allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Bodzentyn: Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II

Komentarze: 0   Views : 5

Bodzentyn: Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II
Drukować 2018-08-16 23:37  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 20/08/2018
Termin składania prac: 28/09/2018
Miasto: Bodzentyn
Kraj: Polska
Bodzentyn: Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bodzentyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53471800000, ul. ul. Suchedniowska 3, 26010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail [email protected], faks 041 3115010, 3115511, 3115114.
Adres strony internetowej (url): http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej pod adres Gmina Bodzentyn - Ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej odmulenia 4 stawów biskupich i utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej zlokalizowanych na działce nr 688/8, zagospodarowanie działek o nr 3234/4, 689/3, 688/8 oraz budowę amfiteatru/muszli koncertowej na działce nr 688/4 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II"


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej odmulenia 4 stawów biskupich i utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej zlokalizowanych na działce nr 688/8, zagospodarowanie działek o nr 3234/4, 689/3, 688/8 oraz budowę amfiteatru/muszli koncertowej na działce nr 688/4 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II"


II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV

71000000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1 Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Pzp spełniający łącznie następujące wymagania: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 3 Ustawy Pzp, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej będącą członkiem Izby Architektów RP. Uwaga: Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji równoważnych upoważniających do udziału w konkursie jest stały lub tymczasowy wpis na listę członków Izby Architektów RP.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Tak


Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - 80

kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 20/08/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin podany w pkt. IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Osoby/podmioty dopuszczone do udziału w konkursie pracę konkursową będą mogły złożyć, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn - ul.Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn - w terminie do 28.09.2018r. do godz. 15:00.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Przewiduje się przyznanie następujących nagród: Suma nagród wynosi 15.000,00 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych) i to Sąd Konkursu podzieli tę kwotę na nagrodzone prace wg własnego uznania. I Nagroda: nagroda pieniężna wg decyzji Sądu Konkursowego + zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. Podana powyżej suma nagród i wyróżnień pieniężnych jest kwotą brutto. Podlegać ona będzie opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie numerów prac. Rozstrzygnięcie Konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika (Uczestników) Konkursu - którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki Konkursu - do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie.Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych, a w przypadku braku konieczności jego uzyskania, oświadczenie Projektanta o możliwości prowadzenia prac budowlanych dla inwestycji budowlanej dla inwestycji obejmującej 3 zadania: o zagospodarowanie i odmulenie 4 stawów biskupich zlokalizowanych na działce nr 688/8, o budowę amfiteatru/muszli koncertowej na działce nr 688/4, o utworzenie ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej na działce 688/8 od amfiteatru do kładki między ulicą Suchedniowską i Kielecką wraz z zagospodarowaniem działek o nr 3234/4, 689/3, 688/8

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane