allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Modernizacja i rozbudowa budynku basenu w Toruniu

Komentarze: 0   Views : 8

Modernizacja i rozbudowa budynku basenu w Toruniu
Drukować 2016-06-28 00:44  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Toruń: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE

Numer ogłoszenia: 107696 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6118713, faks 056 6118622.
Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu i Programie konkursu, koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i ewentualnie nadbudowy budynku basenu położonego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 9-17 wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze objętym konkursem. Teren opracowania oznaczono na mapie zasadniczej, będącej załącznikiem do Regulaminu granatową linią przerywaną. (Załącznik nr 11b do Regulaminu). Praca konkursowa musi być wykonana zgodnie z programem konkursu, który jest załącznikiem do regulaminu (Załącznik nr 11a do Regulaminu).
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 2.1. Dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz mającą doświadczenie w zakresie wykonania projektów architektoniczno-budowlanych basenowych obiektów rekreacyjno-sportowych. Doświadczenie osoby, którą dysponuje uczestnik powinno polegać na wykonaniu co najmniej jednego projektu nowego obiektu lub przebudowy istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego, obejmujące budynek basenu do pływania wraz z infrastrukturą, który uzyskał w okresie ostatnich 3 lat pozwolenie na budowę licząc od dnia składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 2.1. doświadczenie i uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych modernizacji i rozbudowy basenu - 25
2. trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem - 25
3. prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z terenem osiedla i miasta - 25
4. ekonomika rozwiązań - nowoczesne rozwiązania technologiczne dot.technologii uzdatniania wody, ogrzewania, wentylacji, odzysku ciepła - 25

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 01.06.2016, godzina 18:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 01.06.2016, godzina 18:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: do 5 sierpnia 2016 r. do godziny 18:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody. I NAGRODA - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem części pracy konkursowej obejmującej etap I i II (działki będące własnością Zamawiającego) oraz dodatkowo: - nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto II NAGRODA: - nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto III NAGRODA: - nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody nie przekroczy 60 000 zł brutto.

Źródło:UZP 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane