allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Załącznik)

Komentarze: 0   Views : 115

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Załącznik)
Drukować 1994-07-07 16:21  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

ZAŁĄCZNIK(195)

Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Kategorie obiektów budowlanych

Współczynnik kategorii obiektu (k)

Współczynnik wielkości obiektu (w)

Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne

2,0

1,0

Kategoria II - budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

1,0

1,0

Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

1,0

1,0

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

5,0

1,0

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

10,0

1,0

Kategoria VI - cmentarze

8,0

1,0

Kategoria VII - obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

7,0

1,0

Kategoria VIII - inne budowle

5,0

1,0

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(kubatura w m3)

Ł2.500

>2.500- 5.000

>5.000- 10.000

>10.000

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

6,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XII - budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zabudowa koszarowa

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

12,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(powierzchnia w m2)

Ł1.000

>1.000 - 5.000

>5.000- 10.000

>10.000

Kategoria XX - stacje paliw

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXI - obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXII - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(powierzchnia w ha)

Ł1

>1-10

>10-20

>20

Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

 (długość w km)

Ł1

>1- 10

>10-20

>20

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(długość w m)

Ł20

>20-100

>100- 500

>500

Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

 (wysokość w m)

Ł20

>20-50

>50- 100

>100

Kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Współczynnik wielkości obiektu (w)

(wydajność w m3/h)

Ł50

>50-100

>100- 500

>500

Kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5


* Niniejszy jednolity tekst zawiera oznaczenia ministrów właściwych do określonych spraw zgodnie z wymogami wynikającymi z klasyfikacji działów administracji rządowej stosownie do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928).
1) Art. 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 201 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229) z dniem 1 stycznia 2002 r.
2) Art. 2 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
3) Art. 3 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
4) Art. 3 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
5) Art. 3 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
6) Art. 3 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
7) Art. 3 pkt 15:
- zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.01.110.1190) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 176 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
8) Art. 3 pkt 18:
- zmieniony przez art. 45 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.43.489) z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
9) Art. 3 pkt 19 dodany przez art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
10) Art. 3 pkt 20 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
11) Art. 3 pkt 21 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
12) Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
13) Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
14) Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
15) Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
16) Art. 7 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
17) Art. 7 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
18) Art. 7 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
19) Art. 7 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
20) Art. 7 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
21) Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
22) Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
23) Art. 10 ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
24) Art. 10 ust. 5:
- zmieniony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
25) Art. 10 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
26) Art. 10 ust. 7:
dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
27) Art. 10 ust. 8:
- dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
28) Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
29) Art. 11 zmieniony przez art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
30) Art. 12 ust. 1 pkt 6 skreślony przez art. 59 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
31) Art. 12 ust. 2:
- zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
32) Art. 12 ust. 4:
- zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
33) Art. 12 ust. 5:
- zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
34) Art. 12 ust. 6:
- zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
35) Art. 12 ust. 7:
- zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
36) Art. 12a zostanie dodany przez art. 59 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
37) Art. 12b dodany przez art. 59 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
38) Art. 14 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
39) Art. 14 ust. 1 pkt 2b dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
40) Art. 14 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
41) Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 59 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
42) Art. 15 ust. 2:
- zmieniony przez art. 59 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
43) Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
44) Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
45) Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
46) Art. 16 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
47) Art. 16 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
48) Art. 16 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
49) Art. 16 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
50) Art. 18 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
51) Art. 18 ust. 1 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
52) Art. 19 ust. 2:
- zmieniony przez art. 53 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
53) Art. 20 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
54) Art. 20 ust. 1 pkt 1a zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
55) Art. 20 ust. 1 pkt 1b dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
56) Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
57) Art. 20 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
58) Art. 21a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
59) Art. 21a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
60) Art. 21a ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
61) Art. 21a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
62) Art. 21a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
63) Art. 22 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
64) Art. 22 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
65) Art. 22 pkt 3b:
- dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
66) Art. 22 pkt 3c dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
67) Art. 22 pkt 3d dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
68) Art. 23a uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
69) Art. 25 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
70) Art. 25 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
71) Art. 26 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
72) Art. 28 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
73) Art. 29 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
74) Art. 30 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
75) Art. 31 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
76) Art. 31 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
77) Art. 32 ust. 1 zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
78) Art. 32 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085) z dniem 1 października 2001 r.
79) Art. 32 ust. 2 zmieniony przez art. 59 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
80) Art. 32 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
81) Art. 32 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
82) Art. 32 ust. 5:
- zmieniony przez art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
83) Art. 32 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
84) Art. 33 ust. 2 pkt 1:
- zmieniony przez art. 59 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
85) Art. 33 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
86) Art. 33 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
87) Art. 33 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
88) Art. 33 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 59 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
89) Art. 33 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez art. 59 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
90) Art. 34 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
91) Art. 34 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
92) Art. 34 ust. 3a zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
93) Art. 34 ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 27 lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
94) Art. 34 ust. 6:
- zmieniony przez art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
95) Art. 35 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
96) Art. 35 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
97) Art. 35 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
98) Art. 35 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
99) Art. 35 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 28 lit. d) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
100) Art. 35a dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
101) Art. 36 ust. 1 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
102) Art. 36 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
103) Art. 36a ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
104) Art. 36a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
105) Art. 37 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
106) Art. 38 ust. 4:
- dodany przez art. 59 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.00.109.1157) z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085) z dniem 1 października 2001 r.
107) Art. 39 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
108) Art. 40 zmieniony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
109) Art. 41 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
110) Art. 41 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
111) Art. 41 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
112) Art. 42 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
113) Art. 42 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
114) Art. 42 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
115) Art. 43 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
116) Art. 45 ust. 4:
- zmieniony przez art. 53 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
117) Art. 45 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
118) Art. 46 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
119) Art. 48 zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
120) Art. 49 zmieniony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
121) Art. 49a dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
122) Art. 49b dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
123) Art. 50 zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
124) Art. 50a dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
125) Art. 51 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
126) Art. 52 zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
127) Art. 54 zmieniony przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
128) Art. 55 zmieniony przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
129) Art. 56 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
130) Art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 47 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
131) Art. 57 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 47 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
132) Art. 57 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 47 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
133) Art. 58 uchylony przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
134) Art. 59 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
135) Art. 59 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
136) Art. 59 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
137) Art. 59a dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
138) Art. 59b dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
139) Art. 59c dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
140) Art. 59d dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
141) Art. 59e dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
142) Art. 59f dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
143) Art. 59g dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r., z tym że w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
144) Art. 61 zmieniony przez art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
145) Art. 62 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 52 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
146) Art. 62 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 52 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
147) Art. 62 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 52 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
148) Art. 64 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
149) Art. 64 ust. 4:
- zmieniony przez art. 53 pkt 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
150) Art. 66 zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
151) Art. 67 zmieniony przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
152) Art. 71 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
153) Art. 72 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
154) Art. 72 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
155) Art. 80 ust. 3 skreślony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
156) Art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 57 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
157) Art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 57 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
158) Art. 81 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 57 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
159) Art. 81b uchylony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
160) Art. 82 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 59 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
161) Art. 82 ust. 3 pkt 3a dodany przez art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
162) Art. 82 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 59 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
163) Art. 82 ust. 3 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 59 lit. c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
164) Art. 82a zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
165) Art. 82b zmieniony przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
166) Art. 83 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
167) Art. 83a dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
168) Art. 84 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 64 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
169) Art. 84 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 64 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
170) Art. 84 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 64 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
171) Art. 84a ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
172) Art. 84b ust. 1 zmieniony przez art. 53 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.120.1268) z dniem 30 marca 2001 r.
173) Art. 84b ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
174) Art. 88 ust. 1 zmieniony przez art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
175) Art. 88 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
176) Art. 88 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
177) Art. 88a zmieniony przez art. 59 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
178) Art. 88a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 66 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
179) Art. 88a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
180) Art. 89 skreślony przez art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
181) Art. 89a zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.01.110.1190) z dniem 1 stycznia 2002 r.
182) Art. 89b:
- zmieniony przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
183) Art. 90 zmieniony przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
184) Art. 91 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
185) Art. 91 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
186) Art. 93 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 70 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
187) Art. 93 pkt 2 skreślony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.129.1439) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
188) Art. 93 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 70 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
189) Art. 97 ust. 3 dodany przez art. 59 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
190) Art. 98 zmieniony przez art. 59 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
191) Art. 98 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 71 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
192) Art. 99 ust. 1 pkt. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 2003 r.
193) Art. 101 ust. 1 zmieniony przez art. 59 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
194) Art. 101 ust. 2 zmieniony przez art. 59 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
195) Załącznik dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.03.80.718) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 lipca 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów