allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarze: 0   Views : 111

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Drukować 2005-07-08 12:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                                                               
Art. 1.

1. Ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
  pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
  opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. dokonanego na podstawie:
   1) układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia
     Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego
     ewakuacji obywateli polskich z terytorium B.S.R.R. i ludności Białoruskiej
     z terytorium Polski,
   2) układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia
     Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego
     ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej
     z terytorium Polski,
   3) układu z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia
     Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego
     ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R. i ludności
     litewskiej z terytorium Polski,
   4) umowy z dnia 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej
     Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik
     Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości
     polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i
     o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej,
     ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na
     terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR zwanego dalej "prawem do
     rekompensaty".
2. Przepisy ust. 1 stosuje się także do osób, które na skutek innych
  okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., były zmuszone opuścić
  byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
Art. 2.

Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie
następujące wymogi:
   1) był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim, zamieszkiwał w tym dniu
     na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścił je z przyczyn,
     o których mowa w art. 1;
   2) posiada obywatelstwo polskie.
                                        
Art. 3.

1. W przypadku gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej były przedmiotem współwłasności, prawo do
  rekompensaty przysługuje wszystkim współwłaścicielom, spełniającym wymogi
  określone w art. 2, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych
  współwłaścicieli. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez
  złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem
  administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce
  konsularnej.
2. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysługuje
  wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych
  spadkobierców, jeżeli spełniają wymóg określony w art. 2 pkt 2. Wskazanie
  osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z
  podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej
  albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.
                                        
Art. 4.

Prawo do rekompensaty potwierdzone na podstawie niniejszej ustawy albo odrębnych
przepisów jest niezbywalne.
                                        
Art. 5.

1. Potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje na wniosek osoby ubiegającej
  się o potwierdzenie tego prawa, złożony nie później niż do dnia 31 grudnia
  2008 r.
2. Wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty w przypadkach, o których mowa
  w art. 3, składa współwłaściciel lub spadkobierca lub wskazana osoba
  uprawniona do rekompensaty.
3. Prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze decyzji:
   1) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
     będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
     Rzeczypospolitej Polskiej albo
   2) wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby
     będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
     Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy
     tej osoby, albo
   3) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z
     wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele
     nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
   4) wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie
     można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.
4. Wojewoda, do którego wpłynął wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty,
  zawiadamia o wszczęciu postępowania wojewodów właściwych ze względu na
  miejsce zamieszkania pozostałych współwłaścicieli lub spadkobierców lub
  wskazanych osob uprawnionych do rekompensaty.

Art. 6.

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, należy dołączyć:
   1) dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi
     granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1,
     oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości;
   2) dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o którym mowa
     w art. 2 i art. 3;
   3) dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w
     przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, również dowody potwierdzające
     miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej
     Polskiej osób, o których mowa w art. 2 lub art. 3; w przypadku braku tych
     dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub
     miejscach zamieszkania tych osób;
   4) oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o którym mowa w
     art. 3 ust. 1;
   5) oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.
2. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć:
   1) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku;
   2) oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o których mowa w
     art. 3 ust. 2.
3. Osoba, która na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do
  rekompensaty, nabyła na własność albo w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  Skarbu Państwa, lub nieruchomości takie nabyli jej poprzednicy prawni,
  dołącza do wniosku dokumenty urzędowe poświadczające nabycie.
4. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być w szczególności:
   1) urzędowy opis mienia;
   2) orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
   3) dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów
     państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji
     Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
   4) wydane przez władze polskie dokumenty, które świadczą o posiadaniu
     obywatelstwa polskiego.
5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dowodami, o
  których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone,
  pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
  przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce
  konsularnej w kraju zamieszkania świadka, którzy:
   1) zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość
     pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w
     miejscowości sąsiedniej;
   2) nie są osobami bliskimi - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21
     sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
     poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) - właścicieli lub spadkobierców
     ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.
6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-3, wojewoda wzywa
  wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia
  wezwania.
                                        
Art. 7.

1. Wojewoda, po wszczęciu postępowania, dokonuje oceny spełnienia wymogów, o
  których mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, na podstawie dowodów, o
  których mowa w art. 6. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia. W
  postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawcę do:
   1) wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty,
     określonej w art. 13 ust. 1;
   2) wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia
     pieniężnego realizowanego w formie przelewu;
   3) dołączenia do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, operatu
     szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym
     została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
     granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
   4) w przypadku, o których mowa w art. 6 ust. 3, dołączenia również operatu
     szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności
     nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego
     nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także
     innych urządzeń albo lokali.
2. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 2, art. 3 i art. 5
  ust. 1 i 2, wojewoda wydaje decyzję o odmowie potwierdzenia prawa do
  rekompensaty.
3. Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do
  rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa
  do rekompensaty, występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody
  właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub
  decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust.
  1, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 ust. 1.
  W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu
  osoba uprawniona wskazuje numer rachunku bankowego.
4. Na decyzji lub zaświadczeniu, o których mowa w ust. 3, wojewoda zamieszcza
  adnotację o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokości
  rekompensaty, określonej zgodnie z art. 13.
                                        
Art. 8.

1. Decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 3, zawiera wskazanie:
   1) osoby lub osób, którym potwierdza się prawo do rekompensaty;
   2) zwaloryzowanej na dzień wydania tej decyzji wartości nieruchomości
     pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w
     przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, również wskazanie zwaloryzowanej
     na dzień wydania decyzji wartości nabytego prawa własności nieruchomości
     albo wartości nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
     gruntowej i wartości położonych na niej budynków, a także innych urządzeń
     albo lokali;
   3) wysokości rekompensaty określonej zgodnie z art. 13;
   4) wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 ust. 1.
2. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się zgodnie z art. 5
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
                                        
Art. 9.

Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7
ust. 2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
                                        
Art. 10.

1. Operaty szacunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, są sporządzane z
  uwzględnieniem dowodów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.
2. W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się
  przepisów art. 156 ust. 4 i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami.
                                        
Art. 11.

1. Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych,
  położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących
  obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości
  uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości
  podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców,
  porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do
  miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na
  obszarze województwa lub miasta wydzielonego, o którym mowa w ust. 2, z
  uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju
  gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r.,
  z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Za porównywalne województwa i miasta wydzielone, z uwzględnieniem współ
  czynników, o których mowa w ust. 1, uznaje się:
    1) woj. lwowskie       -   województwo podkarpackie,
                               współczynnik 1,00;
    2) woj. tarnopolskie   -   województwo małopolskie,
                               współczynnik 0,67,
                           -   województwo podkarpackie,
                               współczynnik 0,76;
    3) woj. stanisławowskie -  województwo małopolskie,
                               współczynnik 0,74,
                            -  województwo podkarpackie,
                               współczynnik 0,84;
    4) woj. wołyńskie       -  województwo lubelskie,
                               współczynnik 0,84,
                            -  województwo świętokrzyskie,
                               współczynnik 1,02;
    5) woj. poleskie       -   województwo podlaskie,
                               współczynnik 0,71;
    6) woj. wileńskie      -   województwo podlaskie,
                               współczynnik 0,64,
                           -   województwo mazowieckie,
                               współczynnik 0,41;
    7) woj. nowogródzkie   -   województwo podlaskie,
                               współczynnik 0,80,
                           -   województwo mazowieckie,
                               współczynnik 0,52;
    8) woj. białostockie   -   województwo podlaskie,
                               współczynnik 1,00;
    9) miasto Lwów         -   miasto Kraków,
                               współczynnik 1,00;
    10) miasto Wilno       -   miasto Lublin,
                               współczynnik 1,00.
3. Wartość nieruchomości stanowiących lasy lub plantacje kultur wieloletnich
  określa się jako sumę wartości gruntu i odpowiednio wartości drzewostanu albo
  kultur wieloletnich. Przy określaniu wartości gruntu stosuje się metodę
  wskaźników szacunkowych gruntów, a przy określaniu wartości drzewostanu i
  kultur wieloletnich stosuje się przepisy art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21
  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. W przypadku braku cen transakcyjnych, o których mowa w ust. 1, przy
  określaniu wartości budowli, budynków lub części tych budynków określa się
  ich wartość odtworzeniową.
5. Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej określa się według stanu na dzień ich pozostawienia
  oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.
6. Wartość nieruchomości określoną według zasad, o których mowa w ust. 1 i 3-5,
  mnoży się przez współczynniki wymienione w ust. 2.
                                        
Art. 12.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, wartość nabytego prawa własności
  nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego
  nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych
  urządzeń albo lokali, określa się według stanu na dzień nabycia oraz według
  cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny, z zastrzeżeniem
  ust. 2.
2. W przypadku osób, o którym mowa w art. 6 ust. 3, które po dniu 1 stycznia
  1998 r., zrealizowały prawo do rekompensaty, wartość nabytego prawa własności
  nieruchomości przyjmuje się na podstawie zwaloryzowanej na dzień wydania
  decyzji ceny ustalonej w umowie przeniesienia własności nieruchomości. Jeżeli
  nabyciu podlegało prawo użytkowania wieczystego, w tym przysługujące Skarbowi
  Państwa, wartość nabytego prawa przyjmuje się na podstawie zwaloryzowanych na
  dzień wydania decyzji odpowiednio opłat ustalonych w umowie o oddanie
  nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedaży
  położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, albo ceny
  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa.
  Waloryzacji dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami.
                                        
Art. 13.

1. Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:
   1) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
     Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
     a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
     b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi
       Państwa, albo
     c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
       stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich
       budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
     d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
       własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym
       mowa w przepisach odrębnych, albo
   2) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu
     Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16.
2. Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych
  nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości
  pozostawionych nieruchomości.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, wysokość zaliczanej kwoty oraz
  wysokość świadczenia pieniężnego, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się o
  wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa
  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej
  budynków, a także innych urządzeń albo lokali, przez osoby, o których mowa w
  art. 2 lub art. 3.
                                        
Art. 14.

1. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, którym na podstawie odrębnych
  przepisów zostało powierzone wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu
  Państwa, określając warunki zbycia nieruchomości, nie mogą wyłączyć zapłaty
  ceny sprzedaży nieruchomości albo opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit.
  c i d, w sposób określony w art. 13. Zapłata w takim przypadku może nastąpić
  wyłącznie przez osobę wskazaną w zaświadczeniu albo decyzji lub przez jej
  spadkobierców, którzy przedłożą zbywającemu nieruchomość postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku oraz dowody potwierdzające
  spełnienie wymogów, o których mowa w art. 2 lub art. 3.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, osoba ubiegająca się o
  realizację prawa do rekompensaty jest obowiązana do przedłożenia dokumentów
  urzędowych świadczących o wartości nabytego prawa własności nieruchomości
  albo wartości nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  i wartości położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali,
  nabytego w ramach realizacji prawa do rekompensaty przez tę osobę lub przez
  jej poprzedników prawnych.
3. Kwota odpowiadająca wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwota odpowiadająca wartości
  nabytych praw, o których mowa w ust. 2, podlegają waloryzacji przez podmioty,
  o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami, na dzień realizacji prawa do rekompensaty.
4. Osobę, o której mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do
  wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do
  rekompensaty, jeżeli dołączy do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia
  kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od
  zawarcia umowy.
                                        
Art. 15.

W przypadku nabycia nieruchomości na zasadach określonych w ustawie nie stosuje
się przepisów art. 62-66, art. 68 ust. 1-2a i 4 oraz art. 109-111 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz nie stosuje się
bonifikat, o których mowa w przepisach odrębnych.
                                        
Art. 16.

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą "Fundusz Rekompensacyjny", z
  którego są finansowane wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.
  13 ust. 1 pkt 2, oraz obsługa wypłat tych świadczeń. Dysponentem Funduszu
  Rekompensacyjnego jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są:
   1) przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności
     Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, o łącznej powierzchni
     nie mniejszej niż 400 000 ha;
   2) odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku
     Funduszu Rekompensacyjnego;
   3) pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków
     wymienionych w pkt 1 i 2, w kwocie określonej w ustawie budżetowej.
3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i
  ministra właściwego do spraw budżetu państwa, uwzględniając aktualną sytuację
  budżetu, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono
  pożyczki, może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku
  wyczerpania źródeł finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w
  ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1, właściwe jednostki
  organizacyjne przekazują w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej
  na podstawie planów finansowych tych jednostek, w terminie 30 dni po
  zakończeniu kwartału. Rozliczenie zobowiązań, następuje w terminie 60 dni po
  zakończeniu roku obrotowego lub budżetowego.
5. Do należności Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2,
  stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
  podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz.
  732).
                                        
Art. 17.

1. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2,
  dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", ze środków
  Funduszu Rekompensacyjnego, na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym
  do spraw Skarbu Państwa.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje Bankowi dane osób
  uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego zawarte w rejestrach, o
  których mowa w art. 19 ust. 1 i 2.
3. Wypłata świadczenia pieniężnego następuje, na wniosek osoby uprawnionej i po
  dokonaniu adnotacji, o której mowa w art. 18, w formie wypłaty gotówkowej w
  placówce Banku lub przelewu na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek
  bankowy.
4. Bank po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia o wypłacie
  osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego. W zawiadomieniu Bank
  informuje o adresach swoich placówek, a także o dokumentach potrzebnych do
  wypłaty świadczenia pieniężnego.
5. Bank wypłacając świadczenie pieniężne dokonuje waloryzacji zgodnie z art. 5
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na dzień
  realizacji prawa do rekompensaty.
                                        
Art. 18.

1. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 ust. 1,
  oraz Bank w przypadku wypłaty świadczenia pieniężnego, w dniu realizacji
  prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną, umieszczają na zaświadczeniu
  lub decyzji, potwierdzających prawo do rekompensaty, adnotację o
  zrealizowaniu w całości albo w części tego prawa.
2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
   1) datę, imię i nazwisko notariusza oraz oznaczenie aktu notarialnego
     sprzedaży nieruchomości lub oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie
     wieczyste;
   2) datę i oznaczenie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
     w prawo własności nieruchomości;
   3) położenie i oznaczenie nieruchomości;
   4) wskazanie formy realizacji prawa do rekompensaty;
   5) kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz
     udział procentowy tej kwoty w wartości nieruchomości pozostawionych poza
     obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku wypłaty świadczenia pieniężnego adnotacja zawiera:
   1) datę wypłaty świadczenia pieniężnego;
   2) kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz
     udział procentowy tej kwoty w wartości nieruchomości pozostawionych poza
     obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 64 Kodeksu cywilnego, adnotacji
  dokonuje sąd.
                                        
Art. 19.

1. Wojewodowie prowadzą wojewódzkie rejestry zawierające dane dotyczące:
   1) decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie niniejszej ustawy lub
     odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty;
   2) osób, którym te prawa przysługują;
   3) stanu i formy realizacji tych praw.
2. Wojewodowie przekazują raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca
  następującego po zakończeniu kwartału, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich
  ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, który prowadzi rejestr
  centralny.
3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, są prowadzone w formie
  elektronicznej.
4. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają następujące dane osobowe
  osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty:
   1)  imię i nazwisko;
   2) imię ojca;
   3) numer PESEL albo, gdy numer ten nie został nadany, numer paszportu,
     dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   4) adres zamieszkania.
5. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 ust. 1,
  są obowiązane do przekazywania wojewodom, w terminie 14 dni od dnia
  realizacji prawa do rekompensaty, wypisów z aktów notarialnych, a w
  przypadkach wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d, kopii decyzji, z
  których wynika zrealizowanie w całości albo w części prawa do rekompensaty,
  potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami. Wypisy lub kopie decyzji
  przekazuje się wojewodom właściwym ze względu na miejsca położenia
  nieruchomości oraz wojewodom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 1.
6. Bank jest obowiązany do przekazywania właściwemu wojewodzie potwierdzenia
  wypłaty środków pieniężnych w terminie 14 dni od dnia wypłaty świadczenia
  pieniężnego.
7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia,
  wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę
  sprawnego przepływu danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.
                                        
Art. 20.

Do postępowań zakończonych wydaniem decyzji lub zaświadczeń potwierdzających
prawo do rekompensaty stosuje się przepisy działu II rozdziału 12 i 13 Kodeksu
postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 146 § 1.
                                        
Art. 21.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004
r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) w art. 4 w ust. 1 w pkt 15 kropkę
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
  "16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia
     8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
     nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
     Nr..., poz...).".
                                        
Art. 22.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)[2] w art. 21 w ust. 1 po pkt 30 dodaje
się pkt 30a w brzmieniu:
  "30a) przychody uzyskane z tytułu:
     a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
       2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
       nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
       Nr..., poz.....), przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy,
     b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w
       związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do
       wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej
       rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z
       dnia nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,".
                                        
Art. 23.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)[3] w art. 53 dodaje się ust. 4 w
brzmieniu:
"4. Osobom, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z
  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
  Polskiej, zalicza się wartość pozostawionych nieruchomości, potwierdzoną
  decyzją albo zaświadczeniem, w wysokości równej 20% wartości tych
  nieruchomości, na poczet należności z tytułu:
   1) części ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2,
     odpowiadającej wartości praw do nieruchomości wchodzących w skład tego
     przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do
     rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
     Rzeczypospolitej Polskiej;
   2) ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
     będących przedmiotem zbycia, jako niestanowiące przedsiębiorstwa mienie
     przejęte przez Skarb Państwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o
     oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.".
                                        
Art. 24.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) w art. 9 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
  "15) sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do
      rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
      prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
      granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr..., poz.....) – do wysokości
      kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty.".
                                        
Art. 25.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr
253, poz. 2532 oraz z 2005 Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr
90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l średnik
zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:
  "m) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
     do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
     granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr..., poz...);".
                                        
Art. 26.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o prawie do zaliczania wartości
nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną
rozpoczętą w 1939 r., należy przez to rozumieć prawo do rekompensaty, o którym
mowa w niniejszej ustawie.

Art. 27.

Postępowania w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty wszczęte i
niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na
podstawie jej przepisów.
                                        
Art. 28.

Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży
albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 273, poz. 2722).
                                        
Art. 29.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
 od  spadków i darowizn, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  od
 osób  fizycznych,  ustawę  z  dnia 30 sierpnia  1996  r.  o  komercjalizacji  i
 prywatyzacji,  ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności  cywilno
 prawnych i ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000
 r.  Nr 14, poz. 76, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr  104,
 poz.  1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,  Nr
 8,  poz.  64,  Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr  88,  poz.
 961,  Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190,
 Nr  125,  poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz.  199,  Nr
 25,  poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,  poz.
 1146,  Nr  141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr  200,  poz.
 1679  i  Nr  240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391,  Nr  65,
 poz.  595,  Nr  84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,  Nr  122,  poz.
 1143,  Nr  135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr  202,  poz.
 1956,  Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004  r.  Nr
 29,  poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz.
 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291,  Nr
 151,  poz. 1596, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619  i  Nr
 281,  poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr  85,
 poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757 i Nr 102, poz. 852.
[3]  Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U.  z
 2002  r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz  z
 2004  r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 238, poz. 2390
 i Nr 273, poz. 2703 i 2722. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów