allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu

Komentarze: 0   Views : 12

Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
Drukować 2016-09-07 23:36  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 19/09/2016
Termin składania prac: 08/12/2016
Miasto: Kalisz
Kraj: Polska


Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
Data końca rejestracji: 19.09.2016
Termin składania prac konkursowych: 8.12.2016
Miasto: Kalisz
Kraj: Polska

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj.
wielkopolskie, tel. 48 627 654 300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl (pozycja
ogłoszenia - zamówienia publiczne)
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prackonkursowych pocztą, kurierem lub osobiście pod adres:
Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, sekretariat Wiceprezydenta
Miasta Kalisza (pok. 25 - I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II. 1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego, położonego w śródmieściu Kalisza, na podstawie której opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz materiały przetargowe do realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Koncepcja rewaloryzacji Parku Miejskiego powinna zostać oparta na analizie materiałów archiwalnych dotyczących tego obiektu oraz na analizie jego stanu aktualnego i potrzeb współczesnych użytkowników. Koncepcja powinna obejmować zagadnienia dotyczące: a) układu przestrzennego parku z uwzględnieniem struktury właściwej dla epoki jego powstania i głównych faz przekształceń, zawierającego czytelnie wyodrębnione wnętrza parkowe, masywy drzewostanu, grupy, nasadzenia syngieltonowe (solitery), punkty i otwarcia widokowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne, akcenty w postaci elementów rzeźbiarskich, drogi i place parkowe, spójne z kompozycją parku, b) szaty roślinnej - w tym założenia do gospodarki drzewostanem, uzupełnienie warstwy krzewów, nowe nasadzenia w warstwie drzew (tylko na zasadzie zastąpienia zamierających egzemplarzy starodrzewu), lokalizację i formy przestrzenne kwietników, ogólne założenia do doboru roślinnego, właściwe dla epoki powstania parku i głównych faz przekształceń, c)układu drogowego z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych z propozycją nawierzchni, w tym zapewnienie dostępu do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych, d)zagospodarowania terenów wodnych, w tym określenie sposobu umocnienia brzegów, uczytelnienie widoków z parku na wodę, punktowe wprowadzenie roślinności na brzegach, wskazanie lokalizacji niewielkiej przystani dla łódek na Prośnie, e) oświetlenia terenu, w tym wskazanie, które ciągi komunikacyjne i place mają zostać oświetlone, określenie typu oświetlenia, f)projektu organizacji przestrzeni wypoczynku biernego i czynnego, g)małej architektury, w tym: detalu rzeźbiarskiego, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, mostów, rzeźb parkowych, murków, schodów terenowych; elementów ścieżek edukacyjnych - o ile takie są planowane przez uczestników konkursu, h)obiektów kubaturowych, i)szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych elementów.

II.3) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71400000-2, 71420000-8, 71421000-5, 90721100-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,mEKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

2. Uczestnik konkursu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mają odpowiednie zastosowanie. Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika I do Regulaminu Konkursu (lub na nim).

3. Uczestnik konkursu musi spełniać warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej na poziomie wskazanym niżej, określonym jako minimalny poziom zdolności:

3.1. Uczestnik konkursu zapewnia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przez polskie prawo budowlane (w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie np. zespołów projektowych wymóg ten musi spełniać przynajmniej jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie). Określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia osób, których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych(np. w przypadku kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami RP). Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika D do Regulaminu Konkursu (lub na nim).

3.2. Uczestnik konkursu zapewnia co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu architektury lub architektury krajobrazu lub pokrewne (np. mgr inż. ogrodnictwa, mgr inż. terenów zieleni itp.) mającą doświadczenie projektowe w obiektach zieleni zabytkowej (przynajmniej 2 opracowane projekty wykonawcze dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni powyżej 1 ha). Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa oświadczenie o treści zgodnej z treścią Załącznika D do Regulaminu Konkursu (lub na nim). 3.3. Uczestnik konkursu musi wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu wykonawczego w zakresie obejmującym projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. placów, skwerów, ulic, parków itp.) z elementami zieleni, oświetlenia i małej architektury, o wartości projektu nie niższej niż 50 000,00 złotych brutto. Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia ww. warunku składa wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, usług projektowych spełniających ww. warunek. Uznaje się za wystarczające wskazanie w ww. wykazie jedynie takich projektów, które potwierdzają spełnianie warunku postawionego w tym zakresie. Uczestnik konkursu w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku składa wykaz o treści zgodnej z treścią Załącznika E do Regulaminu Konkursu (lub na nim).

4. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca łącznie kwalifikacje i doświadczenie wymagane w pkt 3.1-3.3, to wówczas minimalny poziom zdolności zostanie uznany za spełniony.

5. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi metodą: spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Uczestnika konkursu danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia jest zobowiązany. Powyższe warunki mogą zostać spełnione łącznie przez Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, z tym zastrzeżeniem, że każdy uczestnik nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być: - członkowie Sądu Konkursowego, - osoby biorące udział w definiowaniu warunków konkursowych, - osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu konkursu, - osoby biorące bezpośredni udział w organizacji i rozstrzygnięciu konkursu, - osoby wykluczone z uczestnictwa na podstawie obowiązujących przepisów.

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
• Zastosowanie rozwiązań właściwych w konserwacji i restauracji zabytkowych
parków i zieleni zabytkowej (poprawność konserwatorska) - 30%,
• Walory kompozycyjne, architektoniczne i estetyczne oraz dostosowanie do
otoczenia - 30%,
• Funkcjonalność - 20%,
• Realność przyjętych rozwiązań - 20%.

ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 19/09/2016, godzina: 15:30
IV.2.2) Informacje dodatkowe:
1. W celu zgłoszenia chęci udziału w konkursie Uczestnicy muszą dostarczyć dokumenty i spełnić wymagania określone w Regulaminie konkursu. 2. Regulamin konkursu w formie papierowej można uzyskać w Biurze Rewitalizacji, pok. nr 11 (parter), budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu - nieodpłatnie lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca). Ponadto Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych, o których mowa w pkt I.4) niniejszego ogłoszenia. 3. Przewidywany termin składania prac konkursowych: do dnia 8.12.2016r. do godziny 15:30. 4. Osobą upoważnioną dla zapewnienia kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Marcin Wolniak, tel. +48 62 765 43 68.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Pierwszą nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1. pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Uczestnikowi, który otrzyma pierwszą nagrodę wypłacona zostanie także nagroda pieniężna w wysokości 35.000,00 zł. Drugą nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 12.000,00 zł. Trzecią nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 8.000,00 zł. Zamawiający przewiduje także wypłacenie dwóch równorzędnych wyróżnień po 5.000,00 zł każde. Szczegółowe regulacje z zakresu podziału nagród zawarte zostały w Regulaminie konkursu.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak

Źródło:architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane