allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących...

Komentarze: 0   Views : 299

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących...
Drukować 2000-12-15 13:40  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                                                              
Art. 1.

1. Ustawa reguluje zasady i tryb zbywania  mieszkań wchodzących w skład
  budynków mieszkalnych, będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
  niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób
  prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, osobom
  uprawnionym, na warunkach preferencyjnych.
2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w
  rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   1) zbywcy - należy przez to rozumieć:
     a) przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem przedsiębiorstwa państwowego
       Polskie Koleje Państwowe,
     b) spółki handlowe, w odniesieniu do których Skarb Państwa jest podmiotem
       dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
       Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.
       754, Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, Nr 113, poz. 715 oraz
       z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 60, poz. 702 i 703),
     c) inne państwowe osoby prawne, z wyłączeniem Wojskowej Agencji
       Mieszkaniowej,
   2) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć:
     a) pracownika lub byłego pracownika zbywcy, który zajmuje mieszkanie na
       podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub administracyjnej
       decyzji o przydziale,
     b) osobę bliską pracownikowi lub byłemu pracownikowi, której przysługuje
       wstąpienie w stosunek najmu mieszkania na podstawie przepisów ustawy z
       dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z
       1998 r. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281
       oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46,  Nr 5, poz. 67 i Nr 83, poz. 946),
   3) mieszkaniu - należy przez to rozumieć:
     a) lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994
       r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) będący
       własnością zbywcy lub będący we władaniu państwowej osoby prawnej, która
       wykonuje prawo własności na rzecz Skarbu Państwa,
     b) zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntową,
       będącą własnością zbywcy lub oddaną mu w użytkowanie wieczyste; działka
       nie powinna przekraczać rozmiarów niezbędnych do prawidłowego i
       racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nimi związanych.
     
Art. 3.

Mieszkania, których najemcami są osoby uprawnione oraz osoby, o których mowa w
art. 4 ust. 2, mogą być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach
określonych w niniejszej ustawie.

Art. 4.

1. W stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie
  uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000
  r. Nr 46, poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6.
2. Prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania przysługuje również osobie nie
  będącej osobą uprawnioną, lecz zajmującej to mieszkanie na podstawie umowy
  najmu zawartej ze zbywcą na czas nieoznaczony.
3. Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według
  zasad określonych w ust. 1.
                                        
Art. 5.

1. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby, o
  których mowa w art. 4 wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego
  oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia
  doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.
2. Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach
  jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie
  krótszy niż trzy miesiące.
3. W razie nie złożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1,
  stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z
  dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków
  mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 557, z 1996
  r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442).

Art. 6.

1. Sprzedaż mieszkania następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w
  przepisach ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pomniejszonej o:
   1) 6% za każdy rok pracy u zbywcy, oraz
   2) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania od zbywcy
 przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.
2. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się
  również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek
  organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1 sierpnia 1990 r.
3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), uwzględnia się
  zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy tego najemcy u
  zbywcy po dniu 1 sierpnia 1990 r., jeżeli jest on korzystniejszy.
                                        
Art. 7.

W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie
kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz.
255, z 1991 r. Nr 75, poz. 331 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 67 i Nr 134, poz. 647)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz
  dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu:
     6) w sprawach dotyczących sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych:
        a) najemca, którego interes prawny został naruszony,
        b) organizacja społeczna reprezentująca tego najemcę.
2) w art. 2a i art. 3a wyrazy “art. 2 ust. 1 pkt 1-4” zastępuje się wyrazami
  art. 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6”.
   
Art. 8.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299, Nr 101, poz. 504, z
1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 79,
poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) art. 42 otrzymuje brzmienie:
       Art. 42. 1. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom domy, lokale
             mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami.
         2. Sprzedaż następuje przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia ... o
           zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
           państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
           państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
           własnością Skarbu Państwa (Dz.U. Nr ..., poz. ...), z wyjątkiem art.
           5 tej ustawy i z zastrzeżeniem ust. 3-4.
         3. Okresem pracy i najmu, od którego zależy pomniejszenie ceny
           sprzedaży, jest okres pracy i najmu w przedsiębiorstwach, o których
           mowa w art. 2a, lub okres pracy i najmu w zlikwidowanym zakładzie
           pracy, którego mienie zostało przejęte przez przedsiębiorstwa, o
           których mowa w art. 2a.
         4. Na wniosek osoby, która w chwili śmierci najemcy stale z nim
           mieszkała, cenę sprzedaży mieszkania pomniejsza się uwzględniając,
           zamiast okresu pracy i najmu tej osoby, okres pracy i najmu zmarłego
           najemcy, ustalony według zasad określonych w ust. 3.
         5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje stale zamieszkałym
           z najemcą zstępnym, wstępnym, pełnoletniemu rodzeństwu najemcy,
           osobom go przysposabiającym albo przez niego przysposobionym oraz
           osobie, która pozostawała z nim we wspólnym pożyciu małżeńskim.
         6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do sprzedaży ogródków
           przydomowych położonych na obszarach przeznaczonych na cele rolne i
           garaży osobom, które z nich korzystają.
                                        
Art. 9.

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506, Nr 106, poz. 678, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964, Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6,
poz. 70, Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 23 w ust. 2 na końcu zdania skreśla się wyrazy “uprawnieni do
  wojskowej renty rodzinnej;
2) w art. 56 w ust. 1:
   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     2) pracownikom wojska lub byłym pracownikom wojska, z wyjątkiem
       pracowników, którym przydzielono lokal mieszkalny na czas pracy na
       określonym stanowisku.
   b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
     2a) osobom innym, niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal
       mieszkalny na podstawie decyzji o przydziale lokalu lub umowy najmu na
       czas nie oznaczony,”,
   c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     3) w razie śmierci osób, o których mowa w pkt 2, ich zstępnym, wstępnym,
       pełnoletniemu rodzeństwu, osobom przyspasabiającym albo przysposobionym
       oraz osobie, która pozostawała we wspólnym pożyciu małżeńskim, o ile w
       chwili śmierci mieszkały stale z pracownikiem lub byłym pracownikiem.
3) w art. 58:
   a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     2. Cenę sprzedaży dla osoby uprawnionej pomniejsza się o:
         1) 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której
           uzależniona jest wysokość uposażenia według stopnia wojskowego,
         2) 3% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego) na
           podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu
      - przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny.
   c) skreśla się ust. 2a,
   d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
     3. Kwota odpowiadająca wysokości pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2,
       nie może być niższa niż 75% ceny sprzedaży z tym, że do czasu spełnienia
       przez żołnierza warunków uzyskania świadczeń emerytalnych kwota ta
       podlega zabezpieczeniu.
     4. Dla osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 oraz w art. 56 ust. 1 pkt
       1 przyjmuje się wysługę lat ustaloną na dzień zwolnienia z zawodowej
       służby wojskowej lub śmierci żołnierza zawodowego.
4) art. 59 otrzymuje brzmienie:
      Art. 59. 1. W przypadku nabycia lokalu przez osoby o których mowa w art.
             56 ust. 1 pkt 3 cenę ustaloną na podstawie wartości rynkowej
             wyszacowanej przez rzeczoznawcę pomniejsza się o ulgi jakie
             stosuje się przy sprzedaży najemcom mieszkań zakładowych na
             podstawie przepisów ustawy z dnia ............ o zasadach zbywania
             mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
             niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
             państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
             własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Nr ..., poz. ....).
         2. Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, za okres
           pracy, od którego jest uzależniona wysokość ulgi przyjmuje się okres
           pracy pracownika wojska w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych.
                                        
Art. 10.

1. Mieszkanie stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie
  jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, może być zbyte
  osobie uprawnionej na jej wniosek po cenie pomniejszonej stosownie do art. 6.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie nie
  zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa w terminie 3 lat od
  dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 11.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów