allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Komentarze: 0   Views : 401

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Drukować 2005-07-29 12:15  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                                                               
Art. 1.

1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami
  wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych
  garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości
  rolnych, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania
  wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną
  rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem
  nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o
  którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
   1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w
     nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
   2) spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub
     garaży.
3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi
  osób, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami
  prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.
4. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które nabyły udział w
  użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia
  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31
  grudnia 2012 r.
                                        
Art. 2.

W przypadku osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, z żądaniem przekształcenia
występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się
odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego.
                                        
Art. 3.

1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nieruchomości wydaje:
   1) starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu
   Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo
     własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
   2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa
     - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek
     samorządu terytorialnego.
2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności
  nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się
  ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
3. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  nie narusza praw osób trzecich.
                                        
Art. 4.

1. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego
  w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia
  dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z
  zastrzeżeniem art. 5.
2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, właściwy organ ustala opłatę z
  tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do
  ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 1, art. 68
  ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.
  2782).
3. Jeżeli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  dotyczy nieruchomości rolnej, organ właściwy do wydania decyzji może udzielić
  bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości
  stanowiących własność:
   1) Skarbu Państwa - za zgodą wojewody;
   2) jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej rady lub sejmiku.
4. Do wpływów osiąganych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się
  odpowiednio przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami.
5. Organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej
  bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało
  przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała
  nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia
  bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4
  pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na
  rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie
  użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych
  przypadkach, organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą
  odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
 6. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5, dokonuje się według zasad określonych
  w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
                                        
Art. 5.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców
prawnych:
   1) którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za
     wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu
     Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
   2) które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia
     26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.
     st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
                                        
Art. 6.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281, poz. 2772)
w art. 17b:
1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  "2a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
     oraz innych celów publicznych 1%,";
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  "4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa,
     uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241
     Kodeksu cywilnego nie stosuje się.".
                                        
Art. 7.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) w art. 32 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
  "2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa,
     uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241
     Kodeksu cywilnego nie stosuje się.".
                                        
Art. 8.

Do spraw wszczętych na podstawie ustaw, o których mowa w art. 9, i
niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
                                        
Art. 9.

Tracą moc:
   1) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania
     wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z
     2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984);
   2) ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych
     prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113,
     poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592).
                                
Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 ______________________________
[1]    Niniejszą  ustawą  zmienia  się  następujące  ustawy:  ustawę  z  dnia  19
 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu  Państwa,
 ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z  dnia
 4   września   1997   r.   o  przekształceniu  prawa  użytkowania   wieczystego
 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawę z dnia 26  lipca
 2001   r.   o   nabywaniu  przez  użytkowników  wieczystych   prawa   własności
 nieruchomości. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów