allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Komentarze: 0   Views : 24

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Drukować 1995-10-26 15:05  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Art. 1.

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych
na cele mieszkaniowe, zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
i towarzystw budownictwa społecznego oraz organ właściwy w sprawach mieszkalnictwa
i rozwoju miast.


Rozdział 1
Kasy mieszkaniowe

Art. 2.

1. W rozumieniu ustawy określenie „kasa mieszkaniowa" oznacza finansowo wyodrębnioną
działalność banków polegającą na prowadzeniu imiennych rachunków
oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) działaniach lub zdarzeniach dotyczących kasy mieszkaniowej - należy przez
to rozumieć działania i zdarzenia dotyczące banku prowadzącego kasę
mieszkaniową,
2) rachunkach oszczędnościowo-kredytowych bądź kredytach kontraktowych -
należy przez to rozumieć wyłącznie rachunki i kredyty prowadzone i udzielane
przez kasę mieszkaniową na zasadach określonych w ustawie.
3. Do działalności kas mieszkaniowych, o której mowa w ust. 1, stosuje się w
sprawach nie uregulowanych ustawą przepisy prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.

Art.3.

1. Podjęcie przez bank działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po
dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu działania banku
o tę działalność.
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz.
1070, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 16, poz.
167, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 153, poz.
1271, Nr 216, poz.
1824, Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 65,
poz. 594, z 2004 r. Nr
141, poz. 1492, Nr
146, poz. 1546, Nr
213, poz. 2157, Nr
240, poz. 2408, Nr
281, poz. 2783.
2. Likwidacja banku prowadzącego kasę mieszkaniową albo pozbawienie go możliwości
jej prowadzenia w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru
Bankowego wymaga wskazania banku przejmującego tę działalność.
3. Bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki
strony umów o kredyt kontraktowy. Jednocześnie przechodzą na niego zobowiązania
i wierzytelności oraz inne aktywa i pasywa związane z przejętą działalnością.
4. Komisja Nadzoru Bankowego określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady
finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeń
między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, a bankiem
przejmującym tę działalność.

Art. 4.

1. Środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w
kasach mieszkaniowych są wkładami oszczędnościowymi. Wkłady te są objęte
obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych na rachunkach
banków, a co do wysokości wkładów, które łącznie z należnymi odsetkami
przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą Skarbu Państwa
do wysokości określonej odrębnymi przepisami.
2. Środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w
kasach mieszkaniowych nie mogą być przeznaczone na finansowanie innych zobowiązań
banków niż związane z działalnością kas mieszkaniowych.
3. Od środków gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych kas
mieszkaniowych nie jest odprowadzana rezerwa obowiązkowa, o której mowa
w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(Dz.U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063).

Art. 5.

1. Przychodami kasy mieszkaniowej są:
1) odsetki i prowizje od udzielonych kredytów kontraktowych,
2) opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowokredytowe,
3) odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach,
4) wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, bądź poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U.
Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr 107, poz. 669),
5) wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,
o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków,
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć
15% sumy środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowokredytowych
w kasie mieszkaniowej.
3. Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie:
1) odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności,
2) odsetek od pożyczek zaciągniętych ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego lub innego banku,
3) kosztów prowadzenia kasy,
4) wynagrodzenia banku prowadzącego kasę, w wysokości do 1% wpłat dokonywanych
na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.
4. Przychody kasy mieszkaniowej, pomniejszone o wydatki, o których mowa w ust.
3, przeznacza się w całości na kredyty kontraktowe i utrzymanie bieżącej płynności
płatniczej w zakresie związanym z działalnością kasy.
5. Nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy
mieszkaniowej wynikającymi z umów o kredyt kontraktowy może być przeznaczona
na:
1) nabycie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa oraz nabycie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy,
o której mowa w ust. 1 pkt 4,
2) lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
3) nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa
w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Art. 6.

1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 4,
bank prowadzący kasę mieszkaniową może wystąpić o udzielenie pożyczki ze
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
2. Wysokość pożyczki oraz warunki jej spłaty określa umowa.
Art. 6a.
1. W celu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, o której mowa w art. 5 ust. 4,
bank prowadzący kasę mieszkaniową może również udostępniać środki z innej
działalności, a także zaciągać pożyczki w innym banku.
2. Część lub całość odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową
wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej
oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku pokrywa
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.
3. Wysokość odsetek od środków, o których mowa w ust. 1, objętych zwrotem z
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz terminy ich spłaty, określa umowa
między bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego zawarta przed udzieleniem pożyczki.
4. Wysokość dopłat do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, o
których mowa w ust. 2, oraz terminy pokrycia należnych odsetek, określa umowa
zawarta między bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i bankiem udzielającym pożyczki.

Art. 7.

Komisja Nadzoru Bankowego określi, w drodze zarządzenia, obowiązkowy zakres
informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-
kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych i terminowości
ich spłat oraz przychodów i kosztów banków z tytułu prowadzenia kas mieszkaniowych.


Rozdział 2
Umowa o kredyt kontraktowy


Art. 8.

1. Przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do
systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas
oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową do przechowywania
oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13,
długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.
2. Celami mieszkaniowymi, o których mowa w ust. 1, są służące zaspokojeniu własnych
potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:
1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu
mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego,
3) remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej
konserwacji i odnowienia mieszkania,
4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego
lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal
mieszkalny kredytobiorcy.

Art. 9.

1. Umowa o kredyt kontraktowy powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta
na piśmie i określać co najmniej strony umowy, warunki systematycznego
oszczędzania, wysokość oprocentowania oszczędności, zobowiązanie banku do
zawarcia umowy kredytowej, o której mowa w art. 12, wraz z ustaleniem istotnych
warunków tej umowy.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów
o kredyt kontraktowy.
3. Do umów o kredyt kontraktowy, w sprawach nie uregulowanych ustawą, stosuje
się odpowiednio przepisy prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.

Art. 10.

1. Określony w umowie okres systematycznego oszczędzania nie może być, z zastrzeżeniem
ust. 2, krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na
rachunek oszczędnościowo-kredytowy w kasie mieszkaniowej.
2. Jeżeli, zgodnie z umową, oszczędzający wykaże, że na realizację celu mieszkaniowego
przeznaczył wkład oszczędnościowy zgromadzony na książeczce
mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną udzieloną na podstawie odrębnych
przepisów, okres oszczędzania może być skrócony, jednak nie więcej niż o 12
miesięcy.

Art. 11.

1. Oszczędności gromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie
mieszkaniowej są oprocentowane w wysokości co najmniej 0,25 stopy redyskonta
w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej niż 2%
w stosunku rocznym.
2. Kredyty kontraktowe są oprocentowane w wysokości nie większej niż 0,50 stopy
redyskonta w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej
niż 4% w stosunku rocznym.
3. Kwota kredytu kontraktowego nie może być wyższa niż 150% zgromadzonych
oszczędności powiększonych o naliczone odsetki.

Art. 12.

1. Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania kasa mieszkaniowa
zawiadamia, w ciągu miesiąca, posiadacza rachunku oszczędnościowokredytowego
o nabyciu przez niego uprawnień do otrzymania kredytu.
2. Na wniosek posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasa mieszkaniowa
zawiera z nim umowę kredytową i udziela kredytu na cele mieszkaniowe
w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, chyba że zaistniały okoliczności,
o których mowa w ust. 4.
3. Kasa mieszkaniowa udziela kredytu stosownie do przepisów art. 11, jeżeli spłata
kredytu została zabezpieczona hipotecznie lub w inny sposób określony w
umowie kredytowej.
4. Jeżeli spłata kredytu wraz z odsetkami byłaby wątpliwa z powodu braku zdolności
posiadacza rachunku do spłaty kredytu lub braku odpowiedniego zabezpieczenia
kredytu, kasa mieszkaniowa może odmówić udzielenia kredytu.

Art. 13.

1. Przedłużenie okresu systematycznego oszczędzania po nabyciu przez posiadacza
rachunku oszczędnościowo-kredytowego uprawnień do otrzymania kredytu
wymaga zmiany umowy o kredyt kontraktowy.
2. W wypadku gdy naruszenie warunków systematycznego oszczędzania nastąpiło
w okresie, o którym mowa w ust. 1, kasa mieszkaniowa nie może od umowy odstąpić,
jeżeli posiadacz rachunku złoży wniosek o udzielenie kredytu. Kasa
mieszkaniowa jest zobowiązana poinformować posiadacza rachunku o tym
uprawnieniu.
3. Jeżeli oszczędności nie są gromadzone zgodnie z umową o kredyt kontraktowy,
kasa mieszkaniowa może określić dodatkowe warunki, po których spełnieniu
kredyt będzie mógł być udzielony lub odstąpić od umowy.
4. W razie przejściowej utraty bieżącej płynności płatniczej kasy mieszkaniowej, o
kolejności udzielania kredytu decyduje kolejność zawarcia umowy o kredyt kontraktowy.

Art. 14.

Posiadacz rachunku, przed udzieleniem kredytu, może w każdym czasie rozwiązać
umowę, żądając wypłacenia zgromadzonych oszczędności i należnych odsetek, z
tym że:
1) jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi przed upływem umownego terminu
oszczędzania, kasa mieszkaniowa jest zobowiązana wypłacić oszczędności i
odsetki w wysokości określonej w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące od dnia zgłoszenia żądania,
2) jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po nabyciu uprawnień do otrzymania
kredytu, kasa mieszkaniowa wypłaca oszczędności i odsetki naliczone za
cały okres oszczędzania w wysokości 50% stosowanego przez bank prowadzący
kasę mieszkaniową oprocentowania rocznego depozytu, w terminie
określonym w umowie, a gdy nie jest określony - w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia żądania.

Art. 15.

1. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej,
środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym należą do
obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia tych środków oraz od tego, które
z nich jest posiadaczem rachunku. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego
z małżonków do żądania zwrotu części środków pochodzącej z jego majątku
odrębnego.
2. W okresie oszczędzania może nastąpić przeniesienie praw i obowiązków posiadacza
rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osobę bliską, która nie posiada
takiego rachunku. Do skuteczności przeniesienia praw i obowiązków wystarczą
oświadczenia posiadacza rachunku i osoby bliskiej, złożone przed przedstawicielem
banku lub zaopatrzone w podpisy notarialnie poświadczone.
3. Do osób bliskich, o których mowa w ust. 2, zalicza się małżonka, który nie pozostaje
z posiadaczem rachunku we wspólności ustawowej, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim
z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego.


Rozdział 3
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy


Art. 16.

1. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, zwany dalej „Funduszem", służy realizacji zadań
wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
2. Rada Ministrów utworzy Fundusz w Banku Gospodarstwa Krajowego, dostosowując
statut Banku do przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 17.

1. Na Fundusz składają się:
1) środki budżetowe określone w ustawie budżetowej,
2) odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek,
3) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,
3a) wpływy ze sprzedaży bankom hipotecznym wierzytelności z tytułu kredytów
udzielonych ze środków Funduszu,
3b) wpływy ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu
kredytów udzielonych ze środków Funduszu,
4) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowanych
przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
4a) wpływy z inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu
rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych,
4b) wpływy z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem kredytu
lub pożyczki na rzecz Funduszu,
5) darowizny i zapisy,
7) inne wpływy.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w jednym banku lub w grupie banków,
powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć
15% środków Funduszu nie zaangażowanych w kredyty i pożyczki.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokat środków Funduszu w bankach, dokonywanych
w związku z transakcjami zabezpieczającymi przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej oraz ryzykiem walutowym.
3. Na Fundusz przeznacza się także:
1) wpływy z emisji przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji na zasilenie
Funduszu na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów
publicznych i Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
2) środki z pożyczek zagranicznych przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozuw
art. 17 ust. 1 pkt 6
skreślony
mieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej,
3) środki z pożyczek oraz kredytów krajowych i zagranicznych zaciąganych na
zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
ustala warunki spłaty pożyczek, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

Art. 18.

Środki Funduszu przeznacza się na:
1) udzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom budownictwa
społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
z zastrzeżeniem art. 20,
2) udzielanie pożyczek, o których mowa w art. 6, bankom prowadzącym kasy
mieszkaniowe w zakresie niezbędnym do utrzymania bieżącej płynności
płatniczej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczek, o których mowa w art.
6a ust. 1, udzielonych przez inne banki lub przez bank prowadzący kasę
mieszkaniową,
3) udzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację
komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
4) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa oraz nabywanie listów zastawnych emitowanych na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
4a) nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,
5) pokrywanie kosztów emisji oraz wykupu obligacji, a także realizację zobowiązań
powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa poręczonych lub
gwarantowanych obligacji, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1,
6) spłatę pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2, wraz z odsetkami
i innymi kosztami obsługi pożyczek,
8) pokrycie kosztów udzielania i windykacji kredytów i pożyczek wymienionych
w pkt 1-3,
9) pokrycie innych kosztów realizacji zadań wymienionych w pkt 1-6, określonych
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych,
10) pokrycie kosztów udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz kosztów
windykacji pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21a ust. 2,
11) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu
i nabytych przez banki hipoteczne,
11a) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu
i nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny,
12) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom przez
banki na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu
mieszkaniowemu,
w art. 18 pkt 7 skreślony
13) spłatę pożyczek oraz kredytów, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 3 wraz z
odsetkami i innymi kosztami ich obsługi,
14) realizację zobowiązań powstałych z tytułu spłaconych przez Skarb Państwa
poręczonych lub gwarantowanych kredytów lub pożyczek, o których mowa
w art. 17 ust. 3 pkt 3,
15) realizację zobowiązań z tytułu transakcji zabezpieczających przed ryzykiem
zmiany stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym, w związku z zaciągnięciem
kredytu lub pożyczki na rzecz Funduszu.

Art. 19.

1. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 1, mogą być udzielane na sfinansowanie
nie więcej niż 70% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pod
warunkiem, że kredyty te zostaną przeznaczone na realizację projektów budowlanych
uwzględniających wymagania określone przepisami, o których mowa w
ust. 4.
2. Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zalicza się koszty budowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz adaptacji budynków lub ich
części na cele mieszkalne oraz koszty:
1) pozyskania nieruchomości pod budowę, w tym również zakupu nieruchomości,
wraz ze znajdującą się na niej inwestycją będącą w trakcie realizacji lub
budynkiem, który zostanie poddany adaptacji na cele mieszkalne, pod warunkiem
że nieruchomości te lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
nie są obciążone hipoteką,
2) wykonania przyłączy technicznych,
3) wykonania urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkami
mieszkalnymi,
4) wykonania niezbędnego zakresu uzbrojenia terenu,
5) czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora, a wykonanych
na jego zlecenie, w tym koszty programowania, projektowania, nadzoru,
kierowania budową i rozliczania robót.
2a. Do kosztów pozyskania nieruchomości, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zalicza
się również wartość nieruchomości, jeżeli nieruchomość ta została wniesiona jako
wkład niepieniężny i jest przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlanego. Wartość nieruchomości określa się na zasadach ustalonych
w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
2b. Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego nie zalicza się kosztu
zakupu nieruchomości, na której znajduje się inwestycja będąca w trakcie realizacji:
1) od podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
2) gdy sprzedawca otrzymał środki na prowadzenie inwestycji od osoby zainteresowanej
uzyskaniem od sprzedawcy tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
jaki powstałby po zakończeniu inwestycji.
2c. Wartość nieruchomości gruntowej wniesionej jako wkład niepieniężny jest zaliczana
do kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę do wysokości 7% wartości
kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
2d. Koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na:
1) zakupie nieruchomości wraz z budynkiem i adaptacji tego budynku na cele
mieszkalne lub adaptacji na cele mieszkalne budynku wniesionego jako
wkład niepieniężny,
2) zakupie nieruchomości wraz z inwestycją będącą w trakcie realizacji i dokończeniu
tej inwestycji lub dokończeniu inwestycji będącej w trakcie realizacji
wniesionej jako wkład niepieniężny
- w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, nie może być wyższy
niż 70% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.1)), właściwego
dla miejsca położenia nieruchomości wraz z inwestycją w trakcie realizacji lub
nieruchomości wraz z budynkiem przeznaczonym do adaptacji na cele mieszkalne.
3. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 3, mogą być udzielane na sfinansowanie
nie więcej niż 70% kosztów wykonania komunalnej infrastruktury technicznej
towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Do tych kosztów zalicza się
koszty wykonania infrastruktury wraz z kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę
oraz koszty czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu,
2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców,
3) warunki i tryb udzielania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu oraz ich
spłaty,
4) wymagania dotyczące lokali i budynków budowanych, odbudowywanych,
rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych przy wykorzystaniu
kredytu ze środków Funduszu w zakresie:
a) właściwości energetycznych budynków,
b) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez
określoną liczbę osób,
c) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań.
5. Wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
nie może być wyższa niż stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim.
6. Rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, o których mowa w
ust. 4 pkt 2, muszą być tak określone, aby umożliwić Bankowi Gospodarstwa
Krajowego ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy.
7. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytobiorcą umowę kredytu, z tym
że:
1) spłaty kredytu mogą być, na wniosek kredytobiorcy, wyższe niż określone w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4,
2) na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu może być odroczona na okres nie
dłuższy niż 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.
1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.
8. Bank Gospodarstwa Krajowego może uznać hipotekę ustanowioną na kredytowanej
nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej i cesją należności
z czynszów za wystarczające zabezpieczenie spłaty kredytu, o którym
mowa w art. 18 pkt 1.
10. Na spłatę kredytu towarzystwo budownictwa społecznego może przeznaczać
wpływy z czynszów za najem lokali oraz dochody z działalności, o której mowa
w art. 27 ust. 2, a także środki uzyskane z partycypacji, o której mowa w art. 29
oraz w art. 29a.
11. Suma udzielonych kredytów, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 3, oraz innych
wierzytelności Funduszu w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych
kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze,
w rozumieniu przepisu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, Nr 162, poz.
1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027,
Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 122, poz. 1316), nie może przekroczyć
15% środków Funduszu.
Art. 19a.
Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, realizowanego przez towarzystwa
budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem środków
Funduszu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i
Nr 145, poz. 1537).

Art. 20.

1. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 18 pkt 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej,
lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu
mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób fizycznych, o których
mowa w art. 30.
2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa w
art. 18 pkt 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność,
a także nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe
prawo.

Art. 21a.

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pomoc w remontach, a także odbudowie
lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej
infrastruktury komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane dotacje, pożyczki i
preferencyjne kredyty właścicielom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych
oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej.
3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, powinien być złożony do
dnia 31 grudnia 1997 r.
ust. 9 w art. 19 uchylony
ust. 3 w art. 20 skreślony
art. 21 skreślony
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
udzielania dotacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 2, oraz zasady
spłaty pożyczek i kredytów.
5. Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 2, mogą być częściowo umarzane na
warunkach określonych przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.
6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi może wskazać Bankowi
Gospodarstwa Krajowego inny bank, któremu ten powierzy czynności
związane z udzielaniem dotacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w ust. 2.

Art. 21b.

1. Ze środków Funduszu mogą być dokonywane dopłaty do odsetek od kredytu
udzielonego na zasadach określonych w art. 19 i 20, jeżeli kredyt ten został
udzielony:
1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność
z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi
hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,
2) z własnych środków przez inny bank na cele wskazane w art. 18 pkt 3,
- na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
2. Dopłata do odsetek od kredytu nie może być większa niż wynosi różnica pomiędzy
wysokością odsetek wynikającą z umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetkami
naliczonymi według stopy oprocentowania kredytu określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 19 ust. 4.
3. Dopłaty dokonywane są pod warunkiem spłacania przez kredytobiorcę zadłużenia
w sposób i w wysokości ustalonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 19 ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów, o których mowa
w ust. 1,
2) przesłanki zawierania umów, o których mowa w ust. 1, oraz ich warunki.

Art. 22.

1. Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza
Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w planie finansowym plan finansowy
Funduszu, opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek
zysków i strat.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych:
ust. 2a w art. 22
uchylony
1) informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w pierwszym, drugim i
trzecim kwartale, zawierające również dane o liczbie i kwotach kredytów i
pożyczek udzielonych na poszczególne cele, w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dana informacja dotyczy,
2) roczną informację o realizacji planu finansowego Funduszu, zawierającą
również dane, o których mowa w pkt 1, w terminie do końca pierwszego
kwartału następnego roku.


Rozdział 4
Towarzystwa budownictwa społecznego


Art. 23.

1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:
1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) spółek akcyjnych,
3) spółdzielni osób prawnych.
2. Do towarzystwa budownictwa społecznego, zwanego dalej „towarzystwem",
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848
oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego
rozdziału.

Art. 24.

1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym w umowie lub statucie
towarzystwa.
2. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników
lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
w drodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia umowy albo
statutu towarzystwa, a także wszelkich ich zmian.
3a. Nie później niż w terminie 14 dni po upływie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia
statutu lub umowy spółki towarzystwo jest obowiązane poinformować na
piśmie ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej o tym, czy rozpoczęło wynajem stanowiących jego własność lokali
mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie.

Art. 25.

1. W towarzystwie powołuje się radę nadzorczą.
2. Gmina lub gminy, na obszarze których działa towarzystwo, są uprawnione do
wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej towarzystwa w
liczbie określonej w statucie towarzystwa.
ust. 4 w art. 24 uchylony

Art. 26.

1. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną,
powinna zawierać wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego" lub
skrót „TBS".
2. Wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego" i skrót „TBS" mogą być używane
w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie w odniesieniu
do towarzystw budownictwa społecznego w rozumieniu przepisów ustawy.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
może wydać decyzję pozbawiającą towarzystwo prawa używania w nazwie
wyrazów „towarzystwo budownictwa społecznego" oraz skrótu „TBS", jeżeli
w okresie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia statutu lub umowy spółki
nie rozpoczęło ono wynajmu stanowiących jego własność lokali mieszkalnych
na zasadach określonych w ustawie, a także w przypadku niedopełnienia przez
towarzystwo obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 3a.

Art. 27.

1. Przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich
eksploatacja na zasadach najmu.
2. Towarzystwo może również:
1) nabywać budynki mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i
niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych
budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia
zarządzanych budynków mieszkalnych,
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą
towarzyszącą.

Art. 28.

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach
mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników,
walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości,
aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo
pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków
oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.
2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4%
wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3.
ust. 1a w art. 28 uchylony

Art. 29.

1. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a
także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez
nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji
w kosztach budowy tych mieszkań.
2. Pracodawcy, a tak¿e inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie
partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody towarzystwa
dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz
wskazanych przez siebie najemców.
Art. 29a.
1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.
2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób,
o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której
mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12
miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna
odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej
lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach
budowy lokalu.
4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od
zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji
następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie,
o którym mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu
mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości
wypłaconej poprzedniemu najemcy.

Art. 30.

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu
objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
w tej samej miejscowości,
2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie,
ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o
większej liczbie osób.
1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej
tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w
skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu
w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem
przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położe©
nia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się
ubiega.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki
bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych
wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
„Poczta Polska" i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i
trzecim kwartale danego roku.
3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia
30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym
na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo
niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana,
na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo
urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz
osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
5. W razie:
1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo
wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia;
po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego
jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie
z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby
umowa nie została rozwiązana,
2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub
wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 1
pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej
czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2.
6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny
do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości
dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które
do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację
przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr
203, poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości
dodatków mieszkaniowych.

Art. 31.

1. Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa
spółki albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa z gminą
lub gminami określa umowa.
2. Pierwszeństwo w zasiedlaniu mieszkań wybudowanych z udziałem kredytu z
Funduszu przez spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa, w których większość
udziałów (akcji) posiada spółdzielnia mieszkaniowa, mają członkowie
przyjęci do spółdzielni mieszkaniowych nie później niż do dnia 29 listopada
1991 r. i oczekujący na przydział mieszkania oraz kandydaci na członków do
spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 października
1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 103, poz. 446 oraz z 1994 r. Nr 84, poz. 384 i Nr 89, poz. 415), którzy
w terminie do 31 grudnia 1995 r. nie nabyli uprawnień do otrzymania rekompensaty
pieniężnej i nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji
z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego
do tych osób, a po tym terminie nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy
pomocy dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe, w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego
do tych osób.

Art. 32.

Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej
pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia
lokalu.

Art. 33.

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o
najmie.


Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących


Art. 34.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54,
poz. 288) w art. 219 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Statut spółdzielni może przewidywać, że:
1) w domach dla inwalidów, osób samotnych i w innych domach o specjalnym
przeznaczeniu,
2) w domach wybudowanych z udziałem środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego,
lokatorskie prawo do lokalu nie podlega przekształceniu.".

Art. 35.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 45,
poz. 207, z 1989 r. Nr 74, poz. 443 i z 1995 r. Nr 85, poz. 428) w art. 4 w ust. 1 dodaje
się pkt 6 w brzmieniu:
„6) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowokredytowego
przez małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz
rozdział 4a (art. 33a-
33d) skreślony
osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem
rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej,
pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym
rachunku na cele mieszkaniowe,".

Art. 36.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U z 1992 r. Nr 72, poz.
359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz.
369 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 18) w art. 49 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) w zakresie przekraczającym gwarancje ustawowego systemu gwarantowania
środków pieniężnych, określone ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z tytułu wkładów oszczędnościowych
zgromadzonych na:
a) książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia
23 października 1990 r. - do dnia 31 grudnia 1999 r.,
b) imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w bankach
prowadzących kasy mieszkaniowe według zasad określonych odrębnymi
przepisami - do łącznej wysokości trzykrotności kwot
objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli
wkłady były gromadzone przez okres nie krótszy niż 2 lata,".

Art. 37.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy
(Dz. U. Nr 89, poz. 517) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. Nie ściągnięte wierzytelności centralnego Funduszu Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego stanowią przychód Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego z dniem jego utworzenia.".

Art. 38.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5,
poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 26:
a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) wydatków poniesionych w roku podatkowym w celu systematycznego
gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-
kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według
zasad określonych odrębnymi przepisami, w wysokości nie przekraczającej
w roku podatkowym 20% kwoty określonej w ust. 3,",
b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 5 lit. b)-f)" zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 5
lit. b)-f) oraz pkt 5a",
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
 „3a. Jeżeli podatnik korzystał z odliczeń wydatków wymienionych w ust. 1
pkt 5a i oszczędności zgromadzone w banku prowadzącym kasę mieszkaniową
wydatkował zgodnie z celami systematycznego oszczędzania
na tym rachunku, o kwotę tych odliczeń pomniejsza się kwotę faktycznie
poniesionych wydatków podlegających odliczeniu od dochodu na
cele wymienione w ust. 1 pkt 5.",
d) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami „pkt 5, 5a i 6",
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 pkt 5, 5a, 6, 7a i 7c dotyczy
wydatków poniesionych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli
małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu i ponoszą wydatki,
odlicza się je zgodnie z wnioskami wyrażonymi w zeznaniach rocznych
bądź od dochodu każdego z małżonków w proporcji wskazanej we
wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków. Jeżeli małżonkowie
przed zawarciem związku małżeńskiego ponosili w okresie obowiązywania
ustawy wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 5 lit. a)-f), pkt 5a
lub pkt 6 i odliczali je od dochodu, o kwotę tych wydatków zmniejsza
się wysokość wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli małżonkowie ponosili wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 5
lit. a)-f), pkt 5a lub pkt 6 w czasie trwania związku małżeńskiego i wydatki
te były odliczone od ich dochodów, a następnie ustał związek
małżeński, przysługująca każdemu z nich kwota wydatków podlega
zmniejszeniu o wydatki poniesione w czasie trwania związku małżeńskiego,
w wysokości po 50% tych wydatków, jeżeli byli opodatkowani
łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczonej
od dochodu każdego z małżonków.",
f) w ust. 9 wyrazy „pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami „pkt 5, 5a i 6",
g) w ust. 10 na końcu dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Powyższą zasadę stosuje się również, jeżeli podatnik wycofał
oszczędności z kasy mieszkaniowej lub przeniósł uprawnienia do rachunku
oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem
dzieci własnych lub przysposobionych. W razie przeniesienia
uprawnień do rachunku na rzecz dzieci, do rozliczenia kwoty przysługujących
im odliczeń wydatków na ich cele mieszkaniowe stosuje się
odpowiednio art. 41 ust. 3a.";
2) w art. 41 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Banki prowadzące kasy mieszkaniowe są obowiązane pobierać, jako
płatnicy, zaliczki na podatek dochodowy od oszczędności, o których
mowa w art. 26 ust. 10 zdanie drugie - w wysokości 20 % wycofanej
kwoty, chyba że osoba wycofująca oszczędności złoży oświadczenie,
że nie korzystała z odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5a.";
3) w art. 45 w ust. 3a w ostatnim zdaniu po wyrazach „spółdzielni mieszkaniowej"
dodaje się wyrazy „albo oszczędności z rachunku prowadzonego przez kasę
mieszkaniową lub przeniesienia uprawnień do tego rachunku na rzecz osób innych
niż dzieci własne i przysposobione".

Art. 39.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr
123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433 i Nr
96, poz. 478) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4i dodaje się pkt 4j i 4k w brzmieniu:
„4j) dochody towarzystw budownictwa społecznego uzyskane z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w części
przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
oraz na budowę mieszkań na wynajem,
4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy Fundusz
Mieszkaniowy oraz banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące
równowartość dochodu uzyskanego przez Fundusz lub kasę
mieszkaniową z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części
przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach
celów odpowiednio Funduszu lub kasy mieszkaniowej,".

Art. 40.

W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. Nr 105, poz. 509 i z 1995 r. Nr 86, poz. 433) wprowadza się następujące
zmiany:
1) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Czynsz obejmuje: podatek gruntowy, podatek od nieruchomości,
koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania
technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym
opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną,
z zastrzeżeniem art. 20 ust. 4.
2. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat
za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania, w tym
opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, za
odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą
oraz domofon.";
2) w art. 43 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Najemca jest obowiązany na żądanie gminy przedstawić zaświadczenie
właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego najemcy.".

Art. 41.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr 4, poz. 18) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 „2. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów z umów o
kredyt kontraktowy w bankach prowadzących kasy mieszkaniowe według
zasad określonych odrębnymi przepisami.".


Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 42.

1. Towarzystwa budownictwa społecznego, utworzone przed dniem wejścia w życie
ustawy, są obowiązane, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, dostosować
statut lub umowę spółki do jej przepisów albo zmienić firmę lub nazwę.
Do zmiany statutu lub umowy stosuje się art. 24 ust. 3 ustawy.
2. Jeżeli spółka lub spółdzielnia nie dokona zmiany statutu lub umowy spółki w
terminie i w sposób określony w ust. 1, sąd rejestrowy zażąda usunięcia braków
w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie uczyni w rejestrze
wzmiankę o zakazie używania w nazwie lub firmie wyrazów „towarzystwo budownictwa
społecznego" i powiadamia o tym daną spółkę lub spółdzielnię.

Art. 43.

Traci moc ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz.U. Nr 52,
poz. 270 i Nr 73, poz. 467, z 1951 r. Nr 10, poz. 75 i Nr 14, poz. 110 oraz z 1952 r.
Nr 18, poz. 108).

Art. 44.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów
art. 35, 38 i 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów