allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Komentarze: 0   Views : 12

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Drukować 2016-11-23 01:10  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0


Data końca rejestracji: 06/12/2016
Termin składania prac: 28/02/2017
Miasto: Mikołajki
Kraj: Polska

Mikołajki: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Konkurs przeprowadzany jest w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Olsztynie, 10-034 Olsztyn ul. Kołłątaja 14
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołajki, Krajowy numer identyfikacyjny 52789400000, ul. ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 874 219 050, faks 874 219 099, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolajki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
www.bip.mikolajki.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pod adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Olsztynie, 10-034 Olsztyn ul. Kołłątaja 14
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego wg załączonej do regulaminu konkursu mapy, zapisów regulaminu oraz załączników do regulaminu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym, użytkowym, ekonomicznym i eksploatacyjnym, koncepcji zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego. Podstawowe założenia: a) nadanie "promenadzie" charakteru atrakcyjnego, miejskiego waterfrontu zapewniającego poprawę funkcjonowania istniejącej strefy nadbrzeżnej miasta (intensywny ruch turystyczny, w tym przede wszystkim związany z uprawianiem żeglarstwa przy równolegle odbywającym się ruchu spacerowo-rekreacyjnym) oraz wykorzystującego unikatowe relacje krajobrazowe czytelne z perspektywy styku obszaru miasta i tafli jeziora. Należy przewidzieć dostępność proponowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych; b) stworzenie nowoczesnej infrastruktury służącej kompleksowej obsłudze ruchu wodnego na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich; c) zapewnienie czytelnych, funkcjonalnych powiązań komunikacyjnych promenady (w zakresie komunikacji kołowej i pieszej) z ciągiem ulicy M. Kajki (dojście do Placu Wolności) oraz południowymi terenami miasta (przewidywana w przyszłości strefa parkingowa obsługująca ruch turystyczny, między innymi długoterminowy postój samochodów załóg żeglarskich itp.); d) wykreowanie aktywnej przestrzeni publicznej z miejscami rekreacji i wypoczynku dla żeglarzy, wodniaków i turystów, funkcjonującej również poza sezonem letnim zapewniającej całoroczną możliwość korzystania z promenady w podstawowym zakresie (czynny węzeł sanitarny, miejsca zapewniające ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi). Przebudowa nabrzeża planowana jest począwszy od mostu samochodowego (droga krajowa nr 16) do końca chodnika z wyłączeniem terenu Żeglugi Mazurskiej Sp. z o. o. Długość planowanego do przebudowy nabrzeża to ok. 1550 m. Ze względu na różne elementy funkcjonalne obszar przebudowy podzielono na 6 odcinków wg mapy stanowiącej załącznik nr 11 do regulaminu konkursu. Szczegółowe założenia zostały określone w regulaminie konkursu. Stacja paliw Orlen jest wyłączona z niniejszego opracowania. Zaleca się stosowanie materiałów trwałych i łatwych w utrzymaniu. Możliwe jest nieznaczne odstąpienie w pracy konkursowej od podanych w regulaminie konkursu założeń projektowych, jeżeli będzie ono podyktowane przedstawieniem alternatywnej, korzystniejszej propozycji rozwiązań projektowych.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71222000-6, 71320000-7 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do projektowania. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie - przynajmniej jeden z nich, dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu opracowania studialnego, pracy konkursowej i dokumentacji projektowej: 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; 3.2.2 Organizator, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278 ze zm.). Organizator zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - 50
atrakcyjność i realność rozwiązań funkcjonalno - użytkowych - 30
rozwiązania dotyczące kosztów eksploatacji, komfortu użytkowania, efektywności ekonomicznej i energetyczne - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 06/12/2016, godzina: 18:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin składania prac konkursowych: 28.02.2017r godz. 18:00IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody i wyróżnienie w wysokości łącznej 50 000,00 zł brutto. Organizator przewiduje następujący podział nagród: I nagroda - kwota brutto 20 000,00zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego II nagroda - kwota brutto 15 000,00zl, III nagroda - kwota brutto 10 000,00zł, wyróżnienie - kwota brutto 5 000,00zl. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień pieniężnych w zależności od poziomu prac konkursowych. Zmiany wysokości nagród mogą odbywać się w ramach podanej łącznej kwoty nagród. Sąd konkursowy ma prawo do ograniczenia liczby nagród lub nie przyznania pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody jeśli w ocenie Sądu złożone prace konkursowe nie spełniają kryteriów regulaminu konkursu. 6.1.6 Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia wyniku konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Od nagród zostanie odprowadzony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane