allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Spójny system zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego

Komentarze: 0   Views : 14

Spójny system zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego
Drukować 2016-07-08 01:35  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 14/07/2016
Termin składania prac: 31/10/2016
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kraj: Polska

Gorzów Wielkopolski: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego
Numer ogłoszenia: 110119 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7355576, faks 095 7355612.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/, www.konkurs-zielen.gorzow.pl,
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest wskazanie właściwych kierunków przekształceń i rozwoju zieleni miejskiej dla uzyskania spójnego systemu terenów zieleni z wytworzeniem właściwych relacji między nimi, a także w odniesieniu do innych elementów zagospodarowania miasta. Zamierzonym efektem końcowym jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego koncepcji rozwoju zieleni miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oraz uzyskanie rozwiązań bardziej szczegółowych dla wybranych i wskazanych fragmentów miasta. Obszarem działania są tereny zieleni miejskiej zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. Dodatkowym atutem prac będzie odniesienie się do walorów położenia miasta w szerszym kontekście tzn. połączenie systemu zieleni miejskiej z systemem zieleni poza granicami administracyjnymi. W ogólnej koncepcji rozwoju zieleni miasta Gorzowa Wielkopolskiego należy uwzględnić obszar Nowego Miasta - układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków Województwa Lubuskiego, ze szczególnym wskazaniem na odtworzenie nasadzeń przyulicznych. Ogólne założenia i cele koncepcji rozwoju zieleni miasta: 1.Poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 2.Poprawa estetyki i funkcji biologicznych środowiska miejskiego. 3.Stworzenie warunków do ukształtowania się korytarzy środowiskowych. 4.Wykorzystanie terenów zieleni jako wielofunkcyjnych elementów architektonicznego kształtowania krajobrazu miejskiego. 5.Wytworzenie harmonijnych powiązań komunikacyjnych (korytarzy) pomiędzy poszczególnymi obszarami zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ruchu pieszego i pieszo - rowerowego. 6.Wykorzystanie potencjału rekreacyjnego oraz naturalnych walorów cieków i zbiorników wodnych (krajobrazowych, biologicznych oraz przyrodniczych). 7.Podkreślenie funkcji estetycznych, biologicznych, użytkowych oraz społeczno - wychowawczych zieleni miejskiej. 8.Uwzględnienie roli kształtowania, poprzez zasoby zieleni miejskiej, stosunków mikroklimatycznych na obszarze miasta. 9.Wprowadzenie zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych dla mieszkańców. 10.Uwzględnienie w systemie zieleni miejskiej wszystkich jej składników, w tym m. in. parków, zieleni przyulicznej, skwerów i zieleńców, bulwarów, lasów komunalnych, zieleni towarzyszącej ciekom i zbiornikom wodnym, cmentarzy oraz ogrodów działkowych. 11.Podkreślenie roli cennych przyrodniczo elementów środowiska naturalnego w tym. m. in. zlokalizowanych na terenie miasta pomników przyrody. 12.W celu adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu zaleca się w zastosowanych rozwiązaniach projektowych dążyć do maksymalnego wykorzystania wody opadowej (zarówno z miejskiej kanalizacji deszczowej jak i niezagospodarowanej) poprzez jej retencję i wykorzystanie w przestrzeni publicznej np. do podlewania lub w urządzeniach wodnych lub w innych atrakcyjnych formach. Oczekiwany zakres szczegółowych opracowań koncepcyjnych dla wybranych i wskazanych fragmentów miasta: 1.Wykształcenie przestrzeni publicznych poprzez opracowanie spójnych, projektów koncepcyjnych obejmujących m. in. zieleń, małą architekturę, rozwiązania komunikacyjne, fontanny i inne obiekty wodne oraz oświetlenie i iluminacje. 2.Nakreślenie programu funkcjonalno - przestrzennego w oparciu o proponowane zagospodarowanie terenu. 3.Skomponowanie przestrzeni z wykorzystaniem walorów estetycznych, użytkowych oraz biologicznych zieleni. 4.Dobór materiału roślinnego z uwzględnieniem wymagań siedliskowych wraz ze wskazaniem gatunków. 5.Racjonalne i estetyczne zbudowanie zespołów roślinnych z wykorzystaniem drzew, krzewów, bylin, trawników oraz kwietników. 6.Wizualizacja projektowanej zieleni, również w wariantach sezonowych. 7.Wykorzystanie pnączy i roślin w pojemnikach. 8.Dla skweru przy ul. Jagiełły i Dzieci Wrzesińskich (planty miejskie) w obrębie, którego zlokalizowany jest, objęty ochroną konserwatorską fragment murów miejskich, należy wyeksponować mury oraz ewentualnie opracować koncepcję ich iluminacji. 9.W ramach odrębnego opracowania, na skwerze przy ul. Jagiełły (planty miejskie), w zakresie prac związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły, Miasto planuje lokalizację zbiorników retencyjnych i wykorzystywanie zgromadzonej wody np. do podlewania terenów zieleni. W związku z powyższym planując zagospodarowanie w/w terenu, należy uwzględnić możliwość lokalizacji w przyszłości takich zbiorników (brak kolizji z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu) Konkurs realizowany jest w ramach projektu Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020 dofinansowanego z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.41.00.00 - Usługi planowania przestrzennego 71.42.00.00 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły autorskie tworzone przez te podmioty) spełniające następujące warunki: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, a w przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - posiadająca właściwe i aktualne uprawnienia dla państwa będącego siedzibą dla działalności projektowej prowadzonej przez osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania. Ponadto obowiązkiem Uczestnika konkursu będzie zapewnienie w składzie zespołu autorskiego przynajmniej jednej osoby, która ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu lub na kierunku ogrodnictwo w specjalności kształtowanie terenów zieleni. W przypadku osób spoza RP dopuszcza się równoważne wykształcenie. UWAGA: Osoby te muszą być wykazane zarówno we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie jak i w Karcie Identyfikacyjnej dołączonej do pracy konkursowej, celem identyfikacji zespołu biorącego udział w konkursie. b)nie podlegają wykluczeniu z tytułu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP Wymagana zawartość wniosku do udziału w konkursie: a) wypełniony druk wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wg wzoru (załącznik nr 22) wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, b)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie - jeżeli ma zastosowanie, c)podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 22) - w przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, oświadczenie składane jest odrębnie przez każdego z uczestników, d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 22 do SIWZ e)pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia składane w sytuacji, gdy Uczestnik konkursu będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy PZP), przy czym Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu przedmiotowe zobowiązanie, f)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że Uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 22).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Kryterium 1 - Walory funkcjonalno-użytkowe skomponowania systemu zieleni - 35
2. Kryterium 2 - Jakość wpisania proponowanych rozwiązań na tkankę miejską w tym właściwy dobór gatunków i ukształtowanie szaty roślinnej - 35
3. Kryterium 3 - Oryginalność i siła wyrazu rozwiązań - 30
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 31.10.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Referat Zamówień Publicznych pokój nr 315 II piętro, lub na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 14.07.2016, godzina 15:15.
Miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, parter.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 31/10/2016 do godziny 15:00.
Miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, parter.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje przyznanie zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego następujących nagród: I miejsce - nagroda główna - 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych brutto II miejsce - nagroda pieniężna - 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych brutto III miejsce - nagroda pieniężna - 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych brutto trzy wyróżnienia po 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych brutto.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane