allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Komentarze: 0   Views : 223

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Drukować 2001-06-21 13:20  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków
mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Art. 2.

1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali
mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych
w ust. 1.

Art. 3.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2001
r. Nr 71, poz. 734, z
2002 r. Nr 216, poz.
1826, z 2003 r. Nr
203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406.
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.
2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się
kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.
a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)).
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1
hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)).

Art. 4.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę
ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo
prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z
nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w
lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Art. 5.

1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny),
zwana dalej ,,normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.
1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz.
2135 i Nr 236, poz. 2355.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z
2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz.
1568.
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej
liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię
tego lokalu o 5 m2.
2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię
użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo
domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych
pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni
kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących
się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa
domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.
Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego
uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo
domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i
innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą
stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do
liczby osób zajmujących cały lokal.
3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym
zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)).
4. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza
się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc
uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa
w ust. 1.
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Art. 6.

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których
mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione
przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr
99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i poz.
1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz.
1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i
Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i
większym.
2. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub
wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich
wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3
ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się
wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i
większym.
3. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są
świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, są:
1) czynsz,
2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
4a. Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu:
1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie
gruntów,
2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego
(domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
6. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu
mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego
zalicza się:
1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w
ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby
dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego
gminy,
ust. 5 w art. 6 uchylony
2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym
gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
7. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię
cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego
z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie
uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup
opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
8. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości
dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o
tę kwotę.
9. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej
powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy
między wydatkami ponoszonymi za ten lokal a odpowiednią kwotą wymienioną
w ust. 1 pkt 1-3 lub w ust. 2 pkt 1-3.
10. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust.
7, nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11, 70% wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70%
faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia
tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
11. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o
20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych, o których
mowa w ust. 10.

Art. 7.

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku
mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego
za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia
wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji
w sprawach dodatku mieszkaniowego.
2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym
mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
i stan wyposażenia technicznego budynku.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego,
jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi
w złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać
wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)
wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający
wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków
gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej,
oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące
posiadanych:
1) ruchomości i nieruchomości,
2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie
przyznania dodatku mieszkaniowego.
4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający
wywiad środowiskowy uprzedza składającego oświadczenie o stanie
majątkowym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż
2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca
od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub
osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania
wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium
odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.
9. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy
przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji
lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy
jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają
przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje
się do czasu wyegzekwowania należności.
10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę,
które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego,
nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
11. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy,
nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku
mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do
czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu
3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania
należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy
za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany
lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych
w okresie obowiązywania tej decyzji.
13. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek
jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów
wykazanych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
14. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać
dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji
o przyznaniu tego dodatku.
15. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi,
w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a
w szczególności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o
stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego
oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Art. 8.

1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z
góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal
mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art.
6 ust. 7.
2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem
domu jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Zarządca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy
na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności
za zajmowany lokal mieszkalny.
4. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia
organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości,
o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące. W razie
niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu
dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały
zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi
te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe,
któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie
miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości.
Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym
spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy
o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony
ryczałt.

Art. 9.

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1) szczegółowy wykaz i wysokość wydatków za zajmowany lokal mieszkalny,
stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,
2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału,
3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, o
których mowa w art. 7 ust. 2,
4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: najemców,
członków spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych,
właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, osób zajmujących lokal
mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal
zamienny lub socjalny oraz najemców i podnajemców opłacających czynsz
wolny,
2) sposób ustalania i maksymalną wysokość ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw
domowych, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalację
doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację
ciepłej wody oraz gazu przewodowego,
3) dane, które powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
a w szczególności dotyczące osoby ubiegającej się o ten dodatek,
zajmowanego lokalu mieszkalnego i jego technicznego wyposażenia
oraz miesięcznych wydatków za ten lokal,
4) dane, które powinny być zawarte w deklaracji o dochodach, a w szczególności
dane dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
ich miejsca pracy bądź nauki oraz wysokość ich dochodu.
Art. 9a.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.


Rozdział 3
Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 15.

W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111,
poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988,
Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 32, poz. 386 i
Nr 71, poz. 733) skreśla się rozdział 6.

Art. 16.

W 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust.
1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej
w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

Art. 17.

1. W latach 2003 i 2004 dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których
mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
rozdz. 2 (art. 10-13)
uchylony
art. 14 uchylony
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem
art. 6 ust. 8.
2. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, jest równy lub wyższy
od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich
wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w ust. 1, wówczas
dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione
przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i
większym.

Art. 19.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się
na podstawie jej przepisów.

Art. 21.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:
1) art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1
stycznia 2005 r.,
2) art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r.
art. 18 i 20 uchylony 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów