allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju

Komentarze: 0   Views : 7

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju
Drukować 2016-11-14 23:26  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 20/12/2016
Termin składania prac: 20/12/2016
Miasto: Rymanów
Kraj: Polska

Rymanów: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający

nie

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

nie

W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044059000000, ul. ul. Mitkowskiego , 38480 Rymanów, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 134 355 006, faks 134 355 765, e-mail [email protected]

Adres strony internetowej (URL): www.rymanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://rymanow.bip.org.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Pod adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju na obszarze ograniczonym: - od północy - parkingiem przy dworcu autobusowym, - od wschodu - wałem rzeki Tabor, - od południa - terenem przykościelnym, - od zachodu - zabudową wzdłuż ulicy Zdrojowej, oraz kładką pieszą na rzece Tabor. 2. Teren objęty opracowaniem został zaznaczony na załączonej mapie poglądowej - załącznik nr 5. 3. Celem konkursu jest: a) wyłonienie najlepszej pracy (koncepcji), spośród przedstawionych przez Uczestników konkursu, która zostanie nagrodzona pierwszą nagrodą, b) przyznanie nagrody za drugie miejsce. 4. Praca, o której mowa w pkt 3a), stanowić będzie podstawę do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Maksymalny koszt wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu uwzględniającego założenia pracy konkursowej nie powinien przekroczyć 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Wskazana kwota obejmuje wszystkie koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenów Parku Zdrojowego (kwota nie uwzględnia kosztów prac projektowych). 4. Zaleca się by Uczestnicy konkursu dokonali wizji lokalnej terenu, którego dotyczy opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Zdrojowego i uzyskali, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu konkursu. 5. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wykonania pracy.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
71221000-3, 71240000-2, SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 2. Uczestnik konkursu musi posiadać wykształcenie kierunkowe, albo być studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w rozdziale VII Regulaminu konkursu pracy konkursowej oraz wymaganych dokumentów. 4. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: ocena Sądu konkursowego - 100

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 20/12/2016, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polskiIV.2.2) Inforacje dodatkowe:

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
a) I nagroda w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), b) II nagroda w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane