allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. O zmianie ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze: 0   Views : 69

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. O zmianie ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Drukować 2007-06-14 16:44  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół­dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz 1398 i Nr 260, poz. 2184 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1180.

1) w art, 1 w ust. 2 uchyla się pkt 11;

2) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstęp­ny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przyspo­sobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu,";

3) w art. 3:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy­nagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia,";

4) w art. 4:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związa­nych z eksploatacją i utrzymaniem nieru­chomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nie­ruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postano­wieniami statutu.

11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własno­ściowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związa­nych z eksploatacją i utrzymaniem nierucho­mości w częściach przypadających na ich lo­kale, eksploatacją i utrzymaniem nierucho­mości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych za­sadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrze­żeniem art. 5.

2. Członkowie spółdzielni będący właściciela­mi lokali są obowiązani uczestniczyć w po­krywaniu kosztów związanych z eksploata­cją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uisz­czanie opłat zgodnie z postanowieniami sta­tutu.

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowla­nych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spół­dzielni są obowiązani uczestniczyć w pokry­waniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydat­kach związanych z eksploatacją i utrzyma­niem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obo­wiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu:

„41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosz­tów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;

2) ewidencję wpływów i wydatków fundu­szu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków fundu­szu remontowego na poszczególne nieru­chomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.",

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

 „5. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosz­tach związanych 2 działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgro­madzenia tak stanowi. Właściciele lokali nie­będący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalno­ści na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spół­dzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnolet­nich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystają­ce z lokalu.",

d) ust. 62 i 63 otrzymują brzmienie:

„62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia mie­siąca. Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.

63. Opłaty, o których mowa w ust 1-2 i 4, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.",

e) po ust. 63 dodaje się ust. 64 w brzmieniu:

 „64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.",

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

 „8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spół­dzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w do­tychczasowej wysokości. Ciężar udowodnie­nia zasadności zmiany wysokości opłat spo­czywa na spółdzielni.";

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mo­wa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowied­nio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zaso­bami mieszkaniowymi. Obowiązek świad­czenia na fundusz dotyczy członków spół­dzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysłu­gują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.";

6) w art. 61:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystają­cych z tego lokalu lub budynku jego udo­stępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu termi­nu.",

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wyma­ga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdziel­ni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wia­domości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.";

7) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie;

„1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarcze­nia innego lokalu.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wy­padku wygaśnięcia tytułu prawnego do ko­rzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.";

8) w art. 8 uchyla się pkt. 11;

9) po art. 8 dodaje się rozdział 11 w brzmieniu:

„Rozdział 11

Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej

Art. 81. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regu­laminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocz­nych sprawozdań finansowych oraz fak­tur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalanych na podsta­wie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regu­laminy, uchwały i protokoły obrad orga­nów spółdzielni, a także protokoły lu­stracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internatowej spółdzielni.

Art, 82. 1, Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodze­nie za prace, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić oso­by, będące pracownikami spółdzielni. Uchwala w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje je­go członkowstwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.

3. Nie można być członkiem rady nadzor­czej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.

4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Art. 83. 1. Walne zgromadzenie spółdzielni miesz­kaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku, gdy licz­ba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.

2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 mie­sięcy po upływie roku obrachunkowego.

3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1) rady nadzorczej;

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, je­żeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby człon­ków.

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z po­daniem celu jego zwołania.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim ter­minie, aby mogło się ono odbyć w cią­gu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed termi­nem posiedzenia walnego zgromadze­nia lub jego pierwszej części. Zawiado­mienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miej­scu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przed­miotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi doku­mentami.

7. Walne zgromadzenie może podejmo­wać uchwały jedynie w sprawach obję­tych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

8. Walne zgromadzenie jest ważne nieza­leżnie od liczby obecnych na nim człon­ków.

9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli by­ła poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogól­nej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, prze­znaczenia majątku pozostałego po za­spokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zby­cia zakładu lub innej wyodrębnionej jed­nostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedze­niach wszystkich części walnego zgro­madzenia, na których uchwala była pod­dana pod głosowanie, uczestniczyła

łącznie co najmniej połowa ogólnej licz­by uprawnionych do głosowania, chy­ba, że statut stanowi inaczej.

10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszyst­kich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wy­kładane na co najmniej 14 dni przed ter­minem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projek­ty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadze­nia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgro­madzenia lub jego pierwszej części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowa­nia pod względem formalnym i przedło­żenia pod głosowanie na walnym zgro­madzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdziel­ni.";

10) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokry­wania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego okreś­lonego w umowie;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania bu­dynku do użytkowania.",

c) uchyla się ust. 4 i 5;

11) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 11-14 w brzmieniu:

 „11. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaś­nięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 2 następujących przyczyn:

1) jeżeli członek pomimo pisemnego upo­mnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przezna­czone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porząd­kowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszcze­niem opłat, o których mowa w art. 4 ust 1, za 6 miesięcy.

12. W wypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwalę, o której mowa w ust. 11, wobec jednego albo obojga małżonków.

13. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne­go stosuje się odpowiednio przepisy usta­wy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wy­kluczeniu członka ze spółdzielni.

14. Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne­go na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 i 12, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne­go spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z po­stanowieniami statutu, przetarg na ustano­wienie odrębnej własności tego lokalu, za­wiadamiając o przetargu w sposób określo­ny w statucie oraz przez publikację ogłosze­nia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w na­byciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkanio­wych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgło­szenia się kilku uprawnionych, pierwszeń­stwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.",

d) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lo­katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługują­ca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spół­dzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnią zgodnie z postanowie­niami statutu.",

e) po ust. 21 dodaje się ust. 22-24 w brzmieniu:

„22. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych 2 budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzy­stała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

23. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynno­ści notarialnych dokonanych przy zawiera­niu umowy oraz koszty sądowe w postępo­waniu wieczystoksięgowym obciążają człon­ka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

24. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.";

12) uchyla się art. 111;

13) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przy­sługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obo­wiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokona­niu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiąza­niami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczegól­ności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrze­żeniem pkt 2;

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kre­dytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzysta­ła z pomocy podlegającej odprowadze­niu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środ­ków;

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu;

 „11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umo­wę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nierucho­mość posiada nieuregulowany stan praw­ny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysłu­guje prawo własności lub użytkowania wie­czystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej po­przednicy prawni.",

c) uchyla się ust. 2 i 3,

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynno­ści notarialnych dokonanych przy zawiera­niu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje prze­niesienia własności lokalu.

5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynno­ści notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paź­dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro­dzeniu za pracę.";

14) uchyla się art. 122;

15) wart. 15:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lo­katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia o przy­jęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie­go prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 tub niedokonania czyn­ności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie­go prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l-3, konieczne jest złożenie w termi­nie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowo­ści do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka­lu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postę­powaniu nieprocesowym, biorąc pod uwa­gę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wy­znaczonego przez spółdzielnie terminu wy­stąpienia do sądu, wyboru dokonuje spół­dzielnia.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgod­nie z art. 11 ust 21 i 22,";

18) wart. 171:

a) uchyla się ust 1-5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli od­powiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.";

17) w art. 172 uchyla się ust. 5;

18) uchyla się art. 173-175;

19) w art. 178 uchyla się ust 2;

20) w art. 1711 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własno­ściowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość ryn­kowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budo­wy danego lokalu - potrąca się kwotę nie­spłaconego kredytu wraz z odsetkami.";

21) w art. 1712 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 7, spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po po­trąceniu należności wymienionych w art. 1711 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obo­wiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.";

22) w art. 1714:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z bu­dową, w tym w szczególności odpowied­niej części zadłużenia kredytowego spół­dzielni wraz z odsetkami;

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 11.",

b) po ust. 1 dodaje się 11 w brzmieniu:

„11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umo­wę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nierucho­mość posiada nieuregulowany stan praw­ny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysłu­guje prawo własności lub użytkowania wie­czystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzedni­cy prawni.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynno­ści notarialnych dokonanych przy zawiera­niu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paź­dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro­dzeniu za pracę.";

23) art. 17'9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1719. Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172 ust. 1,3, 4 i 6, art. 176, art. 177, art.179-1713 i art. 1716-1718 stosuje się odpowied­nio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolno stojących.";

24) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokry­wania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określone­go w umowie;",

b) dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania bu­dynku do użytkowania.";

25) w art. 23 uchyla się ust. 1;

26) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lo­kali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależ­nie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.";

27) art. 271 otrzymuje brzmienie:

„Art. 271. Przepisy art. 18-22, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 241, art. 26 i art. 27 stosuje się odpo­wiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowisko­wego.";

28) po art. 271 dodaje się rozdział 31 w brzmieniu:

„Rozdział 31

Przepisy karne

Art. 272. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, proku­rentem, syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o prze­niesienie własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1, art. 1715, art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 273. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi do­puszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii do­kumentów, o których mowa w art. 81,

2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4

- podlega karze grzywny.

Art. 274. W sprawach o czyny, o których mowa w art. 272 i 273, orzekanie następuje w try­bie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.";

29) w art. 35:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

21. Jeżeli właścicielem zbywanych działek bu­dowlanych, o których mowa w ust. 1, jest Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i została przez właściwy organ udzielona bonifikata na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo­darce nieruchomościami, to na pisemny wniosek osoby, której przysługuje roszcze­nie o ustanowienie odrębnej własności lo­kalu i o przeniesienie jego własności, za­rząd spółdzielni jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wy­odrębnienie własności lokalu wraz z udzia­łem w nieruchomości wspólnej do wystą­pienia z pisemnym wnioskiem do właści­ciela nieruchomości o sprzedaż tej nieru­chomości na warunkach udzielonej bonifi­katy.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 41 i 42 w brzmieniu:

„41. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieru­chomości gruntowej, stanowiącej włas­ność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nie­znany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budy­nek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwier­dzające nabycie własności tej nieruchomo­ści jest podstawą wpisu do księgi wieczy­stej.

42. Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spół­dzielczego wystąpiła z wnioskiem o prze­niesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o któ­rych mowa w ust 41, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedze­nia gruntu, na którym znajduje się budy­nek, którego dotyczy wniosek.";

30) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39.1. Ma pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, któ­ry poniósł w pełni koszty budowy te­go lokalu albo ponieśli je jego po­przednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umo­wę przeniesienia własności tego loka­lu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umo­wy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mo­wa w ust. 1, oraz koszty sądowe w po­stępowaniu wieczystoksięgowym ob­ciążają osobę, na rzecz której spółdzielnią dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mo­wa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.";

31) w art. 41 uchyla się ust. 8;

32) w art. 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni spo­rządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.",

b) w ust. 3:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nie­ruchomość ewidencyjną, w którym usta­nawia się odrębną własność lokali; nie­ruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiają­cy ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub we­wnętrznej;

2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporząd­kowane danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomiesz­czenie gospodarcze użytkuje;",

- w pkt 5 uchyla się lit. c i d;

 33) w art. 43;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2, zarząd spółdzielni wykłada na co naj­mniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imien­nym powiadomieniu o terminie i miejscu wy­łożenia projektów uchwal: do wglądu tych osób, których te projekty uchwal dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej usta­wy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.";

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpa­trzyć wnioski, o których mowa w ust. 2, naj­później w ciągu 14 dni od upływu terminu ich składania i najdalej w ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować pro­jekt uchwały i podjąć uchwały o treści uwzględniającej dokonane korekty.

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o któ­rych mowa w ust. 2, oraz o treści zmian pro­jektu uchwały, do którego wnioski zgłoszo­no, zarząd spółdzielni, w ciągu 7 dni od pod­jęcia uchwały, powiadamia na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, a tym osobom, które wnioski zgłaszały, podaje jednocześnie odpowiednie faktyczne i prawne uzasadnie­nie nieuwzględnienia w całości lub w części wniosków zgłoszonych przez te osoby.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, chyba że zosta­nie zaskarżona do sądu zgodnie z przepisem ust. 5.";

34) w art. 44:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W przypadku podziału nieruchomości sta­nowiącej własność spółdzielni, polegające­go na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz osoby innej niż spółdzielnia, obciążonej hipoteką istnie­jącą w dniu wejścia w życie ustawy, zabez­pieczający kredyt, z którego środki finanso­we przeznaczono na potrzeby tej nierucho­mości, hipoteka łączna nie powstaje. Jeżeli członek spółdzielni, na rzecz którego spół­dzielnia dokonuje przeniesienia prawa od­rębnej własności lokalu lub budynku doko­nał wszystkich spłat, o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu lub nieruchomo­ści bez obciążeń hipotecznych, z zastrzeże­niem art. 45 ust. 1.",

b) po ust. 2 dodają się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 11, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, spół­dzielnia niezwłocznie obciąży hipoteką nie­ruchomość, na potrzeby której przeznaczo­ne zostały środki pochodzące z tego kredy­tu, lub inną nieruchomość, o którei mowa w art. 40.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. l1 i 21 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia odrębnej włas­ności lokalu w nieruchomości położonej na gruncie, którego spółdzielnia jest użytkow­nikiem wieczystym.";

35) art. 461 otrzymuje brzmienie:

„Art. 461. W wypadku przeniesienia własności lo­kalu, do którego przysługiwano nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.';

36) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48.1. Na pisemne żądanie najemcy spół­dzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przed­siębiorstwa państwowego, państwo­wej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po do­konaniu przez niego:

1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2) wpłaty wkładu budowlanego okreś­lonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, je­żeli spółdzielnia nabyła budynek od­płatnie.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mo­wa w ust. 1.

3. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa na­była mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów koniecznych prze­znaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal.

4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zm.3)) podlegają zali­czeniu na poczet wkładu budowlanego lub na poczet pokrycia kosztów, o któ­rych mowa w ust. 3.

5. Wysokość kaucji mieszkaniowej zali­czonej na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu. W pozosta­łych przypadkach zwrot kaucji nastę­puje w wysokości środków przekaza­nych spółdzielni przez przedsiębior­stwo państwowe, państwową osobę prawną lub państwową jednostkę or­ganizacyjną.

6.  Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mo­wa w ust. 1, oraz koszty sądowe w po­stępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego spół­dzielnia dokonuje przeniesienia włas­ności lokalu.

7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mo­wa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mo­wa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.";

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, póz. 32, z 2000 r. Nr 39, poz. 442, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 220, poz 1614.

37) w art. 481 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w art. 12, jeżeli brak jest osób uprawnionych, o których mowa w art. 15 ust. 2, jego spadkobiercy mogą żądać przenie­sienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym wypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni.";

38) po art. 49 dodaje się art. 491 w brzmieniu:

„Art. 491. Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni może wystąpić do sądu z po­wództwem na podstawie art. 64 Kodek­su cywilnego w związku z art, 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Po­zew wolny jest od opłaty sądowej, zaś koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.";

39) w art. 541 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 12, 1714, 1715,39, 48 i 481, składane są w wypad­kach, o których mowa w ust. 1, do likwidatora lub syndyka masy upadłościowej spótłdzielni.".

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, za­znajamiania się z uchwałami organów spół­dzielni, protokołami obrad organów spół­dzielni, protokolami lustracji, rocznymi spra­wozdaniami finansowymi, umowami zawie­ranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka­niowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.4));";

2) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Zarząd spółdzielni powinien wydać każ­demu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie tego statutu.";

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 83, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, póz, 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873.

3) w art. 45 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Kadencję rady określa statut, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o spółdzielniach mieszkaniowych,";

4) w art. 59 § 1 otrzymuje brzmienie:

,„§ 1. W spółdzielniach, w których walne zgroma­dzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 usta­wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasa­dy podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa sta­tut.";

5) po art. 108a dodaje się art. 108b w brzmieniu:

„Art, 108b. § 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organi­zacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, któ­ra nadaje się do takiego wyodręb­nienia, mogą przyjąć uchwałę większością głosów tych człon­ków, o podziale w spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki or­ganizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spół­dzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpo­wiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.

§ 2. Zarząd dotychczasowej spółdziel­ni jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 60 dni, przygotować dokumenty niezbędne do dokonania podziału, o którym mowa w § 1, oraz udo­stępnić je członkom żądającym podziału.

§ 3. Walne zgromadzenie dotychcza­sowej spółdzielni nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia zarządowi spółdzielni żądania zwołania walnego zgro­madzenia w celu podjęcia uchwa­ły o podziale spółdzielni, o której mowa w §1, podejmuje uchwałę o podziale lub odmawiającą po­działu. Uchwała odmawiająca po­działu spółdzielni może być podję­ta tylko ze względu na ważne inte­resy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

§ 4. W razie niepodjęcia przez walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni, w terminie określo­nym w § 3, uchwały o podziale spółdzielni, lub w razie podjęcia uchwały odmawiającej podziału, reprezentanci członków, którzy podjęli uchwałę, o której mowa w § 1, mogą  w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępują­cego uchwałę walnego zgroma­dzenia, o której mowa w § 3.

§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni spełniająca wymagania określone w art. 108 § 2 lub prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej.

§ 6. Koszty postępowania sądowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 4, ponoszą solidarnie członkowie wnoszący o podział spółdzielni oraz dotychczasowa spółdzielnia.";

6) w art. 267c dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie przygotowuje w terminie dokumentów do­tyczących dokonania podziału w spółdzielni, o którym mowa w art. 108b,".

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.5)) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od pozwu w sprawie wydania orzeczenia za­stępującego uchwałę walnego zgromadze­nia spółdzielni o podziale,".

Art. 4. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozlicze­nia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Art. 5. 1. Jeżeli członek spółdzielni, któremu przy­sługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu, albo je­go poprzednik prawny, był właścicielem tego lokalu i prawo własności z mocy przepisów ustawy z dnia 17 iutsgo 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281) zo­stało przekształcone w ograniczane prawo rzeczowe do tego lokalu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przysługuje mu roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub garażu i o przeniesienie własności tego lokalu lub garażu, bez jakichkolwiek obciążeń hipotecznych na tym lokalu bądź nieruchomości gruntowej z nim związanej.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pod­stawą do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do zarządu spółdzielni o podjęcie uchwały, w trybie art. 41, art. 42 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1-4, ust. 4-7 oraz art. 43 ustawy, o której mowa w art. 1.

51 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82, poz. 560 i Nr 123, póz. 849.

3. Jeżeli osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, złożyła już do spółdzielni wniosek o wyodrębnienie własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przed dniem wejścia w życie ustawy, to wniosek ten należy traktować jako złożony w trybie ust. 2.

4. Koszty założenia księgi wieczystej i wpisu do niej ponosi Skarb Państwa.

Art. 6. 1. Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie pra­wo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształce­niem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spół­dzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niespłaconą kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy Iokalu.

2. Jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w dro­dze uchwały, to zarząd spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształce­nia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do Iokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:

1) Wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową loka­lu (wkładem budowlanym) a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, pomniejszoną o należ­ną lub udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę;

2) kwoty przypadającej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej przez spółdzielnię, jeżeli kwo­ta ta nie powiększała wkładu budowlanego;

3) spłaty przypadających na lokal zobowiązań spół­dzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nierucho­mości, w której znajduje się lokal;

w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła pra­wo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu.

3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomię­dzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadających na ten lokal będzie większa od zera.

Art. 7. 1. Po wejściu w życie niniejszej ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budyn­kach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdziel­cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest obo­wiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o prze­kształcenie przysługującego mu prawa na spółdziel­cze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym w szczególności od­powiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lo­kalu, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy pod­legającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków;

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Do istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielczych własnościowych praw do loka­li oraz praw do miejsc postojowych w wielostanowi­skowych lokalach garażowych stosuje się przepisy ni­niejszej ustawy.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umo­wa o budowę lokalu, zawarta na podstawie dotych­czas obowiązującego art. 173 ustawy, o której mowa w art. 1, staje się umową o budowę lokalu w rozumie­niu art. 18 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się ekspektatywą prawa odrębnej własno­ści lokalu.

5. Zgłoszone na piśmie roszczenia, o których mo­wa w art. 12, art. 15, art. 1714, art. 1715, art. 39, art. 48 oraz art. 481 ustawy, o której mowa w art. 1, niezreali­zowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane na podstawie niniejszej ustawy.

6. Do spraw sądowych toczących się i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem, stosuje się prze­pisy niniejszej ustawy.

Art. 8. 1. Z osobą uprawnioną, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyła wniosek, o którym mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48 usta­wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczaso­wym, spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

2. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni miesz­kaniowej, pełnomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 do­puszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, w terminie określo­nym w tym przepisie -   podlega   karze   ograniczenia   wolności   albo grzywny.

3. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 2, orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu po­stępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 9. 1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich sta­tutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r. Zgło­szenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 r. stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów posta­nowienia dotychczasowych statutów regulujące funk­cjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy.

Art. 10. 1. Stosując przepis art. 82 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, liczbę kadencji oblicza się bio­rąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nad­zorczej.

2, Przepis art. 82 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do rad nadzorczych powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy rozpoczął się bieg terminu określonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,

w dotychczasowym brzmieniu, stosuje się przepisy ni­niejszej ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 r. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów