allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komentarze: 0   Views : 223

W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Drukować 2009-08-07 09:46  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

I. Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (...) oraz eliminowanie "czarnego rynku" najmu lokali, co skutkować ma zwiększeniem dochodów budżetu sektora publicznego z tytułu podatku od wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

II. Projekt dotyczy dwóch kwestii:
1. uzupełnienia ustawy o ochronie praw lokatorów (...) o przepisy dotyczące najmu okazjonalnego lokalu,
2. zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu

Ad. 1.
W ustawie o ochronie praw lokatorów (...), proponuje się dodanie rozdziału 2a "Najem okazjonalny lokalu", który miałby zastosowanie do lokali mieszkalnych których właścicielami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
Oddawanie do używania takiego lokalu następowałoby na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Obowiązkowymi elementami umowy (określonymi przez ustawę) będą:
- oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,
- obowiązek najemcy do wskazania lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja.

Złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu traktowane będzie jako tytuł egzekucyjny, po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności.
Fakt zawarcia umowy o najem okazjonalny lokalu właściciel obowiązany będzie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, pod rygorem wyłączenia przepisów specjalnych dla najmu okazjonalnego lokalu na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokatorów. Dokonywanie podwyżek czynszu następować będą mogło wyłącznie w oparciu o postanowienia umowy.
Umowa będzie ulegała rozwiązaniu po upływie czasu na jaki zostanie zawarta bądź po upływie okresu wypowiedzenia. Proponowany w noweli krótki siedmiodniowy okres wypowiedzenia dotyczyć będzie wyłącznie przypadku, w którym lokator nie dopełnił obowiązku wskazania innego (niż przy zawieraniu umowy) lokalu, w którym mógłby zamieszkać. W innych wypadkach, wypowiedzenie umowy możliwe będzie tylko z przyczyn wskazanych w art. 11 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o ochronie w zw. z art. 19e zawartym w projekcie.: używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłoka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, wynajęcie, podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu bez zgody właściciela, za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Po rozwiązaniu umowy najemca oraz osoby z nim zamieszkujące będą obowiązane do opróżniania lokalu. W razie braku dobrowolnego opuszczenia lokalu, właściciel będzie musiał przedstawić najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Jednym z obligatoryjnych punktów żądania będzie wskazanie dla najemcy terminu (nie krótszego niż siedem dni), do opróżnienia lokalu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, właściciel będzie składał do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu). Regulacja ta wraz z proponowaną zmianą w Kpc polegającą na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, ułatwi przeprowadzanie eksmisji.

Ad. 2.
Zmiana w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przewiduje zniesienie limitu kwotowego 4000 euro, powyżej którego stosowana jest wyższa (20%) stawka podatku. Projektowana zmiana dotyczyć będzie wszystkich umów najmu (a nie tylko umów o najem okazjonalny). Zniesienie limitu 4000 euro i pozostawienie jednej stawki na obecnie obowiązującym poziomie 8,5 % uprości formułę stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, a dla podatników przekraczających limit kwotowy, powyżej którego obowiązuje obecnie stawka 20%, oznaczać będzie również obniżenie wymiaru podatku.
W projekcie proponuje się, aby zmiany dotyczące opodatkowania weszły w życie z początkiem 2010 r.

Źródło:MI

  


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów