allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1]

Komentarze: 0   Views : 344

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1]
Drukować 2004-08-27 13:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                        
Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) [2]
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 17:
   a) w ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:
     "4b) wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany
       stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem
       kredytu lub pożyczki na rzecz Funduszu,",
   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
     "2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokat środków Funduszu w bankach,
       dokonywanych w związku z transakcjami zabezpieczającymi przed ryzykiem
       zmiany stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym.";
2) w art. 18 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15 w
  brzmieniu:
     "15) realizację zobowiązań z tytułu transakcji zabezpieczających przed
       ryzykiem zmiany stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z
       zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na rzecz Funduszu.";
3) w art. 19:
   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) pozyskania nieruchomości pod budowę, w tym również zakupu
       nieruchomości, wraz ze znajdującą się na niej inwestycją będącą w
       trakcie realizacji lub budynkiem, który zostanie poddany adaptacji na
       cele mieszkalne, pod warunkiem że nieruchomości te lub prawo użytkowania
       wieczystego nieruchomości nie są obciążone hipoteką,",
   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:
     "2a. Do kosztów pozyskania nieruchomości, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
       zalicza się również wartość nieruchomości, jeżeli nieruchomość ta
       została wniesiona jako wkład niepieniężny i jest przeznaczona do
       realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Wartość
       nieruchomości określa się na zasadach ustalonych w przepisach o
       gospodarce nieruchomościami.
     2b. Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego nie zalicza się
       kosztu zakupu nieruchomości, na której znajduje się inwestycja będąca w
     trakcie realizacji:
         1) od podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
         2) gdy sprzedawca otrzymał środki na prowadzenie inwestycji od osoby
           zainteresowanej uzyskaniem od sprzedawcy tytułu prawnego do lokalu
           mieszkalnego, jaki powstałby po zakończeniu inwestycji.
     2c. Wartość nieruchomości gruntowej wniesionej jako wkład niepieniężny
       jest zaliczana do kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę do
       wysokości 7% wartości kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-
       budowlanego.
     2d. Koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na:
         1) zakupie nieruchomości wraz z budynkiem i adaptacji tego budynku na
           cele mieszkalne lub adaptacji na cele mieszkalne budynku wniesionego
           jako wkład niepieniężny,
         2) zakupie nieruchomości wraz z inwestycją będącą w trakcie realizacji
           i dokończeniu tej inwestycji lub dokończeniu inwestycji będącej w
           trakcie realizacji wniesionej jako wkład niepieniężny
      - w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, nie może być
       wyższy niż 70% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
       powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustalonego na podstawie
       ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
       mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,
       poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r.
       Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), właściwego dla
       miejsca położenia nieruchomości wraz z inwestycją w trakcie realizacji
       lub nieruchomości wraz z budynkiem przeznaczonym do adaptacji na cele
       mieszkalne.",
   c) uchyla się ust. 9,
   d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
     "10. Na spłatę kredytu towarzystwo budownictwa społecznego może
       przeznaczać wpływy z czynszów za najem lokali oraz dochody z
       działalności, o której mowa w art. 27 ust. 2, a także środki uzyskane z
       partycypacji, o której mowa w art. 29, oraz w art. 29a.";
4) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
       "Art. 19a. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i
              robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-
              budowlanego, realizowanego przez towarzystwa budownictwa
              społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem środków
              Funduszu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
              - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
              959 i Nr 116, poz. 1207).";
5) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  "1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 18 pkt 1, został udzielony
     spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy
     jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione
     spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz
     osób fizycznych, o których mowa w art. 30.
   2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w
     art. 18 pkt 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na
     własność, a także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze
     własnościowe prawo.";
6) w art. 22:
   a) uchyla się ust. 2a,
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     "4. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
       budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrowi
       właściwemu do spraw finansów publicznych:
         1) informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w pierwszym,
           drugim i trzecim kwartale, zawierające również dane o liczbie i
           kwotach kredytów i pożyczek udzielonych na poszczególne cele, w
           terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dana
           informacja dotyczy,
         2) roczną informację o realizacji planu finansowego Funduszu,
           zawierającą również dane, o których mowa w pkt 1, w terminie do
           końca pierwszego kwartału następnego roku.";
7) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Do towarzystwa budownictwa społecznego, zwanego dalej "towarzystwem",
     stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z
     dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188,
     poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), ze zmianami wynikającymi z
     przepisów niniejszego rozdziału.";
8) w art. 24:
   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     "3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
       mieszkaniowej, w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia
       umowy albo statutu towarzystwa, a także wszelkich ich zmian.",
   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
     "3a. Nie później niż w terminie 14 dni po upływie 4 lat od dnia pierwszego
       zatwierdzenia statutu lub umowy spółki towarzystwo jest obowiązane
       poinformować na piśmie ministra właściwego do spraw budownictwa,
       gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej o tym, czy rozpoczęło wynajem
       stanowiących jego własność lokali mieszkalnych, na zasadach określonych
       w ustawie.",
   c) uchyla się ust. 4;
9) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   "3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
     mieszkaniowej może wydać decyzję pozbawiającą towarzystwo prawa używania w
     nazwie wyrazów "towarzystwo budownictwa społecznego" oraz skrótu "TBS",
     jeżeli w okresie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia statutu lub umowy
     spółki nie rozpoczęło ono wynajmu stanowiących jego własność lokali
     mieszkalnych na zasadach określonych w ustawie, a także w przypadku
     niedopełnienia przez towarzystwo obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust.
     3a.";
10) w art. 27 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   "4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i
      niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia
      zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż
      powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,";
11) w art. 28:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     "1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w
       zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie
       wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie
       w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali
       eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów
       eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na
       budowę.",
   b) uchyla się ust. 1a,
   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     "2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż
       4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z
       dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
       gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt
       3.";
12) art. 29 otrzymuje brzmienie:
      "Art. 29. 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich
             pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu
             mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z
             towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych
             mieszkań.
         2. Pracodawcy, a take inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w
           sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań mogą bez zgody
           towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z
           tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.";
13) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
      "Art. 29a. 1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie
             partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie
             najemcą.
         2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana
           od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów
           budowy tego lokalu.
         3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota
           partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie
           później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W
           dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej
           odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi
           wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy
           lokalu.
         4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty
           partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym
           najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej
           umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.
         5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu
           mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w
           wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.";
14) w art. 30:
   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     "2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku
       Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość
       przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat
       z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery
       budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa
       użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacja Polska -
       Spółka Akcyjna, w pierwszym i trzecim kwartale danego roku.",
   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     "7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o
       wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów,
       które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez
       składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie
       towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca
       2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr
       216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania
       dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.";
15) art. 32 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 32. Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę
              kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu,
              istniejących w dniu opróżnienia lokalu.";
16) art. 33 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 33. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się
              odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
              praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
              cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.".
                                        
Art. 2.

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1:
   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa
       odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z
       wyłączeniem uzyskania prawa odrębnej własności w trybie art. 17{14} ustawy
       z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003
       r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
       zwanej dalej "ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych";",
   b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
     "9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której
       mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
       niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000
       r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167, Nr 154,
       poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz.
       1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) w wysokości nie
       niższej niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany
       lokal mieszkalny.";
2) w art. 3a:
   a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
     lit. c w brzmieniu:
     "c) wniesienia co najmniej 50% kwoty partycypacji, o której mowa w art. 3
       ust. 1 pkt 9.",
   b) w ust. 3:
     - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
          "Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w
           ust. 1 pkt 2 lub w związku z dokonaniem czynności, o której mowa w
           art. 3 ust. 1 pkt 9, jest złożenie przez właściciela książeczki
           mieszkaniowej:",
     - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         "2) pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, o którym mowa w
           ust. 1 pkt 2, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w
           art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w
           przypadku wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej
           środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie
           kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
           budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub
           wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty, o
           której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.",
   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     "4. Inwestor na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
       dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu
       wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany
       przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu
       jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o
       których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela
       książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c
       oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.",
   d) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) w okresie 6 miesięcy od dnia:
         a) zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu, o której mowa w art.
           19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
         b) wycofania środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub
           sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu
           mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1
           pkt 5,
         c) wycofania wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3
           ust. 1 pkt 9
      - zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub w art. 3 ust. 1
       oraz".

Art. 3.

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.)[3] w art. 12 uchyla
się ust. 1a.

Art. 4.

1. Przepisy art. 19 ust. 2 pkt 1, ust. 2a-2d i ust. 10 oraz art. 29 i art. 29a
  ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają
  zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami
  wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych,
  wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
  począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.
2. Do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o
  udzielenie kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi przed dniem
  1 stycznia 2005 r., z zachowaniem terminów określonych w przepisach
  wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w
  art. 1, stosuje się przepis art. 19 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w
  brzmieniu dotychczas obowiązującym.
3. Do towarzystw budownictwa społecznego, których statuty lub umowy zostały
  zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy art. 24 ust. 3a i
  art. 26 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
  ustawą, stosuje się po upływie 4 lat od dnia jej wejścia w życie.
4. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy towarzystwa budownictwa
  społecznego istniejące w dniu wejścia w życie ustawy dostosują postanowienia
swoich statutów lub umów do jej przepisów.
                                        
Art. 5.

Rozliczenia banków z tytułu refundacji, ze środków budżetu państwa, premii
gwarancyjnych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2, wypłaconych na
wnioski właścicieli książeczek mieszkaniowych, złożone w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 11 sierpnia 2002 r., nie podlegają korekcie.
                                        
Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy
 państwa  w  spłacie  niektórych  kredytów  mieszkaniowych,  udzielaniu   premii
 gwarancyjnych  oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych  oraz  z
 dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001
 r.  Nr  4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,  poz.
 253,  Nr  153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003  r.
 Nr 65, poz. 594.
[3]  Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr  48,  poz.
 550,  z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,  poz.
 253. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów