allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie

Komentarze: 0   Views : 4

Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
Drukować 2018-07-31 23:09  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 13/08/2018
Termin składania prac: 25/10/2018
Miasto: Warszawa
Kraj: Polska

Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby

Organizatorem konkursu (zwanym również Organizatorem lub Zamawiającym) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wspólnie z Dzielnicą Śródmieście. Osobą pełniącą czynności Kierownika Zamawiającego w konkursie jest Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Siedzibą Organizatora jest:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Adres do korespondencji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Miejsce złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Kancelaria - parter.

Miejsce złożenia prac konkursowych:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Pokój 512b.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Tomasz Pniewski oraz Zastępca Sekretarza Maria Zielińska.

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem:

• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: [email protected]

• korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50

• korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany w pkt 1.3.

korespondencja zawsze z dopiskiem: „KONKURS - TWÓRCZA TWARDA"

Opis

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz niniejszego Regulaminu. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie).

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie" bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie". W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę ‑ miejsce zamieszkania - poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie" warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

· Spełniają warunki udziału w konkursie.

Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

• usługi projektowania architektonicznego - kod 71220000-6

• usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych - kod 71221000-3

• usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni - kod 71222000-0

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury oraz Domu Kultury Śródmieście, zwanej dalej Twórcza Twarda.
Obiekt, dla którego wykonanie koncepcji jest przedmiotem konkursu, ma w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby lokalowe wynikające z braku w dzielnicy Śródmieście wielofunkcyjnej sali widowiskowej (teatralnej) na ok. 330 miejsc. Gospodarzami obiektu będą dwie niezależne placówki tj. MDK „Muranów" im C.K. Norwida i DKŚ z ul. Smolnej w Warszawie. Projekt musi uwzględniać potrzeby obydwu ośrodków (uszczegółowione dalej w pkt. 8.4.2), wydzielając dla nich osobne przestrzenie, a jednocześnie stwarzać możliwość wspólnego korzystania z sali widowiskowej i niektórych stref użytkowych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji architektonicznej siedziby „Twórcza Twarda"

Autorowi pracy konkursowej, która zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą zostanie udzielone zamówienie na uszczegółowienie pracy konkursowej, w trybie negocjacji z wolnej ręki.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane