allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnychprzez przedsiębiorstwa państwowe

Komentarze: 0   Views : 150

USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnychprzez przedsiębiorstwa państwowe
Drukować 1994-10-12 15:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Art. 1.

1. Ustawa reguluje zasady i tryb przekazywania przez przedsiębiorstwa państwowe
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi
obiektami infrastruktury technicznej i społecznej oraz lokali, zwanych dalej
„nieruchomościami":
1) gminom, na których obszarze położone są przekazywane grunty,
2) spółdzielniom mieszkaniowym, których członkami są wszystkie osoby
będące w dniu złożenia oferty przejęcia nieruchomości przez spółdzielnię
najemcami lokali mieszkalnych położonych w przekazywanych
nieruchomościach.
1a. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
2. Na zasadach określonych ustawą podmiotom, o których mowa w ust. 1, mogą
również zostać przekazane nieruchomości:
1) spółek handlowych powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw
państwowych, których akcje (udziały) zostały wniesione do narodowych
funduszy inwestycyjnych w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44,
poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47,
poz. 298 i Nr 107, poz. 691),
2) spółek handlowych powstałych w wyniku przekształceń przedsiębiorstw
państwowych, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% udziałów lub
akcji.
3. Obiektami infrastruktury technicznej i społecznej, o których mowa w ust. 1, są
urządzenia i sieci technicznego uzbrojenia terenu związane z funkcjonowaniem
budynków mieszkalnych lub osiedli mieszkaniowych, a także obiekty służby
zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli
jednostki te świadczą usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych
budynków lub osiedli.

Art. 2.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, o których
mowa w art. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i
Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 1994
r. Nr 119, poz. 567, z
1996 r. nr 52, poz.
236, z 1997 r. Nr 6,
poz. 32; z 2000 r.
Dz.U. Nr 39, poz.
442, z 2005 r. Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1614.
Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280 oraz z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. (skreślony).

Art. 3.

1. Przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku
do których przedsiębiorstwa państwowe lub spółki, złożą gminom właściwym ze
względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich
przekazania wraz z:
1) pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych
nieruchomości, a w szczególności potwierdzającymi prawo przekazującego
do gruntów oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń,
2) dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą budynków i urządzeń,
a w razie ich braku inwentaryzacją budynków i urządzeń,
3) informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w
przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.
1a. Nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2. W tym przypadku gminie przysługuje roszczenie wobec
przekazującego nieruchomość o zwrot uzasadnionych kosztów sporządzenia
inwentaryzacji budynków i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, której
nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.
2. Przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w których są położone
lokale niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3. W przypadku gdy przekazywane mają być lokale stanowiące przedmiot odrębnej
własności, przekazaniu podlegają wszystkie lokale mieszkalne oraz użytkowe
położone w obrębie danej nieruchomości a stanowiące własność przedsiębiorstwa
państwowego lub spółki.

Art. 4.

Przekazania nieruchomości dokonuje się w drodze umowy zawartej w formie aktu
notarialnego.

Art. 5.

1. Przedsiębiorstwu państwowemu lub spółce, które spełniły warunki określone w
art. 3 ust. 1, przysługuje w stosunku do gminy roszczenie o zawarcie umowy
przekazania nieruchomości. Roszczenie to przedawnia się z upływem roku od
dnia złożenia gminie oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami.
ust. 1 niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a
ust. 10 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach stosuje się do roszczenia o zawarcie
umowy przekazania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i
przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu - wyrok TK (Dz.U.
z 2006 r. Nr 220, poz. 1614).
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpoznaje sąd właściwy ze względu na miejsce
położenia nieruchomości.

Art. 6.

1. Na podstawie umowy gmina nabywa własność budynku i innych urządzeń
wzniesionych na gruncie. Własność gruntu gmina nabywa na podstawie umowy
wówczas, gdy budynek i inne urządzenia są wzniesione na gruncie stanowiącym
własność przekazującego.
2. Jeżeli budynek i inne urządzenia zostały wzniesione na gruncie oddanym przekazującemu
w użytkowanie wieczyste, z chwilą zawarcia umowy gmina nabywa
własność gruntu z mocy prawa.
3. Jeżeli w budynku, o którym mowa w ust. 2, wyodrębniono własność niektórych
lokali, po zawarciu umowy przekazania odpowiadające udziałowi właściciela
lokalu we wspólności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.

Art. 7.

1. Przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania
majątek przedsiębiorstwa państwowego, a także fundusz założycielski lub fundusz
przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989
r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6,
poz. 27 oraz z 1993 r. Nr 18, poz. 82).
2. Od dnia zawarcia umowy przechodzą na gminę wierzytelności związane z przekazywanymi
nieruchomościami, w tym wierzytelności z tytułu zaległych czynszów.
3. Kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców przekazujący wypłaca gminie
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w takiej wysokości, w jakiej należałoby je
zwrócić najemcom w tym dniu.
4. Z dniem przekazania wygasają:
1) prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest położony budynek i
inne urządzenia, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3,
2) wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu nabycia własności, użytkowania
wieczystego, oddania w użytkowanie lub zarząd uprawnionym podmiotom,
powstałe przed dniem przekazania nieruchomości; zabezpieczające je
hipoteki podlegają wykreśleniu z urzędu.
5. Zaspokojenie innych, powstałych przed dniem zawarcia umowy, zobowiązań
pieniężnych związanych z przekazywanymi nieruchomościami obciąża przekazującego.

Art. 8.

(skreślony).

Art. 9.

1. Przepisy art. 3, art. 4 oraz art. 7 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku
nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz spółdzielni
mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2.
2. Spółdzielnia mieszkaniowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, zobowiązana jest
dokonać na rzecz członków, będących dotychczasowymi najemcami lokali
mieszkalnych położonych w przekazywanych nieruchomościach, przydziału tych
lokali i ustanowić na ich rzecz lokatorskie prawa do tych lokali. Wysokość
ustalonego przez spółdzielnię wkładu mieszkaniowego wnoszonego przez
członków nie może w takich przypadkach przekraczać 5% aktualnej wartości
rynkowej prawa odrębnej własności lokali zajmowanych przez tych członków, a
wpłacone przez nich wcześniej kaucje mieszkaniowe podlegają zaliczeniu na
poczet wkładu mieszkaniowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nieodpłatnego
przekazania przez przedsiębiorstwo państwowe na rzecz spółdzielni
mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, hoteli pracowniczych
przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Art. 10.

1. Za zgodą organu założycielskiego, wyrażoną w formie aktu notarialnego, na zasadach
określonych ustawą gminie mogą również zostać przekazane budynki
mieszkalne oddane przez Skarb Państwa do odpłatnego korzystania na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(Dz.U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz.
480).
2. Przekazania dokonuje spółka będąca stroną umowy, o której mowa w ust. 1, i
czynność ta stanowi podstawę do zmiany tej umowy.
3. Zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynków
mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu i może
stanowić podstawę do zmniejszenia wartości jej przedmiotu o wielkość uzgodnioną
między stronami tej umowy, z uwzględnieniem metod wyceny przyjętych
przy ustalaniu wartości budynków mieszkalnych i prawa użytkowania wieczystego
gruntu w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
4. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekraczać wartości budynków
wynikającej z bilansu otwarcia spółki, sporządzonego na dzień przejęcia
mienia Skarbu Państwa, pomniejszonej o wartość umorzenia tych budynków
na dzień przekazania ich gminie.

Art. 11.

(uchylony).

Art. 12.

Umowy najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w przekazanych gminie budynkach
przekształcają się z mocy prawa z dniem przekazania w umowy najmu zawarte
na czas nieoznaczony. Do umów tych mają zastosowanie przepisy ustawy o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Art. 13.

Ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Artykuły

2010-06-18   Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

16 czerwca br. ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 675.   więcej »

2010-05-26   Nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne została opublikowana w Dzienniku Ustaw

20 maja br. w Dzienniku Ustaw Nr 86, poz. 554 została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

8 kwietnia br. Sejm przez aklamację uchwalił ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu ...  więcej »

2010-04-09   Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

8 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z nową ustawą...  więcej »

2009-09-10   Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia.   więcej »

2009-08-07   W dniu 4 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów  więcej »

2009-07-28   Certyfikator energetyczny – nowelizacja prawa budowlanego

Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacyjną przerwą 16 lipca, po raz kolejny znowelizowano prawo budowlane w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej.   więcej »

2009-07-16   Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki - Nowe szanse dla wąskich działek

Nie od dziś wiemy jak ważne są dobre relacje z sąsiadem. Na wsi czy na przedmieściach nie ma tak wielkich rotacji mieszkańców w porównaniu z miejskimi warunkami, zatem trudno o anonimowość.   więcej »

2009-07-13   Unia Europejska stawia na energooszczędne budownictwo

Zdecydowaną większością Parlament Europejski przyjął, już w pierwszym czytaniu, zmiany w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).   więcej »

2009-07-10   Nowe wymagania akustyczne obowiązują od 7 lipca

Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009).   więcej »

Specjaliści radzą
Kupujemy odkurzacz.

Kupujemy odkurzacz. Na co warto zwrócić uwagę?

Radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze tradycyjnego odkurzacza.

Okna

Okno w strugach deszczu. Wybieramy stolarkę dachową, która oprze się jesiennym i zimowymi opadom

Czym kierować się przy zakupie, aby ewentualny remont nie okazał się mokrą robotą?

Budownictwo
Nieruchomości i prawa lokatorów