allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.

Komentarze: 0   Views : 10

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.
Drukować 2017-06-13 23:42  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 22/06/2017
Termin składania prac: 22/06/2017
Miasto: Stronie Śląskie
Kraj: Polska\

Stronie Śląskie: Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stronie Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 89071816500000, ul. ul. Kościuszki 55, 57550 Stronie Śląskie, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748 117 719, faks 74 811 77 32, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): www.stronie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/admin/mp.php?idmp=178&
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://bip.stronie.dolnyslask.pl/admin/mp.php?idmp=178&
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub pośrednictwem posłńca
Pod adres:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim.

Numer referencyjny: GKP.272.52.2017.LS
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim, która będzie podstawą do opracowania projektu zagospodarowania parku i terenu przyległego. 2. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie jednej pracy konkursowej, której autora zamawiający zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w konkursie opisane w ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie. 2. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia ze strony innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 3. Ocena spełniania wymagań określonych w niniejszym rozdziale dokonana zostanie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i wymaganych oświadczeń i dokumentów. 4. Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub dysponująca osobą spełniającą ww. kryteria, prowadząca działalność gospodarcza, b) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zdolna do wystawienia faktury VAT dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 5. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi się legitymować lub dysponować osobami legitymującymi się wyższym wykształceniem architektonicznym oraz uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 6. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących udział wspólnie udział w Konkursie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
Uczestnikiem konkursu może być: a) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub dysponująca osobą spełniającą ww. kryteria, prowadząca działalność gospodarcza, b) osoba prawna dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zdolna do wystawienia faktury VAT dysponująca osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne oraz uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 25
Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 25
Funkcjonalność rozwiązania - 25
Funkcjonalność rozwiązania - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 22/06/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą jest zaproszenie autora zwycięskiej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:ArchitekturaInfo 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane