allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Komentarze: 0   Views : 9

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
Drukować 2016-12-06 00:25  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 16/01/2017
Termin składania prac: 16/01/2017
Miasto: Myślenice
Kraj: Polska

Myślenice: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35155493300000, ul. ul. M. Reja 13, 32400 Myślenice, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 122 720 456, faks 122 721 214, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): http://www.myslenicki.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://www.myslenicki.pl/pl/
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalnej budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.

Numer referencyjny: AB.272.06.2016.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym, koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz najlepszą propozycję zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.

II.3) Główny kod CPV 71000000-8
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: a) posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże i potwierdzi otrzymanymi od zamawiającego referencjami, że prawidłowo wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania wniosków, co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę budynków (zespołu budynków) użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego budynku (zespołu budynków) nie mniejszej niż 800 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dla których wydane zostały przewidziane właściwymi przepisami pozwolenia na budowę. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek uważa się za spełniony gdy uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) drogowej; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: Walory architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe i technologia wykonania inwestycji - 30
Koszty realizacji inwestycji - 55
Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 5
Termin wykonania dokumentacji projektowej - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 16/01/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami: Stanisław Klakla - tel/fax 12 274 93 29, e-mail: [email protected] poniedziałek: 8.00 - 16.00. wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Autorowi pracy konkursowej nagrodzonej I miejscem zlecone zostanie opracowanie ww. kompletnej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego, szczegółowo określone w wzorze umowy. Koszt opracowania dokumentacji nie może przekroczyć 150 000,00 zł. brutto. Zdobywca II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00 zł. Zdobywca III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie Informacje dodatkowe:
Regulamin konkursu i załączniki są dostępne na stronie zamawiającego. http://bip.malopolska.pl/spmyslenice,a,1262084,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budynku-starostwa-powiatowego-w-mysleni.html

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane