allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój realizowany w ramach RPOWŚ 2014-2020

Komentarze: 0   Views : 14

Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój realizowany w ramach RPOWŚ 2014-2020
Drukować 2018-09-25 23:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data rozpoczęcia: 21/09/2018
Data końca rejestracji: 09/10/2018
Termin składania prac: 30/11/2018
Data zakończenia: 07/12/2018
Miasto: Solec-Zdrój
Kraj: Polska

Solec-Zdrój: Projekt pn Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój realizowany w ramach RPOWŚ 2014-2020 OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Projekt pn Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój realizowany w ramach RPOWŚ 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Solec - Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 29101075400000, ul. ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3776039, e-mail [email protected], faks 41 3776022.
Adres strony internetowej (url): www.solec-zdroj.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.solec-zdroj.pl/przetargi.php

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej

pod adres: Gmina Solec-Zdrój ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój"

Numer referencyjny: RIG.701.4.11.2018


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do regulaminu konkursu.


II.3) Główny kod CPV 71230000-9

Dodatkowe kody CPV

71000000-8,

71240000-2,

71220000-6,

71320000-7

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej bądź podmioty te występujące wspólnie, które spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, tj.: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; (w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie warunek ten musi spełnić każdy Uczestnik indywidualnie; 2) spełniają warunki udziału w Konkursie; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej: jedną osobą posiadającą wykształcenie architektoniczne i posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będącą członkiem odpowiedniego samorządu zawodowego; UWAGA ! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2. Uczestnik może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunków udziału w Konkursie dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie dokona Zamawiający w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie (wg wzoru - Załącznik Nr 1) oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach. Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie, podlegać będą wykluczeniu z Konkursu.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych oraz sposób wykorzystania naturalnych uwarunkowań - 35
stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych w załączniku nr 9 do regulaminu konkusu - 20
jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań - 15
rozwiązania sprzyjające tworzeniu więzi społecznych i pobudzanie aktywności użytkowników przestrzeni - 15
trwałość rozwiązań, walory eksploatacyjne - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 09/10/2018, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Zamawiający może przyznać nagrody trzem Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac Konkursowych.

1. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac określone niniejszym Regulaminem.

2. Pula nagród pieniężnych to 50 000,00 zł brutto.

3. Sąd Konkursowy określi wysokość nagród w następującym podziale:

4. Nagroda I - 25 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;

5. Nagroda II - 15 000,00 zł brutto;

6. Nagroda III- 10 000,00 zł brutto.

7. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

8. W przypadku przyznania nagród pieniężnych zostaną one wypłacone przelewem na konto wskazane przez Uczestnika Konkursu we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu.

9. Ponadto autor najlepiej nagrodzonej pracy zostanie zaproszony w terminie wskazanym w rozdz. X, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na ustalenie warunków przyszłej Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania opisanego w Rozdziale VI Regulaminu.

10. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w ramach określonej sumy nagród pieniężnych, nieprzyznania nagród lub niewykorzystania całej puli pieniężnej na nagrody, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. W szczególności Zamawiający może nie przyznać nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega możliwość nie przyznania I nagrody w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych i odstąpienia na tej podstawie od zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:
1. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. W przypadku złożenia odwołania wypłata nagród nastąpi po ostatecznym i/lub prawomocnym zakończeniu procedury odwoławczej. 3. W przypadku, gdy w terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia o wynikach Konkursu nie dojdzie do udzielenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji odpowiednio autora kolejno wybranej (nagrodzonej) pracy konkursowej

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane