allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Komentarze: 0   Views : 70

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Drukować 2000-12-15 13:45  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                      
Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa organizację i zadania samorządów zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także prawa i obowiązki członków tych
samorządów.
 
Art. 2.

1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez
  projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego
  otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na
  edukacji architektonicznej.
2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów
  budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania,
  utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.
3. Wykonywanie zawodu urbanisty polega na projektowaniu zagospodarowania
  przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej, zgodnie z wymaganiami ładu
  przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z
  wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci
  infrastruktury oraz na edukacji w tym zakresie.
                                       
Art. 3.

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów, zwane
dalej “samorządami zawodowymi”, tworzą członkowie zrzeszeni w izbach
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
                                       
Art. 4.

Samorządy zawodowe są niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko
przepisom prawa.
                                       
Art. 5.

1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:
   1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o
     której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3
     pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
     414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z
     1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr
     106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62,
     poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz.
     489), zwanej dalej “ustawą - Prawo budowlane”,
   2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
     projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy -
     Prawo budowlane.
2. Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:
   1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.
     14 ust. 1 pkt 2-5  ustawy - Prawo budowlane,
   2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14
     ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14
     ust. 3 pkt 2-4, ustawy - Prawo budowlane,
   3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi
     specjalności, o których mowa w pkt 1 i 2, uzyskane przed dniem wejścia w
     życie ustawy - Prawo budowlane.
3. Izby urbanistów zrzeszają osoby, które:
   1) posiadają uprawnienia urbanistyczne uzyskane na podstawie art. 51 ustawy
     z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
     Nr 15, poz. 139 i Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr
     12, poz. 136), zwanej dalej “ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym”,
   2) posiadają uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym
     uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu
     przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35,
     poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 505 oraz z 1993 r. Nr
     47, poz. 212),
   3) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunkach architektura,
     urbanistyka lub gospodarka przestrzenna, a także doświadczenie zawodowe
     zdobyte w czasie dwuletniej pracy związanej z gospodarką przestrzenną,
   4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt
     3, które w obowiązującym programie nauczania realizują zagadnienia
     związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w
     wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupełnionych studiami podyplomowymi w
     zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki
     przestrzennej, a także doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej
     pracy związanej z gospodarką przestrzenną,
   5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż określone w pkt 3
     i 4, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania
     przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, mają
     doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy związanej z
     gospodarką przestrzenną, a także złożyły egzamin ze znajomości przepisów
     prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego
     zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki,
   6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz:
     a) posiadają w państwie członkowskim Unii Europejskiej prawo do
       projektowania zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i
       lokalnej,
     b) ukończyły studia wyższe uznane w Polsce za równorzędne na kierunkach
       architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna, trwające co
       najmniej 4 lata,
     c) odbyły dwuletnią praktykę przy projektowaniu zagospodarowania
       przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej.
4. Umowa międzynarodowa, zawarta na zasadzie wzajemności, może określić inny
  tryb zrzeszania osób w izbie urbanistów.
                                       
Art. 6.

1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
  samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub
  kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie, przysługuje wyłącznie
  osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od
  odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
  wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
  właściwym do spraw architektury i budownictwa oraz ministrem właściwym do
  spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii
  samorządów zawodowych, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki
  ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2:
   1) datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
   2) podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
   3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną kwotowo,
   4) zakres praw i obowiązków ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń,
     wynikających z umowy ubezpieczenia.
 
Art. 7.

1. Izby architektów, inżynierów  budownictwa oraz urbanistów, zwane dalej
  “izbami”, mają osobowość prawną.
2. Działalność izb określają ich statuty.
3. Izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności
  polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej,
  projektowania architektonicznego, konstrukcyjno-budowlanego lub
  urbanistycznego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.
                                       

Art. 8.

Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:
   1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez
     członków izb,
   2)  reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
   3)  ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
   4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o
     których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5, ustawy - Prawo budowlane, zwanych
     dalej “uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodowych
     cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
   5) przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzanie kwalifikacji osób, o których
     mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3-5,
   6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu
     terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami
     zawodowymi,
   7) opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia
     zawodowego architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów oraz
     wnioskowanie w tych sprawach,
   8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów,
     inżynierów budownictwa lub urbanistów,
   9)  zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
  10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i
     dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
  11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury,
     budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
  12) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form
     pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych,
  13) prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
  14) realizacja zadań statutowych.
                                       
Art. 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi samorządów zawodowych są:
   1) Krajowa Izba Architektów, Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz
     Krajowa Izba Urbanistów, zwane dalej “Krajowymi Izbami”,
   2) okręgowe izby architektów, okręgowe izby inżynierów budownictwa oraz
     okręgowe izby urbanistów, zwane dalej “okręgowymi izbami”.
2. Okręgowe izby tworzą ich członkowie, których  przynależność powstaje z
  chwilą uzyskania wpisu na listę członków okręgowej izby właściwej według
  miejsca zamieszkania.
                                       
Art. 10.

1. Siedzibą Krajowych Izb jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Obszary działania okręgowych izb oraz ich siedziby ustalają właściwe
  Krajowe Izby, uwzględniając podział terytorialny państwa.
                                       
Art. 11.

1. Do postępowania w sprawach indywidualnych uregulowanych w ustawie, z
  wyjątkiem spraw dyscyplinarnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
  administracyjnego.
2. Rozstrzygnięcia organów w sprawach indywidualnych podpisują wszyscy
  członkowie  składu orzekającego organu.
                                       
Art. 12.

1. Uchwały organów samorządów zawodowych są przesyłane odpowiednio ministrowi
  właściwemu do spraw architektury i budownictwa lub ministrowi właściwemu do
  spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w terminie 14 dni od dnia ich
  podjęcia.
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa lub minister właściwy
  do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może zaskarżyć, w terminie
  30 dni od dnia otrzymania, uchwały organów okręgowych izb do właściwych
  organów Krajowych  Izb, a uchwały organów Krajowych Izb do Naczelnego Sądu
  Administracyjnego.
3. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa lub minister właściwy
  do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może zwrócić się do
  właściwego Krajowego Zjazdu lub właściwej Krajowej Rady o podjęcie uchwały w
  określonej sprawie należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady
  powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu na
  najbliższym Zjeździe.
                                       
Art. 13.

Członek samorządu zawodowego ma czynne i bierne prawo wyborcze.


                                      
Rozdział 2
Okręgowe izby

Art. 14.

1. Organami okręgowych izb są:
   1) okręgowy zjazd izby,
   2) okręgowa rada izby,
   3) okręgowa komisja rewizyjna,
   4) okręgowa komisja kwalifikacyjna,
   5) okręgowy sąd dyscyplinarny,
   6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
2. Kadencja organów okręgowych izb trwa 4 lata.

Art. 15.

1. Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby.
2. Okręgowy zjazd izby stanowią członkowie okręgowej izby.
3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 200 osób, okręgowy zjazd
  izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.
4. Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów
  okręgowej izby.
5. W okręgowym zjeździe izby, o których mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć z
  głosem doradczym członkowie organów izby nie będący delegatami.
                                       
Art. 16.

1. Okręgowy zjazd izby  zwoływany przez okręgową radę izby odbywa się jako
  sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co
  4 lata.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby z własnej
  inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co
  najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia
  wpływu wniosku o zwołanie zjazdu.

Art. 17.

1. Uchwały okręgowego zjazdu izby są podejmowane zwykłą większością głosów, w
  obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów na okręgowy zjazd
  izby.
2. Wybory do organów okręgowych izb odbywają się w głosowaniu tajnym.
                                       
Art. 18.

Okręgowy zjazd izby:
   1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet
     okręgowej izby,
   2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności  okręgowej rady izby,
     okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
     okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności
     zawodowej,
   3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby,
   4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji
     organów okręgowej izby i tryb ich działania,
   5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których
     mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności
     zawodowej,
   6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
   7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
   8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.
                                       
Art. 19.

1. Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze
  działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności:
   1) kieruje działalnością okręgowej izby,
   2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,
   3) dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze i
     ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd,
   4) sporządza  sprawozdania z wykonania budżetu,
   5) składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze
     swojej działalności,
   6) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
   7) reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i
     samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,
   8) prowadzi listę członków okręgowej izby,
   9) występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania
     dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności
     zawodowej,
  10) prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
     członków okręgowej izby.
2.  Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków
  okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
3. Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być
  podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.
4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Krajowej Rady Izby w
  terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
5. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, oraz w wypadku nie podjęcia uchwały
  przez radę okręgową izby w ciągu  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
  lub nie podjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia
  doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do Naczelnego  Sądu
  Administracyjnego.
                                       
Art. 20.

1. Okręgowa rada izby urbanistów zawiadamia w terminie 30 dni Prezesa Urzędu
  Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o każdej uchwale o wpisie na listę członków
  izby albo o odmowie wpisu.
2. Wpis na listę członków izby uważa się za dokonany, jeżeli Prezes Urzędu
  Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od
  dnia otrzymania uchwały wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga
  uzasadnienia.
3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, może być zaskarżony przez
  zainteresowanego lub okręgową radę izby do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  w terminie 30 dni od daty doręczenia sprzeciwu.
 
Art. 21.

1. W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą przewodniczący oraz wybrani
  przez okręgową radę spośród jej członków: zastępcy przewodniczącego,
  sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium okręgowej rady izby reprezentuje okręgową radę na zewnątrz i
  działa w jej imieniu w sprawach określonych regulaminem rady.
3. Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej dwaj
  członkowie prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca.
                                       
Art. 22.

W posiedzeniach okręgowej rady izby i prezydium mogą brać udział z głosem
doradczym:
   1) przewodniczący:
     a) okręgowej komisji rewizyjnej,
     b) okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
     c) okręgowego sądu dyscyplinarnego,
   2) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,
   3) inne zaproszone osoby, a w szczególności przedstawiciele stowarzyszeń
     zawodowych.
                                       
Art. 23.

Okręgowa komisja rewizyjna:
   1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,
   2) składa sprawozdania  okręgowemu zjazdowi izby  i Krajowej Komisji
     Rewizyjnej,
   3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.
                                       
Art. 24.

1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
   1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień
     budowlanych, zwane dalej “postępowaniami kwalifikacyjnymi”,
   2) przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje
     decyzje o nadaniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9,
   3) przeprowadza egzamin oraz potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w
     art. 5 ust. 3 pkt 3-5, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8,
   4) przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby
     oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a pkt 3 lit. a ustawy
     - Prawo budowlane,
   5) prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
   6) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań
     kwalifikacyjnych,
   7) sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu
     odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz
     inżynierów budownictwa,
   8) składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i
     Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do
  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Zainteresowany może zaskarżyć uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do
  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
                                       
Art. 25.

1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności
  zawodowej określonej w ustawie - Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne
  członków okręgowej izby wniesione  przez okręgowego rzecznika
  odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.
2.  Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.
3. Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101
  ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.
4. Okręgowy sąd dyscyplinarny dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy
  przeprowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków
  izb architektów oraz inżynierów budownictwa i  dyscyplinarnej członków izby
  oraz składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu
  roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Art. 26.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:
   1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w
     sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów
     oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków okręgowej izby,
   2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach,
     o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń
     Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do Sądu Najwyższego w
     zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do Naczelnego Sądu
     Administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb
     architektów oraz inżynierów budownictwa,
   3) składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności
     Zawodowej roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.


                                      
Rozdział 3
Krajowe Izby

Art. 27.

Najwyższymi jednostkami organizacyjnymi samorządów zawodowych są Krajowe Izby.
                                       
Art. 28.

1. Organami Krajowych Izb są:
   1) Krajowy Zjazd Izby,
   2) Krajowa Rada Izby,
   3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
   4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
   5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
   6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Kadencja organów Krajowych Izb trwa 4 lata.
                                       
Art. 29.

1. Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Krajowej Izby.
2. Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izb.
3. W Krajowym Zjeździe Izby biorą udział z głosem doradczym nie będący
  delegatami członkowie ustępujących organów Krajowej Izby, o których mowa w
  art. 28 ust. 1 pkt 2-6.
4. Krajowa Rada Izby określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych
  izb na Krajowy Zjazd Izby.
5. Krajowa Rada Izby zwołuje Krajowy Zjazd Izby, co najmniej raz w roku jako
  sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.
6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby z własnej
  inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3
  ogólnej liczby członków okręgowych rad izb, co najmniej 1/5 wszystkich
  członków okręgowych izb albo ministra właściwego do spraw architektury i
  budownictwa dla izb architektów i inżynierów budownictwa lub ministra
  właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla izby
  urbanistów.
7. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany w terminie 2 miesięcy
  od dnia wpływu wniosku o zwołanie zjazdu.

Art. 30.

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane zwykłą większością głosów, w
  obecności co najmniej połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd Izby.
2. Wybory do organów Krajowej Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Krajowy Zjazd może uchwalić tajność obrad na wniosek co najmniej 1/3
  delegatów Krajowego Zjazdu Izby.
                                       
Art. 31.

Krajowy Zjazd Izby:
   1) ustala liczbę członków organów Krajowej Izby,
   2) wybiera Prezesa i członków Krajowej Rady Izby,
   3) wybiera przewodniczącego i członków organów Krajowej Izby, o których mowa
     w art. 28 ust. 1 pkt 3-5, oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
     Zawodowej,
   4) ustala zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwala jej
     budżet,
   5) uchwala statut i regulaminy określające organizację organów izby i tryb
     ich działania,
   6) uchwala regulamin wyborów do organów izby,
   7) ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych opłat
     na rzecz izby oraz zasady ich podziału,
   8) ustala zasady prowadzenia listy członków izby,
   9) udziela absolutorium Krajowej Radzie Izby,
  10) uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki
     zawodowej,
  11) ustala program działania samorządu zawodowego,
  12) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby,
     Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego
     Sądu Dyscyplinarnego i  Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
                                       
Art. 32.

1. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą Prezes i członkowie wybrani przez
  Krajowy Zjazd Izby.
2. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią  Prezes i wybrani przez Krajową Radę
  Izby spośród jej członków: wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby w sprawach
  określonych regulaminem Rady.
4. Oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady Izby składają przynajmniej dwaj
  członkowie prezydium, w tym Prezes lub Wiceprezes.
                                       
Art. 33.

Krajowa Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego między Krajowymi
Zjazdami, a w szczególności:
   1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Izby,
   2) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb,
   3) reprezentuje członków izby,
   4) wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izb,
   5) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów izby,
   6) uchwala regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
     uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
   7) uchwala regulamin określający sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o
     którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, rodzaje prac związanych z gospodarką
     przestrzenną i sposób dokumentowania przygotowania zawodowego osób
     ubiegających się o przynależność do izby urbanistów,
   8) podejmuje uchwały potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w art.
     5 ust. 3 pkt 6 i ust. 4, i zobowiązuje okręgową izbę urbanistów, wskazaną
     przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę członków,
   9) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzję w
     sprawie uprawnień budowlanych, w stosunku do osób, o których mowa w art.
     12a ustawy - Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych
     zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania
     wpisu na listę członków,
  10) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z
     prawem, uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy,
  11) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących architektury,
     budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
  12) składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,
  13) reprezentuje samorząd wobec organów władzy publicznej oraz organizacji
     społecznych, zawodowych, samorządowych i innych,
  14) prowadzi bieżące sprawy Krajowej Izby,
  15) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i
     regulaminami wydanymi na podstawie ustawy,
  16) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie
     należącej do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia
     doręczenia uchwały Krajowej Rady Izby, niepodjęcie przez okręgową radę
     izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia
     Krajową Radę Izby,
  17) przedstawia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw architektury i
     budownictwa lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przestrzennej i
     mieszkaniowej coroczne informacje o działalności Krajowej Izby,
  18) ustala wzory pieczęci organów samorządu zawodowego.
                                       
Art. 34.

W posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej prezydium mają prawo uczestniczyć z
głosem doradczym przewodniczący: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel ministra właściwego do
spraw architektury i budownictwa lub ministra właściwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.
                                       
Art. 35.

1. Krajowa Komisja Rewizyjna:
   1) kontroluje statutową, finansową i gospodarczą działalność Krajowej Izby,
   2) przedstawia sprawozdanie z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi
     Izby,
   3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
   4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych
  sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Art. 36.

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności:
   1) prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w
     sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3,
   2) opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych,
   3) wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o
     których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
   4) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań
     kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i
     rzeczoznawstwa budowlanego,
   5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu
     odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów
     budownictwa,
   6) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności,
   7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji
  kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na
  podstawie ustawy.
3.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są decyzjami ostatecznymi, od
  których przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30
  dni od daty ich otrzymania.
                                       
Art. 37.

1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny:
   1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych,
   2) rozpatruje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków organów Krajowej
     Izby  i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z
     zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz
     inżynierów budownictwa,
   3) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy postępowań z zakresu
     odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów
     budownictwa i dyscyplinarnej,
   4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby coroczne sprawozdanie ze swojej
     działalności,
   5) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych,
   6) uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub
     uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.
2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym jako sąd pierwszej
  instancji i pięcioosobowym jako sąd odwoławczy.
                                       
Art. 38.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
   1) prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w
     sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów
     oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków organów Krajowej
     Izby,
   2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o
     których mowa w pkt 1, do Sądu Najwyższego w zakresie odpowiedzialności
     dyscyplinarnej lub skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie
     odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów
     budownictwa,
   3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności
     zawodowej,
   4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne i kadencyjne sprawozdanie, ze
     swojej działalności.


                                      
Rozdział 4
Członkostwo w okręgowych izbach

Art. 39.

Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy - Prawo budowlane oraz w art. 5 ust. 3
pkt 6 i ust. 4 ustawy, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków
wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z
zastrzeżeniem art. 33 pkt 8 i 9.
                                       
Art. 40.

1. Członek izby ma prawo:
   1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
     zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji
     technicznych w budownictwie lub czynności urbanisty,
   2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
   3) korzystać z działalności samopomocowej.
2. Członek samorządu zawodowego może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do
  właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do Naczelnego Sądu
  Administracyjnego.
                                       
Art. 41.

Członek izby jest obowiązany:
   1) przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących
     przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
   2) przestrzegać zasad etyki zawodowej,
   3) stosować się do uchwał  organów izby,
   4) regularnie opłacać składki członkowskie.
                                       
Art. 42.

1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
   1) wniosku członka,
   2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
   3) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4,
   4) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku
  nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.
3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
   1) orzeczenia  kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo
     budowlane,
   2) orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
   3) nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
   4) wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej
     funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.
                                       
Art. 43.

1. Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej izb
  architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do czasu zatarcia
  kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo
  wyborcze.
2. Członek izby, o którym mowa w ust. 1, nie może pełnić funkcji w organach
  izby, a jego mandat w tych organach wygasa.
3. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych
  funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1-5
  ustawy - Prawo budowlane, na okres zawieszenia.
                                       
Art. 44.

Członek organów izby pełni swoje funkcje społecznie, chyba że Zjazd Krajowej
Izby, w drodze uchwały, postanowi inaczej.


                                      
Rozdział 5
Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 45.

1. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione
  naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.
2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające
  odpowiedzialności zawodowej, określone w art. 95 ustawy - Prawo budowlane,
  oraz czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami
  Kodeksu pracy.
                                       
Art. 46.

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
   1) postępowanie wyjaśniające,
   2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,
   3) postępowanie wykonawcze.


Art. 47.

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek okręgowej rady izby,
  okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika
  Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym przed okręgowym sądem
  dyscyplinarnym jest okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a przed
  Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w sprawach członków organów Krajowej Izby –
  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
                                       
Art. 48.

Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
   1) oskarżyciel,
   2) obwiniony,
   3) pokrzywdzony.
                                       
Art. 49.

1. Członek izby, którego dotyczy postępowanie może ustanowić obrońców  spośród
  członków samorządu zawodowego, adwokatów lub radców prawnych w każdym stadium
  postępowania.
2. Obrońcą nie może być członek sądu dyscyplinarnego i rzecznik
  odpowiedzialności zawodowej.
3. W wypadku gdy członek izby nie ma obrońcy z wyboru, sąd dyscyplinarny
  wyznaczy mu obrońcę z urzędu, jeżeli:
   1) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności osoby, której dotyczy
     postępowanie,
   2) postępowanie toczy się po śmierci osoby, której dotyczy postępowanie.
4. Sąd dyscyplinarny na wniosek obwinionego może wyznaczyć obrońcę także w
  innych uzasadnionych wypadkach.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się również w toku postępowania wyjaśniającego.
6. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w
  związku z wykonywaniem czynności obrońcy.
                                       
Art. 50.

W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego
toczy się ono nadal, jeżeli tego zażąda małżonek obwinionego, jego krewny w
linii prostej, brat lub siostra, w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu
obwinionego.
                                       
Art. 51.

1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od
  postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce
  organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie.
  Postępowanie dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu ukończenia
  postępowania karnego.
2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli
  zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza
  ściganie.
                                       
Art. 52.

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:
   1) po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez okręgowego rzecznika
     odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
     Zawodowej wiadomości o popełnieniu przewinienia,
   2) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.
2. W wypadku gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie
  dyscyplinarne następuje dopiero z upływem karalności przestępstwa.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność okręgowego rzecznika
  odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
  Zawodowej.
                                       
Art. 53.

Członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach
dyscyplinarnych, podlegają tylko przepisom prawa i orzekają na podstawie
swojego  przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów
zebranych w toku postępowania, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno
na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego członka samorządu zawodowego.
                                       
Art. 54.

1. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może orzekać
  następujące kary:
   1) upomnienie,
   2) nagana,
   3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby,
   4) skreślenie z listy członków izby.
2. Okręgowy sąd dyscyplinarny może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz
  biegłych z zachowaniem przepisów postępowania karnego.
3. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego obwinionemu oraz okręgowemu
  rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej przysługuje prawo wniesienia
  odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia
  doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.
4. Od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności
  dyscyplinarnej przysługuje obwinionemu, okręgowemu rzecznikowi
  odpowiedzialności zawodowej lub Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności
  Zawodowej prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego, w terminie 14 dni
  od dnia doręczenia na piśmie rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
                                       
Art. 55.

1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie okręgowej radzie odpis
  prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności
  dyscyplinarnej w celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w
  art. 19 ust. 1 pkt 10.
2. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
  następuje z urzędu po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia
  kary upomnienia lub nagany oraz po upływie pięciu lat od upływu okresu
  zawieszenia w prawach członka.
3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2, członek izby został ukarany
  inną karą dyscyplinarną zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z
  zatarciem późniejszego wpisu.
                                       
Art. 56.

Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej po
zasięgnięciu opinii Krajowych Izb określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, z uwzględnieniem zagadnień
dotyczących:
   1) stron i obrońców,
   2) postępowania wyjaśniającego,
   3) postępowania odwoławczego,
   4) wykonania orzeczeń,
   5) wznowienia postępowania,
   6) kosztów postępowania.


                                       
                                  Rozdział 6
                        Polubowne rozstrzyganie sporów

                                       
Art. 57.

1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą
  wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między
  członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te
  dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub
  zawodu urbanisty.
2. W wypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
  Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.


                                       
                                  Rozdział 7
                      Mienie i gospodarka finansowa izby

Art. 58.

1. Działalność samorządu zawodowego jest finansowana z jego majątku.
2. Majątek samorządu zawodowego stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i
  mienie ruchome.
3. Majątek samorządu zawodowego powstaje:
      1) ze składek członkowskich,
      2) z zapisów, darowizn i dotacji,
      3) z wpływów z działalności gospodarczej,
      4) z innych wpływów.
4. Majątkiem izby zarządza właściwa rada izby.
5. Izby prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.


                                       
                                  Rozdział 8
                      Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 59.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z
1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z
1999 r.  Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 3 w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 19 w
  brzmieniu:
  19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy
     określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
     architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr ..., poz.
     ...);
2) w art. 12:
   a) ust. 1 pkt 6 skreśla się,
   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt
       1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
       wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju,
       stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z
       wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej “uprawnieniami
       budowlanymi.” wydaną przez organ samorządu zawodowego.
   c) ust. 4-7  otrzymują brzmienie:
     4. Egzamin składa się przed organem samorządu zawodowego.
     5. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o
       nadanie uprawnień budowlanych.
     6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są
       odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
       obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
       należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
       bezpieczeństwo i jakość.
     7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
       budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w art.
       88a ust. 1 pkt 3 lit. a), oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na
       listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
    Art. 12a. 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz osób,
             o których mowa w art. 12, mogą również wykonywać osoby będące
             obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, które:
           1) posiadają prawo wykonywania czynności odpowiadających
             samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w innym kraju,
           2) ukończyły studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za
             równorzędne,
           3) odbyły dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów lub na
             budowie.
         2. Właściwy organ samorządu zawodowego przeprowadza postępowanie
           weryfikacyjne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, i wydaje decyzję
           w sprawie nadania uprawnień budowlanych.
         3. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, z
           wyjątkiem art. 14 ust. 3.
4) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:
      Art. 12b. Umowa międzynarodowa zawarta na zasadzie wzajemności może
             określić inny tryb nadawania uprawnień budowlanych.
5) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
   1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:
     1) korzysta w pełni z praw publicznych,
     2) posiada:
        a) dyplom ukończenia wyższej uczelni,
        b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat
         praktyki odbytej po ich uzyskaniu,
        c) opinie dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.
   2. Właściwy organ samorządu zawodowego na wniosek zainteresowanego, orzeka,
     w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając,
     na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), oraz odbytej
     praktyki, zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być
     wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-
     budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami.
6) w art. 88a:
   a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów