allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Komentarze: 0   Views : 613

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Drukować 2005-07-08 12:30  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

                                                                                                                                                                              
Rozdział 1
         Przepisy ogólne
       

Art. 1.

Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej
polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
                                        
Art. 2.

Rodzinne ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktury
miast i gmin, winny być uwzględniane w procesie ich rozwoju.

Art. 3.

Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin, rodzinne
ogrody działkowe stanowią tereny zielone w rozumieniu innych ustaw, których
funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów
zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego
otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach,
ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności
miejskich.
                                        
Art. 4.

Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi
zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków
społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów
rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw
ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych
otoczenia.

Art. 5.

Rodzinne ogrody działkowe jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w
przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach
dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.
                                        
Art. 6.

Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu
będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i
działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego
funkcjonowania.
                                        
Art. 7.

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki prawne,
przestrzenne i ekonomiczne dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
                                        
Art. 8.

Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniać miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.


                                       
Rozdział 2
Rodzinne ogrody działkowe

Art. 9.

Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców.
 
Art. 10.

1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu
  terytorialnego, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
  przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe, przekazuje się nieodpłatnie w
  użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, mogą być oddawane nieodpłatnie Polskiemu
  Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste.
                                        
Art. 11.

Nabywanie praw majątkowych, o których mowa w art. 10, może być zwolnione z
podatków i opłat związanych z tym nabyciem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg
wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.
                                        
Art. 12.

1. Grunty przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe powinny być zrekultywowane
  i zmeliorowane przez właściciela gruntu, na zasadach przewidzianych w
  przepisach odrębnych.
2. Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do rodzinnych ogrodów działkowych
  dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia,
  w ramach komunikacji publicznej, potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych.
3. Utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do rodzinnych
  ogrodów działkowych należy do gminy, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów
  szczególnych ciąży na osobach fizycznych lub jednostkach organizacyjnych
  innych niż rodzinne ogrody działkowe.
                                        
Art. 13.

1. Podział gruntu na tereny ogólne i działki oraz zagospodarowanie rodzinnego
  ogrodu działkowego należy do Polskiego Związku Działkowców.
2. Rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek.
3. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym jest podstawową jednostką
  przestrzenną ogrodu, której powierzchnię ustala się w granicach od 300 do 500
  m 2.
4. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania
  potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz
  prowadzenia upraw ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb mieszkaniowych i
  wykonywania działalności gospodarczej.
                                        
Art. 14.

1. Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego
  członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej
  pożytków (użytkowanie działki).
2. Na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski Związek Działkowców ustanawia
  na jej rzecz prawo użytkowania działki – w rozumieniu Kodeksu cywilnego - w
  drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli
  grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się w
  użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców lub stanowią jego
  własność.
3. Na zasadach określonych w statucie, Polski Związek Działkowców może oddać
  działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność
  społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną
  lub opieki społecznej.
4. Prawa ustanowione w sposób określony w ust. 1 i 2 podlegają ujawnieniu w
  księdze wieczystej, na wniosek członka Polskiego Związku Działkowców.
                                        
Art. 15.

1. Urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do
  wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia
  funkcjonowania ogrodu stanowią własność Polskiego Związku Działkowców.
2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub
  nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.
                                        
Art. 16.

Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego
członkowie z tytułu użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych,
zwolnieni są od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych), z tym że z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych
ustawach.
                                        
Art. 17.

1. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego w każdym przypadku następuje na
  warunkach niniejszej ustawy.
2. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego odbywa się za zgodą Polskiego
  Związku Działkowców.
3. Do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004
  r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782), przepisy tej ustawy dotyczące
  wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w
  ust. 1 i 2 oraz w art. 18-20 niniejszej ustawy.
                                        
Art. 18.

Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego może mieć miejsce w okresie od
zakończenia do rozpoczęcia wegetacji roślin; likwidacja w innym terminie może
mieć miejsce jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, za
zgodą Polskiego Związku Działkowców.

Art. 19.

1. Podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu
  działkowego zobowiązany jest do:
   1) zapewnienia nieruchomości zamiennej o uregulowanej sytuacji prawnej, nie
     mniejszej od dotychczasowej, w miejscu odpowiednim do potrzeb i
     funkcjonowania nowego rodzinnego ogrodu działkowego, na której można
     założyć rodzinny ogród działkowy zgodnie z przepisami prawa;
   2) założenia nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków odpowiadających
     rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanego ogrodu.
2. Za zgodą stron realizację obowiązków, określonych w ust. 1, może przejąć
  Polski Związek Działkowców. W takim przypadku podmiot, o którym mowa w ust.
  1, zobowiązany jest wypłacić na rzecz Polskiego Związku Działkowców
  uzgodnioną kwotę stanowiącą równowartość szacunkowych kosztów realizacji
  obowiązków.
                                        
Art. 20.

1. Podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu
  działkowego zobowiązany jest wypłacić:
   1) członkom Polskiego Związku Działkowców – odszkodowanie za składniki
     majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność;
   2) Polskiemu Związkowi Działkowców – odszkodowanie, według kosztów
     odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność a nie
     podlegające odtworzeniu.
2. Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy
  majątkowego w formie operatu szacunkowego.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zrekompensować koszty i
  straty poniesione przez Polski Związek Działkowców w związku z likwidacją.
4. W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji
  roślin członkom Polskiego Związku Działkowców przysługuje od podmiotu, o
  którym mowa w ust. 1, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości
  przewidywanych plonów, według cen kształtujących się w obrocie rynkowym.
                                        
Art. 21.

1. Wydanie przez Polski Związek Działkowców nieruchomości zajmowanej przez
  zlikwidowany rodzinny ogród działkowy następuje najwcześniej po ustanowieniu
  na jego rzecz tytułu prawnego do nieruchomości zamiennej oraz odtworzeniu
  urządzeń i budynków, o których mowa w art. 19 ust. 1, a także spełnieniu
  warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, postanowienia ust. 1 stosuje
  się odpowiednio.
                                        
Art. 22.

Do likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego art. 17-21 ustawy stosuje się
odpowiednio.
                                        
Art. 23.

O rozpoczęciu i zaprzestaniu funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego Polski
Związek Działkowców powiadamia właściwą terytorialnie gminę.
                                        
Art. 24.

1. Zasadne roszczenia osoby trzeciej do nieruchomości zajętej przez rodzinny
  ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie poprzez wypłatę
  odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej.
2. Skutki roszczeń, o których mowa w ust. 1, obciążają właściciela
  nieruchomości.


                                       
Rozdział 3
Polski Związek Działkowców

Art. 25.

1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej "PZD", jest ogólnopolską,
  samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i
  obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w
  rodzinnych ogrodach działkowych.
2. PZD jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.
  Samodzielność PZD podlega ochronie sądowej.
3. PZD podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.
                                        
Art. 26.

1. Do zadań PZD należy w szczególności:
   1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie
     wszechstronnego znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin
     działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów
     miejskich,
   2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
   3) zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych,
   4) inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa i
     wdrażanie ich wyników w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodnictwie
     amatorskim,
   5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
   6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
     działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
   7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i
     prowadzenie działalności wydawniczej,
   8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej,
     rekreacyjnej i innej na rzecz członków PZD, ich rodzin oraz społeczności
     lokalnych.
2. Realizację zadań PZD wspierają organy administracji rządowej i samorządu
  terytorialnego.
                                        
Art. 27.

1. PZD posiada osobowość prawną.
2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem.
3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach
  uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem.
                                        
Art. 28.

1. Jednostkami organizacyjnymi PZD są:
   1) rodzinny ogród działkowy jako podstawowa jednostka organizacyjna,
   2) jednostki terenowe,
   3) jednostka krajowa.
2. Organami samorządu PZD są:
   1) w rodzinnych ogrodach działkowych - walne zebranie (konferencja
     delegatów), zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza,
   2) w jednostkach terenowych - zjazd delegatów, zarząd, komisja rewizyjna i
     komisja rozjemcza,
   3) w jednostce krajowej - Krajowy Zjazd Delegatów, Krajowa Rada, Krajowa
     Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza.
3. Statut może przewidywać powoływanie innych jednostek organizacyjnych oraz
  ich organów.                                        

Art. 29.

1. PZD działa na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd
  Delegatów.
2. Statut określa w szczególności:
   1) teren działania i siedzibę PZD;
   2) sposób reprezentowania PZD;
   3) prawa i obowiązki członków;
   4) sposób nabywania i utraty członkostwa w PZD oraz przyczyny utraty
     członkostwa;
   5) zasady i tryb przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych;
   6) organy PZD, ich kompetencje, tryb powoływania i odwoływania;
   7) zakres korzystania przez jednostki organizacyjne PZD z jego osobowości
     prawnej, sposób i zakres ich reprezentacji oraz zakres zdolności do
     czynności sądowych;
   8) zadania rodzinnego ogrodu działkowego i sposób ich realizacji;
   9) fundusze i majątek PZD; sposób tworzenia funduszy oraz nabywania i
     zbywania majątku;
  10) warunki ważności uchwał podejmowanych przez organy PZD;
  11) sposób ustanowienia składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz PZD;
  12) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
  13) zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
  14) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków statutowych;
  15) sposób uchwalania regulaminu określającego zasady użytkowania działek w
     rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonywania w nim zmian.
                                        
Art. 30.

1. Członkami PZD są osoby fizyczne użytkujące działki w rodzinnych ogrodach
  działkowych.
2. PZD może zrzeszać inne niż określone w ust. 1 osoby fizyczne amatorsko
  zajmujące się ogrodnictwem, na zasadach określonych w statucie.
3. Statut może określać zasady zrzeszania członków wspierających. Członkami
  wspierającymi mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
  posiadające osobowości prawnej.
                                        
Art. 31.

1. Przydział działek w rodzinnych ogrodach działkowych należy do PZD.
2. Zasady przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych określa statut.
3. Przy przydziale działek właściwy organ PZD uwzględnia przede wszystkim
  statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie, warunki bytowe, miejsce
  zamieszkania i warunki pracy osób ubiegających się o działki.
4. W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka,
  przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby
  bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę; w wypadku ubiegania się o
  przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej - wybór należy do PZD.
                                        
Art. 32.

W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w PZD oraz nabycia lub utraty
użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zainteresowany może – po
wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na
drodze sądowej.
                                        
Art. 33.

1. PZD prowadzi rejestry: rodzinnych ogrodów działkowych oraz członków organów
  PZD.
2. Zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1, określa statut, z tym
  że rejestr rodzinnych ogrodów działkowych powinien zawierać w szczególności:
  nazwę, położenie i obszar rodzinnego ogrodu działkowego oraz liczbę działek.
                                        
Art. 34.

1. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, wpłat członków,
  darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z
  majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.
2. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.
                                        
Art. 35.

1. PZD może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu realizację jego
  zadań w zakresie i na zasadach określonych w statucie.
2. Dochód z działalności gospodarczej PZD służy realizacji celów statutowych i
  nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
                                        
Art. 36.

1. PZD tworzy Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zwany dalej
  "Funduszem".
2. Fundusz tworzy się z:
   1) dotacji z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na
     zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
   2) dotacji z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
   3) środków pomocowych Unii Europejskiej,
   4) wpłat z odszkodowań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2,
   5) wpłat z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
   6) wpłat fundacji,
   7) darowizn, spadków i zapisów,
   8) innych przychodów.
3. Środki Funduszu przeznacza się na zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych
  ogrodów działkowych, w tym finansowanie budowy, modernizacji i remontów
  budynków, budowli i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez
  użytkowników działek oraz odtwarzanie likwidowanych rodzinnych ogrodów
  działkowych.
4. Statut określi zasady funkcjonowania Funduszu, szczegółowe cele, warunki
  jego wykorzystania oraz sposób zarządzania Funduszem i jego kontroli.
5. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy
  egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.
                                        
Art. 37.

1. Jednostki organizacyjne PZD realizując inwestycje mogą korzystać z dotacji z
  funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym
  do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
  zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1.
                                        

Art. 38.

Nadzór nad działalnością PZD sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.               

                         
                                       
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 39.

1. Polski Związek Działkowców utworzony na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981
  r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85 poz. 390, z
  późn. zm.)[2] staje się Polskim Związkiem Działkowców w rozumieniu niniejszej
  ustawy.
2. PZD zachowuje prawa i obowiązki nabyte przed dniem wejścia w życie
  niniejszej ustawy; dotyczy to w szczególności praw i obowiązków wynikających
  z użytkowania lub użytkowania wieczystego.
                                        
Art. 40.

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy PZD
  uchwali, na Krajowym Zjeździe Delegatów, statut odpowiadający wymogom
  niniejszej ustawy, a następnie zgłosi organizację do Krajowego Rejestru
  Sądowego.
2. Do czasu uchwalenia nowego statutu, statut PZD obowiązujący w dniu wejścia w
  życie niniejszej ustawy zachowuje swą moc z wyjątkiem postanowień sprzecznych
  z niniejszą ustawą.
                                        
Art. 41.

1. Pracownicze ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej
  ustawy stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w jej rozumieniu.
2. Pracownicze ogrody działkowe o nieuregulowanym stanie prawnym, a
  zarejestrowane w rejestrze pracowniczych ogrodów działkowych prowadzonym na
  podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
  ogrodach działkowych stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu
  niniejszej ustawy.
                                        
Art. 42.

1. Rejestr pracowniczych ogrodów działkowych utworzony na podstawie art. 31
  ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
  staje się rejestrem rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu niniejszej
  ustawy.
2. PZD w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy powiadomi
  właściwą terytorialnie gminę o funkcjonujących na jej terenie rodzinnych
  ogrodach działkowych.
                                        
Art. 43.

1. Środki zgromadzone na dotychczas istniejącym Funduszu Rozwoju Pracowniczych
  Ogrodów Działkowych przechodzą na stan Funduszu utworzonego przez PZD na
  podstawie art. 36 ust. 1.
2. Fundusz utworzony na podstawie niniejszej ustawy przejmuje należności oraz
  zobowiązania dotychczasowego Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów
  Działkowych.
                                        
Art. 44.

W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z
1996 r. Nr 85, poz. 390, z późn. zm.)[3] wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 1-10, art. 11 ust. 1 oraz art. 12-36;
2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy
     staje się ogrodem stałym.".
                                        
Art. 45.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z późn. zm.)[4] w art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego
     gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.".
                                        
Art. 46.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.)[5] w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje
brzmienie:
  "12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
      nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa
      budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na
      działalność gospodarczą,".
                                        
Art. 47.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)[6] w art. 40 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje
brzmienie:
  "8) ustawy z dnia ...... 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
     (Dz.U......)
                                        
Art. 48.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
  "4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach
     działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza
     granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
     dachach płaskich.".
 
Art. 49.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, w zakresie roszczeń do nieruchomości zajętych przez pracownicze ogrody
działkowe stosuje się art. 24.
 
Art. 50.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, za wyjątkiem art. 13
ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 6 maja 1981 r.
o  pracowniczych  ogrodach działkowych, ustawę z dnia 15  listopada  1984  r.  o
podatku  rolnym,  ustawę  z  dnia 12 stycznia 1991 r.  o  podatkach  i  opłatach
lokalnych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb  prawnych
i ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997
r. Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 86 poz. 965, z 2000
r. Nr 50 poz. 581, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200 poz. 1683
oraz z 2003 r. Nr 110 poz. 1039.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłszone w Dz. U. z 1997
r.  Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 86 poz. 965, z 2000
r.  Nr  50  poz. 581, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i  Nr  200  poz.
1683, z 2003 r. Nr 110 poz. 1039 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2408.
[4]  Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłszone w  Dz.  U.  z
1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i  Nr
137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002  r.
Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.
[5]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.   Nr
200,  poz.  1683,  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,  Nr  188,  poz.
1840,  Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz  z 2004 r. Nr 92, poz.  880  i
884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782.
[6]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.   Nr
60,  poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i  Nr
122,  poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz.  1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141,
poz.  1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684  i  Nr  230,
poz.  1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,  Nr  137,
poz.  1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124  i  Nr  223,
poz.  2218,  z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,  Nr  93,
poz.  894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz.
1546,  Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z  2005  r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491 i Nr 78, poz. 684. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów