allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Orły Polskiego Budownictwa 2008

Komentarze: 0   Views : 71

Orły Polskiego Budownictwa 2008
Drukować 2008-05-10 12:12  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0
 

Organizator Konkursu Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, członek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. zapraszają do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Orły Polskiego Budownictwa pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Współpraca:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 

§ I. Cel Konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów. Konkurs pomoże w dalszym rozwoju i ułatwi promocję, jak również pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu.

Organizatorzy Konkursu oczekują zwiększenia aktywności firm nagrodzonych w działaniach, zmierzających do podniesienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.

§ II. Beneficjenci

Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa.


 § III. Zgłaszanie kandydatów

1. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców i pracowników uznających, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału w Konkursie.
2. Przed zgłoszeniem firmy należy uzyskać zgodę zarządu lub właściciela firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.
 

§ IV. Kapituła

1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd ZPWiM, a w skład Kapituły wchodzą przedsiębiorcy i osobistości świata polityki i biznesu.
2. Kapituła może powoływać ekspertów.
3. Kapituła może wizytować firmy zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych w Ankiecie Konkursowej. W przypadku podania nieprawdziwych danych Kapituła konkursu wyklucza Uczestnika z Konkursu i nie dokonuje zwrotu kosztów uczestnictwa.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W takim przypadku Organizatorzy zobowiązani są do zwrotu kosztów uczestnictwa określonych w Umowie Uczestnictwa (nie dotyczy to  § IV pkt. 3 Regulaminu Konkursu przypadku niedotrzymania przez uczestnika warunków Umowy Uczestnictwa).
5. Skład kapituły do momentu ogłoszenia wyników konkursu jest tajny.
  

§ V. Kategorie nominacji

Firmy otrzymują nominacje w kategoriach:

  1.  Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne
  2.  Budownictwo Kubaturowe
  3.  Budownictwo Przemysłowe
  4.  Dystrybucja Materiałów Budowlanych
  5.  Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa
  6.  Instalatorstwo i Elektrotechnika
  7.  Modernizacja Obiektów
  8.  Nieruchomości
  9.  Producenci Materiałów Budowlanych
 10.  Stolarka Budowlana
 11.  Maszyny i Sprzęt Budowlany
 12.  Usługi dla Budownictwa
 13.  Usługi Deweloperskie


§ VI. Terminy, nagrody

1. Wnioski dotyczące Konkursu należy przesłać pod adres Organizatora w terminie określonym przez oddzielne pisma.
2. Ocenie podlegają osiągnięcia dwóch poprzednich pełnych lat (2006 oraz 2007).
3. Dla każdej kategorii wyróżnień Kapituła Konkursu ustala listę nie więcej niż 20 Nominowanych. Wszyscy Nominowani otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.
4. Wyróżnienie w postaci Statuetki otrzymują zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach Konkursu (ze wskazaniem rodzaju wyróżnienia).
5. Kapituła Konkursu może znieść kategorię, zmienić nazwę lub ustanowić nowe kategorie oraz własne nagrody specjalne. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Samorządu i Biznesu.
6. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas Gali Finałowej. Wyniki z obrad Kapituły do tego momentu są tajne.


§ VII. Kryteria oceny

1. Działania firmy w realiach wolnego rynku Unii Europejskiej, takie jak: wdrożenie systemów jakości, szkolenia kadry zarządzającej i pracowników, inwestycje wspomagające konkurencyjność,innowacyjność.
2. Dotychczasowe osiągnięcia takie jak: otrzymane nagrody i wyróżnienia, aktywność w środowisku przedsiębiorców, przestrzeganie zasad etycznych w biznesie, referencje klientów, finansowanie celów społecznych oraz innego rodzaju osiągnięcia.
3. Informacje znajdujące się w Ankiecie Konkursowej i załącznikach.
 

§ VIII. Ustalenia końcowe

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule
Konkursu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w Zgłoszeniu i Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.
3. Sekretariat Konkursu prowadzi biuro Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.


Biuro Konkursu:

02-196 Warszawa, ul. Popas 7
Tel./fax: +48-22-6091810
http://www.orlybudownictwa.pl/ , http://www.samorzady.org.pl/ 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane