 53 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną
przez art. 5 pkt 4 lit. b ustawy wymienionej w odnośniku 25 jako pierwsza.
57) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
58) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 53 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3, i art.
2 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
59) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 53 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3.
60) Dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości
oraz adres nieruchomości.
2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczącej:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości
i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do
końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych;
3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na
składowisku odpadów;
4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych
na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.


Rozdział 5
Przepisy karne

Art. 10.

1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia
- podlega karze aresztu lub karze grzywny.
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
- podlega karze grzywny.
2a.61) Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w regulaminie.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Rozdział 6
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe


Art. 11-13.

(pominięte).62)

Art. 14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
61) Dodany przez art. 53 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez
art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
62) Zamieszczone w obwieszczeniu. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów