allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Rozbudowa Państwowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju

Komentarze: 0   Views : 12

Rozbudowa Państwowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju
Drukować 2016-06-06 23:54  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 13/06/2016
Termin składania prac: 30/08/2016
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Kraj: Polska

Katowice: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W JASTRZĘBIU ZDROJU
Numer ogłoszenia: 59331 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2539774, faks 32 2539230.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sarp.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: w imieniu na rzecz:Państwowa Szk. Muz. I i II st. Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 13a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W JASTRZĘBIU ZDROJU.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla rozbudowy szkoły muzycznej, jako twórczej pracy projektowej. Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - obejmować będzie: - salę koncertową wraz z programem towarzyszącym; - łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły muzycznej, a salą koncertową wraz z programem towarzyszącym; - zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, spełniający łącznie następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy PZP (Załącznik nr 4), b) spełniają warunki określone w Ustawie zgodnie z art. 22 Ustawy PZP i wykażą ich spełnienie wg wymagań Zamawiającego, zgodnie z następującym opisem sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie uprawnień, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie załączonego Oświadczenia oraz załączonego Wykazu i Listy (Załącznik nr 3, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 12), - w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów RP, - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów RP, - w przypadku gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie wymagania, o których mowa będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy łącznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. walory urbanistyczno-architektoniczne - 80
2. walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 30.08.2016, godzina 15:00.
Miejsce: www.sarp.katowice.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 13.06.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro - wejście przez KluboGalerię SARP) 40-013 Katowice.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: do 30/08/2016 do godziny 15:00 (w godzinach urzędowania biura SARP O/Katowice).
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro - wejście przez KluboGalerię SARP) 40-013 Katowice.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: a) I NAGRODA - 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, b) dwie kolejne nagrody - po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) każda. c) Dla Sądu Konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia pieniężne pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na nie przeznaczonej, tj. 20 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane