allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Kładki pieszo-rowerowe nad rzeką Nettą

Komentarze: 0   Views : 10

Kładki pieszo-rowerowe nad rzeką Nettą
Drukować 2016-06-07 23:32  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 20/06/2016
Termin składania prac: 19/08/2016
Miasto: Augustów
Kraj: Polska


Augustów: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
Numer ogłoszenia: 64787 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://urzad.augustow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko - wraz z systemem ciągów komunikacyjnych, w tym ciągiem pieszo rowerowym łączącym ww. kładkę z plażą Bielnik przy ul. Nad Nettą - oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie. Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać: 1) koncepcje zagospodarowania terenów położonych w granicach opracowania konkursowego wraz ze wskazaniem lokalizacji elementów małej architektury i zespołów zieleni urządzonej; 2) koncepcje architektoniczno-budowlane projektowanych kładek pieszo-rowerowych, tj.: a) kładki nr 1 (4-KX) zlokalizowanej nad rzeką Nettą, w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko - w granicach terenu oznaczonego na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym dołączonym do Regulaminu jako załącznik B-3 wraz z systemem ciągów komunikacyjnych, tj. pochylni oraz ewentualnie także wind i schodów, zapewniających dostępność kładki dla pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych oraz wieżą widokową. Rozwiązania projektowe zaproponowane w zakresie ukształtowania wieży widokowej mają w niniejszym konkursie charakter studialny; b) kładek nr: 2, 3, 4 zlokalizowanych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty - w granicach terenów oznaczonych na podkładach sytuacyjno-wysokościowych dołączonych do Regulaminu jako załączniki: B-4, B-5 - z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny bulwaru pieszo-rowerowego nad rzeką Nettą; wraz z przedstawieniem sposobu oświetlenia ww. kładek oraz ich wyposażenia w elementy małej architektury, tj. ławki, kosze, tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze, itp.; 3) koncepcję architektoniczno-budowlaną projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 1-KX, łączącego kładkę nr 1 (4-KX) z plażą Bielnik, wraz z propozycją zagospodarowania terenu 1-ZP położonego nad jeziorem Necko oraz fragmentu terenu 2-ZP położonego nad rzeką Nettą - w tym z przedstawieniem sposobu oświetlenia ww. terenów oraz wyposażenia w elementy małej architektury, tj. zadaszone ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne, itp. Rozwiązania projektowe zaproponowane w zakresie zagospodarowania terenów 1-ZP i 2-ZP mają w niniejszym konkursie charakter studialny; 4) opis koncepcji konkursowej wraz z informację o planowanych kosztach sporządzoną zgodnie z załącznikiem B-15 do Regulaminu wraz z szacunkową wyceną tych kosztów wraz z danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych do obliczeń wskaźników cenowych, cen rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych cenników, katalogów czy taryfikatorów. Pracę konkursową należy sporządzić zgodnie z ustaleniami Regulaminu oraz w oparciu o: - analizę istniejących uwarunkowań sytuacyjno-wysokościowych, komunikacyjnych i przyrodniczo-krajobrazowych, - analizę istniejącej struktury własności gruntów, - analizę istniejących uwarunkowań gruntowo-wodnych, - analizę ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - zalecania konserwatorskie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. Ze względu na realizacyjno-studialny charakter niniejszego konkursu konieczne jest zachowanie zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Decyzje projektowe podejmowane przez uczestników konkursu muszą zatem uwzględniać ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały dołączone do Regulaminu konkursu jako załączniki: B-12, B-13, B-14. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania konkursowego, w tym: - orientacja ze strukturą własności gruntów, - zdjęcie ortofotomapy z zakresami opracowania konkursowego, - podkłady sytuacyjno-wysokościowe terenów objętych opracowaniem konkursowym, - opinia geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego sporządzona dla kładki nr 1 (4-KX), - wstępna inwentaryzacja drzew sporządzona dla kładki nr 1 (4-KX), - dokumentacja fotograficzna terenu położonego w granicach opracowania konkursowego ustalonego dla kładki nr 1 (4-KX), - dokumentacja fotograficzna terenu położonego w granicach opracowania konkursowego ustalonego dla kładek nr: 2, 3, - dokumentacja fotograficzna terenu położonego w granicach opracowania konkursowego ustalonego dla kładki nr 4, - zalecania konserwatorskie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały opracowane w formie elektronicznej i dołączone do Regulaminu konkursu jako załączniki: B-1 ÷ B-11. Szczegółowe informacje opisujące zadanie projektowe będące przedmiotem niniejszego konkursu, a dotyczące w szczególności: - miejsca lokalizacji i zakresów obszarowych opracowania konkursowego, - wytycznych programowo-przestrzennych określonych przez Zamawiającego, - parametrów rzeki Netty, - wymagań technicznych i użytkowych projektowanych obiektów, zostały zawarte w ust. 9.3 ÷ 9.6 Regulaminu konkursu. Opis zakresu rzeczowego, formy opracowania i sposobu prezentacji pracy konkursowej został przedstawiony w rozdziale X Regulaminu konkursu.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.20.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do architektów prowadzących działalność w zakresie projektowania architektonicznego. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły osób fizycznych, itp., które niepodlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.: 1÷4 tej ustawy, dotyczące: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu konkursu; 2.posiadania wiedzy i doświadczenia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu konkursu; 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy: a) posiadają lub dysponują przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury - odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane - oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP; b) dysponują lub w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu konkursu, w tym przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o wykaz osób sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 oraz oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-4 do Regulaminu konkursu. W wykazie osób sporządzonym zgodnie z załącznikiem A-3 powinna zostać wymieniona przynajmniej jedna osoba, o której mowa w powyżej w pkt a). 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu konkursu. Do mniejszego konkursu nie mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zawarte w art. 26 ust. 2b. Ubiegając się o udział w niniejszym konkursie uczestnicy konkursu mogą polegać wyłącznie na własnej wiedzy i doświadczeniu, posiadanym potencjale technicznym, zasobach osobowych oraz zdolnościach finansowych. Spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu konkursowym, uczestnicy konkursu potwierdzają poprzez złożenie wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa poniżej. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego wzór przedstawia załącznik A-1 do Regulaminu konkursu. Do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: w zakresie wykazania spełnienia przez uczestników konkursu warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164: a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.: 1 ÷ 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do Regulaminu konkursu; b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 do Regulaminu konkursu. W wykazie musi zostać wymieniona przynajmniej jedna osoba, o której mowa powyżej w pkt 3 lit. a) Regulaminu konkursu. c)oświadczenie, że osoby którymi dysponuje uczestnik konkursu przy wykonywaniu pracy konkursowej oraz którymi będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu konkursu, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w ust. 7.1 pkt 3 Regulaminu konkursu - sporządzony zgodnie z załącznikiem A-4 do Regulaminu konkursu; w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): d)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - sporządzone zgodnie z załącznikiem A-5 do Regulaminu konkursu; e)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): f)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie z załącznikiem A-6 do Regulaminu konkursu. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Składając ww. oświadczenia i dokumenty uczestnicy konkursu nie mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Zamawiający może zażądać od uczestnika konkursu przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie w ocenie Sądu Konkursowego nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku uczestników będących osobami fizycznymi - tj. osób prowadzących działalność gospodarczą w formie niezarejestrowanej - istotnym warunkiem uczestnictwa jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego i SARP oddział w Białymstoku, dla potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonym postępowaniem konkursem, w tym także udostępniania danych mediom w celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm. Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez dołączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie załącznika A-7 do Regulaminu konkursu, który powinien zostać wypełniony i podpisany przez każdego uczestnika konkursu będącego osobą fizyczną. Uczestnicy, o których mowa powyżej, mogą wspólnie brać udział w konkursie np. spółka cywilna, konsorcjum, grupa osób fizycznych, itp. Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym. Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie - lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników - i musi zostać dołączony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem A-9 do Regulaminu konkursu. Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu oraz rozliczenia finansowe będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Dane adresowe pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji i powinny zostać zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzonym zgodnie z załącznikiem A-1 do Regulaminu konkursu. Ponadto uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą w sumie spełniać wymagane warunki udziału w konkursie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. wartości urbanist.,jakość wykreowanej idei projekt. w kontekście spełnienia celu konkursu oraz wartości krajob. przyjętych rozwiązań projekt. - 25
2. wartości architekt. i estetyczne, jakość kompozycji architek. oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastyczno-materiałowych - 25
3. wartości funkcjon.-użytkowe, w tym jakość przyjętych rozwiązań funkcjon. i komunikacyjn. w kontekście wymagań program. oraz warunków techn. - 25
4. realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych, w kontekście planowanych kosztów realizacji inwestycji - 25
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 19.08.2016, godzina 18:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku, 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3. Godzina: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11:00 ÷ 15:30, środa: 14:00 ÷ 19:00.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 20.06.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku, 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3. Godzina: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11:00 ÷ 15:30, środa: 14:00 ÷ 19:00.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Data: 19/08/2016 Godzina: 18:00.
Miejsce: Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 3.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Przewiduje się przyznanie następujących nagród: a)I nagroda w wysokości 18.000 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu, b) II nagroda w wysokości 9.000 zł, c) dwa wyróżnienia w wysokości 4.500 zł każde. Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian, zarówno co do liczby, jak i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, kwoty 36.000 zł słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych. Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym. W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki zostanie przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. Zamawiający dopuszcza również możliwość nieprzyznania przez Sąd Konkursowy żadnych nagród i wyróżnień, jeżeli złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane