allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Komentarze: 0   Views : 337

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Drukować 2009-02-24 08:57  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Dz.U.08.237.1650
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.


o zmianie ustawy o pomocy panstwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.)


Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w
spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z pózn. zm.1))
wprowadza sie nastepujace zmiany:


1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) równowartosci 70 % zadłu3enia po spłacie całosci kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłu3enia z tytułu
przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu w czesci
niepodlegajacej umorzeniu, je3eli spłata ta nastapi do dnia 31
grudnia 2012 r., z tym 3e w przypadku spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje
roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z
lokatorskiego na własnosciowe albo o przeniesienie przez
spółdzielnie na rzecz członka prawa własnosci lokalu mieszkalnego
z ograniczeniem 3adania przez spółdzielnie mieszkaniowa
uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadajacej na dany lokal
nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy
ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi
do bud3etu panstwa.";


2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2012 r.
dokona spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30 %
odsetek przejsciowo wykupionych przez bud3et panstwa oraz 30
% odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca
1993 r., pozostałe 70 % odsetek przejsciowo wykupionych
podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek podlega
wykupieniu przez bud3et panstwa. W przypadku spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje
roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na
własnosciowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez
spółdzielnie mieszkaniowa na rzecz członka prawa własnosci lokalu
mieszkalnego, na warunkach okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.".
Art. 2. Ustawa wchodzi w 3ycie z dniem ogłoszenia, z moca od dnia
30 grudnia 2008 r.
______
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53,
poz. 385 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów