allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Komentarze: 0   Views : 7

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.
Drukować 2017-05-05 00:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Nazwa i siedziba Zmawiającego:
Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Klasyfikacja wg CPV

- 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu;
- 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;
- 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego

III. Forma Konkursu:

Otwarty, realizacyjny, jednoetapowy

IV. Przedmiot i zadanie konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przebudowy domu mieszkalnego z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na cele Muzeum - Domu Rodziny Pileckich, położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, działka ewid. nr 2338/2 z obrębu 0001, w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka uchwalonym 28.12.2012 r., w części MN/U-30 przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
2. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej, w oparciu o którą będzie można przygotować pełną dokumentację projektową umożliwiającą realizację inwestycji.

V. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania
określone w Regulaminie konkursu, rozdz. III pkt 2 i 3.

2. Wnioski o dopuszczenie w konkursie i wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz wniosku wg zał. nr F.1 do Regulaminu

- Dokument pełnomocnictwa wg zał. nr F.2 lub F.3 do Regulaminu

VI. Zawartość i forma pracy konkursowej

1.Część graficzna - 2 (max.3) plansze 100x70 cm w układzie pionowym
2. Część opisowa - Zeszyt w formacie A4 w 3 egzemplarzach
3. Płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej z zakresem z pkt. 1 i 2.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

Kryterium przestrzenne: waga 45%.

Kryterium funkcjonalne: waga 35%.

Kryterium ekonomiczne: waga 20 %

VIII. Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - 26.04.2017 r.

2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie - do 10.05.2017 r.

3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 12.05.2017r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie - do 19.05.2017r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania - do 22.05.2017r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych - do 23.06.2017r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu - do 3.07.2017 r.

IX. Jury konkursu i nagrody
1. Jury Konkursu:
- Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków - Przewodnicząca Jury
- Maciej Miłobędzki - architekt SARP, zastępca Przewodniczącej
- Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
- Mariusz Ścisło - architekt, Prezes SARP
- Andrzej Pilecki - członek rodziny Pileckich
- Jerzy Bauer - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
- Jan Kucza-Kuczyński - architekt SARP, pełnomocnik do spraw inwestycji, sędzia referent, Zastępca Sędziego:
- Adam Radomski - architekt, doradca Burmistrza ds. architektury i urbanistyki

2. Pula nagród wynosi 50 000 zł, I nagroda - min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda 8000 zł oraz wyróżnienia.

X. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=16 oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 74644-2017.

Źródło:Architekci.pl 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane