allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Komentarze: 0   Views : 220

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Drukować 2003-07-09 13:23  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Art. 1.

Ustawę stosuje się do umów, których przedmiotem jest wykonywanie robót budowlanych
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Art. 2.

1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty",
udziela się w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie robót
budowlanych.
2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także
akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone wykonawcy robót budowlanych
na zlecenie zamawiającego wykonanie tych robót.

Art. 3.

1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa do żądania
gwarancji zapłaty.
2. Wypowiedzenie umowy spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty jest bezskuteczne.

Art. 4.

1. Wykonawca robót budowlanych może w każdym czasie żądać od zamawiającego
gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia,
wynikającego z umowy oraz ze zleceń dodatkowych.
2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu dalszych gwarancji
do łącznej wysokości określonej w ust. 1.
3. Zamawiający może żądać zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w
części w jakiej dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty dokonuje się w wysokości
powszechnie przyjętej, nieprzekraczającej 2% gwarantowanej kwoty.
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758

Art. 5.

1. Jeżeli wykonawca nie uzyska wystarczającej gwarancji zapłaty w odpowiednim,
wyznaczonym przez siebie terminie, uprawniony jest do wstrzymania
się od wykonywania robót i oddania obiektu zamawiającemu.
2. Po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego terminu do udzielenia gwarancji zapłaty
i jego bezskutecznym upływie wykonawca uprawniony jest do odstąpienia
od umowy z winy zamawiającego.
3. Brak wystarczającej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonywaniu
robót budowlanych z przyczyn dotyczących zamawiającego i uprawnia wykonawcę
do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 639 Kodeksu cywilnego.

Art. 6.

Wykonywanie uprawnień przewidzianych przepisami niniejszej ustawy nie narusza
przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania.

Art. 7.

Przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie
ustawy.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów