allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Komentarze: 0   Views : 99

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Drukować 1998-12-18 13:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                       
Art. 1.

Ustawa określa:
   1) zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu:
     a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i
       budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu
       terytorialnego zadań  publicznych na potrzeby ogrzewania oraz
       podgrzewania wody użytkowej,
     b) zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz
       zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte
       działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do
       budynków, o których mowa w lit.a),
     c) całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na
       źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne,
   2) zasady tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego
     środkami.
 
Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
   1) przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
     a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego
       zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby, o których mowa w art.
       1 pkt 1 lit. a):
         - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy -
          co najmniej o 10%,
         - w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
     b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat
       energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci
       ciepłowniczej - co najmniej o 25%,
     c) wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła,
       w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia
       kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w
       stosunku rocznym,
     d) zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne,
   2) budynek:
     a) budynek mieszkalny,
     b) budynek wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego do
       wykonywania zadań  publicznych, stanowiący ich własność,
   3) lokalna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do
     budynków z lokalnych źródeł ciepła,
   4) lokalne źródło ciepła:
     a) kotłownię lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany
        bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
     b) ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią
       ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do
       budynków,
   5) audyt energetyczny - opracowanie określające zakres i parametry
     techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze
     wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia
     kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii,
     stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego,
   6) premia termomodernizacyjna - spłatę przez Bank Gospodarstwa Krajowego
     kwoty 25 % wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia
     termomodernizacyjnego przez inwestora,
   7) inwestor - właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej sieci
     ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, realizującego przedsięwzięcie
     termomodernizacyjne, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów
     budżetowych,
   8) bank kredytujący - bank udzielający kredytu na przedsięwzięcie
     termomodernizacyjne.
                                       
Art. 3.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:
   1) dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci
     ciepłowniczej oraz ich właściciela,
   2) ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej
     sieci ciepłowniczej,
   3) opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia
     termomodernizacyjnego,
   4) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
   
Art. 4.

Premia termomodernizacyjna przysługuje, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1,
inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne o dodatniej
zdyskontowanej wartości netto, wynikającej z audytu energetycznego, jeżeli:
1) kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie
  przekracza 80% jej kosztów, a okres spłaty kredytu nie przekracza 7 lat,
2) miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty
  kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej,
  na podstawie zweryfikowanego, zgodnie z art. 5 ust. 3, audytu
  energetycznego, równowartości 112 kwoty rocznych oszczędności kosztów
  energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia
  termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić
  wyższe spłaty kredytu.
                                       
Art. 5.

1. Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku
  kredytującego, wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, do którego
  dołącza audyt energetyczny. Inwestor realizujący przedsięwzięcie
  termomodernizacyjne w budynku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), może
  złożyć wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej po dniu 1 stycznia
  2001 r.
2. Bank kredytujący, przekazując Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokumenty, o
  których mowa w ust. 1, dołącza do nich umowę kredytu zawartą pod warunkiem
  przyznania premii termomodernizacyjnej.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu energetycznego
  albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom.
4. O negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego
  zawiadamia inwestora i bank kredytujący.
5. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz
  stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania, o których mowa w
  art. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący
  o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości, której wypłata
  następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1.
6. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia
  termomodernizacyjnego, kwoty kredytu lub terminu jego spłaty przepisy ust. 1
  - 5 stosuje się odpowiednio.
 
Art. 6.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi
  kredytującemu, jeżeli:
   1) przedsięwzięcie termomodernzacyjne:
     a) zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
     b) zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu,
   2) inwestor spłacił w terminie wynikającym z umowy kredytu 75% kwoty
     wykorzystanego kredytu i odsetki naliczone do dnia nabycia prawa do
     premii termomodernizacyjnej.
2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę
  wykorzystanego przez inwestora kredytu.
 
Art. 7.

Zasady współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytującym w
zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii
termomodernizacyjnych oraz przekazywania wynagrodzenia prowizyjnego, o którym
mowa w art. 13, określa umowa.
 
Art. 8.

1. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30
  listopada każdego roku, na rok następny, wartość stopy dyskonta do
  obliczania zdyskontowanej wartości netto, odrębnie dla:
   1) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w budynku, o którym
     mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), z zastrzeżeniem ust. 2,
   2) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w pozostałych
     obiektach, z zastrzeżeniem art. 18.
2. Wartość stopy dyskonta dla przedsięwzięć realizowanych w budynkach, o
  których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), Minister Finansów określi, po raz
  pierwszy, w terminie do dnia 30 listopada 2000 r.
3. Ustalając wartość stopy dyskonta, Minister Finansów uwzględnia w
  szczególności wysokość przewidywanego wskaźnika cen towarów i usług
  konsumpcyjnych na następny rok.
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii
  Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, określi, w drodze
  rozporządzenia:
   1) szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny
     opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart
     audytu energetycznego,
   2) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu  energetycznego oraz
     szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank
     Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
     energetycznych.
                           
 Art. 9.

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Termomodernizacji, zwany
  dalej “Funduszem”.
2. Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, po
  zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje, w drodze
  rozporządzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy,
  biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.
 
 Art. 10.

1. Na Fundusz składają się:
   1) środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie
     budżetowej,
   2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,
   3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane
     przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe
     określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb
     Państwa albo Narodowy Bank Polski,
   4) darowizny i zapisy,
   5) inne wpływy.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie
  banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może
  przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.
 
Art. 11.

1. Środki Funduszu przeznacza się na:
   1) wypłatę przyznanych premii termomodernizacyjnych,
   2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych - do wysokości nie
     przekraczającej 3% środków Funduszu,
   3) pokrycie kosztów obsługi Funduszu.
2. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
   1) lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2,
   2) inwestowane w papiery wartościowe, o których mowa w art. 10  ust. 1 pkt 3.
   
Art. 12.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego:
   1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany
     w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i
     Rozwoju Miast,
   2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat,
     wchodzące w skład sprawozdania finansowego banku.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i
  Rozwoju Miast, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym
  kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii termomodernizacyjnych,
  przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wypłaconych premiach
  termomodernizacyjnych.
 
Art. 13.

1. Z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej Bank Gospodarstwa
  Krajowego pobiera od inwestora wynagrodzenie prowizyjne, nie wyższe niż 0,6%
  kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej.
2. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego określa corocznie Minister Finansów, w
  drodze rozporządzenia.
3. Bank kredytujący potrąca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, z
  pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je Bankowi Gospodarstwa
  Krajowego.
 
Art. 14.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163,
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995
r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz.
395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592,
Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932 - 934 i
Nr 141, poz. 943 i poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471,
Nr 108 poz. 685,  Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 930) w
art. 21 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 62
w brzmieniu:
    62) premie termomodernizacyjne, przekazane bankowi kredytującemu przez
        Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę wykorzystanego przez inwestora
        kredytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia .... o wspieraniu
        przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).
 
Art. 15.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86,
poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr
25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96,
poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz.
776 i poz. 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932 - 934, Nr 140, poz. 939 i
Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685,  Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 931) w art. 17 w ust. 1 pkt 4k
otrzymuje brzmienie:
    4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy Fundusz
        Mieszkaniowy i Fundusz Termomodernizacji oraz banku prowadzącego kasę
        mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez te
        Fundusze lub kasę mieszkaniową z tytułów określonych w odrębnych
        przepisach - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację
        wymienionych w tych przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub kasy
        mieszkaniowej.
 
Art. 16.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z
1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79,
poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r.
Nr 108, poz. 685) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego
       Funduszu Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz
       Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku Gospodarstwa
       Krajowego, oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw
       poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku.”.
 
Art. 17.

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz.
654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz.
507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943)
w art. 18 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 10 w
brzmieniu:
     10) pokrycie kosztów udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz
         kosztów windykacji pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21a
         ust. 2.".
                                       
Art. 18.

W 1998 r. i w 1999 r. stopa dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości
netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 10%.
 
Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
   


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów