allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

Komentarze: 0   Views : 107

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
Drukować 2005-07-07 12:40  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                                                               
Art. 1.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)
w art. 40a:
1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
   "4. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej
     trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z
     którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy
     pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i
     w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6%
     za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
     i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a
     spłata należności może zostać rozłożona najwyżej na 60 rat miesięcznych,
     przy oprocentowaniu nieprzekraczającym w stosunku rocznym stopy
     referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji
     otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2
     punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena
     nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.
   5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do osób bliskich, pozostałych po
     pracownikach i byłych pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały
     razem z nimi. Przez osoby bliskie rozumie się małżonków oraz wstępnych i
     zstępnych, a także osoby przysposobione. W razie zbiegu uprawnień do
     obniżenia należności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, okresy
     zatrudnienia tych osób mogą być sumowane, przy czym łączna obniżka nie
     może przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu. Uprawnienie to przysługuje
     tylko przy nabyciu jednego lokalu.";
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
  "5a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje osobom bliskim również
     w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za
     lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika
     Lasów Państwowych. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej
     i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
  5b. Organ, który udzielił bonifikaty, może żądać zwrotu kwoty równej
     udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu przed
     upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne
     cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
  5c. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5b, dokonuje się według zasad
     określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.";
3) ust. 6-9 otrzymują brzmienie:
   "6. Przepisy ust. 4-5b stosuje się odpowiednio do osób, które są lub były
   zatrudnione w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach
     lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnictwa.
   7. Najemcy lokali nieposiadający uprawnień, o których mowa w ust. 4, 5 i 6,
     mogą nabywać przeznaczone do sprzedaży lokale, które zajmują na podstawie
     umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony, co najmniej od trzech lat, za
     cenę obniżoną za każdy rok najmu o 3%, nie więcej jednak niż o 45%.
   8. Wykazy lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie
     przeznaczonych do sprzedaży sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji
     Lasów Państwowych. Wykazy są przedmiotem opinii związków zawodowych.
     Sprzedaż może być dokonana po zatwierdzeniu wykazu przez Dyrektora
     Generalnego i ogłoszeniu wykazu w Biuletynie Informacyjnym Lasów
     Państwowych oraz w prasie. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali oraz o
     terminie do skorzystania z pierwszeństwa nabycia zawiadamia się najemców,
     o których mowa w ust. 4-5a, 6 i 7.
   9. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali
     przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
     korzystają z pierwszeństwa nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub
     gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, na warunkach określonych w
     ust. 4.".
                                        
Art. 2.

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr
84, poz. 948, z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 42:
   a) w ust. 1:
     - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
         "3) jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów
           lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1
           lipca 1991 r.,",
     - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
         "3a) jeżeli są lub były pracownikami przedsiębiorstw państwowych lub
           jednostek organizacyjnych, które wykonywały lub nadal wykonują
           zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego,",
   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
     "1a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom bliskim
       również w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w
       zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub
       byłego pracownika PKP. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie
       bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu.",
   c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
     "4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo pierwszeństwa w
       nabyciu lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
       r. o gospodarce nieruchomościami na zasadach preferencyjnych, o których
       mowa w niniejszej ustawie.
     5. Mieszkania, których najemcami są osoby, o których mowa w ust. 1, mogą
       być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach określonych
       w niniejszej ustawie.";
2) w art. 44 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP S.A., w podmiotach utworzonych
     z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw
   państwowych lub jednostek organizacyjnych, które wykonywały lub nadal
     wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego,".
                                        
Art. 3.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
   a) w pkt 1a dodaje się lit. c w brzmieniu:
     "c) których pracownicy uzyskali prawo najmu mieszkania zakładowego lub
       decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynkach mieszkalnych
       stanowiących własność zbywcy i nadal zamieszkują w nim jako najemcy,",
   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     "2) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć:
         a) najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej
           na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za
           osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika
           prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto
           umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,
         b) stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka,
           zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo
           przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym
           gospodarstwie domowym,";
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
       "Art. 3. 1. Mieszkania, których najemcami są osoby uprawnione, mogą być
              zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach
              określonych w niniejszej ustawie.
         2. Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz
           innych osób niż osoby uprawnione nie może nastąpić z pominięciem
           przysługującego tym osobom pierwszeństwa w nabyciu lokali
           mieszkalnych położonych w tym budynku.";
3) w art. 4:
     a) uchyla się ust. 2,
     b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
        "4. Prawo pierwszeństwa przysługuje również osobie bliskiej, która
         uzyskała prawo najmu w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane w
         dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika zbywcy; uprawnienie to
         przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego
         mieszkania.";
4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     "1. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby
       uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego
       oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia
       doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.";
5) w art. 6:
   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     "1) 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej,",
   b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
     "2. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży,
       wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i
       jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1
       sierpnia 1990 r. oraz okresy pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub
       jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na
       rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.
     3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, uwzględnia się,
       zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy lub najmu
       najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.";
6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeśli wniosek o nabycie nie
     zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa do dnia 31
     grudnia 2008 r.".
                                        
Art. 4.

1. Jeżeli w procesach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego,
  likwidacji, zbywania, komercjalizacji, prywatyzacji lub upadłości mieszkanie,
  w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy nowelizowanej w art. 3, przestało być
  mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej
  lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w
  odniesieniu do której Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu
  przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, osobie fizycznej
  zajmującej to mieszkanie w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na
  podstawie umowy najmu albo decyzji administracyjnej o jego przydziale
  przysługuje prawo pierwokupu tego mieszkania, z zastrzeżeniem art. 5.
2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli w procesach
  przekształceniowych wymienionych w ust. 1:
   1) zostało naruszone prawo osoby określonej w ust. 1 do nabycia zajmowanego
     przez nią mieszkania, a w szczególności prawo pierwszeństwa, o którym mowa
     w art. 4 ustawy nowelizowanej w art. 3, lub
   2) naruszono interes prawny osoby fizycznej określonej w ust. 1.
3. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, jest niezależne od przysługujących
  na zasadach ogólnych roszczeń odszkodowawczych.
4. Naruszenie prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2, winno zostać
  stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Postępowanie w tej sprawie jest
  wolne od opłat sądowych.
5. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także osobie bliskiej,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z
  2005 r. Nr 31, poz. 266), w stosunku do osoby określonej w ust. 1, której
  przysługuje prawo wstąpienia w stosunek najmu mieszkania na podstawie
  odrębnych przepisów.
6. W przypadku wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zbycie
  mieszkania następuje na warunkach i po cenie, na jakich nieruchomości zostały
  nabyte przez zbywcę, powiększonej o wartość poczynionych przez niego nakładów
  koniecznych. Cena podlega waloryzacji według zasad określonych w przepisach o
  gospodarce nieruchomościami. Na wniosek nabywcy mieszkania cena może być
  rozłożona na raty płatne w okresie do 10 lat.
7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w okresie 3 lat,
  licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie wniesiono pozwu o
  stwierdzenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2.
8. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania na rzecz osoby
  uprawnionej a wartością rynkową tego mieszkania, na wniosek zbywcy
  realizującego prawo pierwokupu, podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa w
  nabyciu mieszkania lub jego następca prawny wypłaci zbywcy odszkodowanie w
  wysokości odpowiadającej tej różnicy. W razie sporu co do wysokości
  odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.
9. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności w nieruchomościach stanowiących
  własność osoby prawnej lub fizycznej, która nabyła nieruchomości wskazane w
  ust. 1, hipoteki obciążające te nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy
  wygasają.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, właściciel nieruchomości obciąży
  hipoteką inną nieruchomość stanowiącą jego własność, w celu zabezpieczenia
  wierzytelności poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która wygasła.
11. Osoba uprawniona z tytułu pierwokupu nabywa mieszkanie, o którym mowa w ust.
  1, wolne od obciążeń hipotecznych.

Art. 5.

1. Na pisemny wniosek aktualnego najemcy mieszkania zakładowego bądź
  poprzednika prawnego, będącego osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 2
  ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w
  życie niniejszej ustawy, spółka handlowa, w odniesieniu do której Skarb
  Państwa nie jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o publicznym
  obrocie papierami wartościowymi, jest zobowiązana sprzedać tej osobie
  mieszkanie na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6 ustawy
  wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
  niniejszej ustawy, w przypadku gdy kiedykolwiek w okresie od dnia 7 lutego
  2001 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszej ustawy Skarb
  Państwa był w odniesieniu do tej spółki podmiotem dominującym.
2. Prawo żądania sprzedania mieszkania przez spółkę handlową, o której mowa w
  ust. 1, przysługuje osobom uprawnionym, którym nie zaproponowano pisemnie,
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania
  mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
  handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
  niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4,
  poz. 24 i Nr 102, poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), prawa
  pierwszeństwa w nabyciu ich mieszkania na zasadach i w trybie określonym w
  tej ustawie w okresie, kiedy im to prawo przysługiwało, tj. zanim mieszkania
  te stały się własnością spółki handlowej w odniesieniu do której Skarb
  Państwa nie był już podmiotem dominującym.
3. W razie kwestionowania przez spółkę handlową prawa, o którym mowa w ust. 2,
  sprawę rozstrzyga sąd. Postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat
  sądowych.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie
  mieszkania nie zostanie złożony w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie
  niniejszej ustawy.
5. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania na rzecz osoby
  uprawnionej a wartością rynkową tego mieszkania, na wniosek zbywcy
  realizującego wniosek o nabycie, podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa
  w nabyciu mieszkania, lub jego następca prawny wypłaci zbywcy odszkodowanie w
  wysokości odpowiadającej tej różnicy. W razie sporu co do wysokości
  odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.
6. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w
  nieruchomościach stanowiących własność osoby prawnej lub osoby fizycznej,
  która nabyła nieruchomość wskazaną w ust. 1 lub 5, hipoteki obciążające te
  nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy wygasają.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, właściciel zbywanej nieruchomości
  obciąży hipoteką inną nieruchomość, stanowiącą jego własność, w celu
  zabezpieczenia wierzytelności poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która
  wygasła.
8. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, nabywa nieruchomości, o których
  mowa w ust. 1 lub 5, wolne od obciążeń hipotecznych.
                                        
Art. 6.

Do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy sprzedaży mieszkania przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
                                        
Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1]  Niniejszą  ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 28  września
 1991  r.  o  lasach,  ustawę  z  dnia 8 września  2000  r.  o  komercjalizacji,
 restrukturyzacji  i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego  "Polskie  Koleje
 Państwowe",  ustawę  z  dnia  15 grudnia 2000 r. o zasadach  zbywania  mieszkań
 będących  własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek  handlowych
 z  udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych  mieszkań
 będących własnością Skarbu Państwa.
[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100,  poz.
 1086  i  Nr  154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240,  poz.  2055,
 z  2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr
 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów