allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej

Komentarze: 0   Views : 8

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej
Drukować 2016-05-25 23:57  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 30/05/2016
Termin składania prac: 05/09/2016
Miasto: Elbląg
Kraj: Polska

Elbląg: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
Numer ogłoszenia: 51223 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, faks 55 239 33 34.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu, składającej się z: 1. koncepcji zagospodarowania terenu, w granicach opracowania określonych w Załączniku 8 do Regulaminu konkursu, 2. koncepcji architektonicznej obiektów, w granicach opracowania określonych w Załączniku 8 do Regulaminu konkursu, 3. określenia planowanych łącznych kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 i Rozdziale X Regulaminu konkursu. Szczegółowe wymagania funkcjonalno - użytkowe określone zostały w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.42.00.00 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spełniający następujące wymagania: 1.1. spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej: Uczestnik musi dysponować osobami (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania niniejszej pracy konkursowej tj. dysponować Zespołem osób, w którego skład wchodzi co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia powinny być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.). UWAGA: Ilekroć Organizator wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie powinni oni wykazać, że warunki określone w niniejszym punkcie spełniają łącznie. d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu. 1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie wg Załącznika 4 do Regulaminu konkursu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie Organizator żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII Regulaminu konkursu. 3. Organizator dokona oceny spełnienia przez Uczestników warunków udziału w konkursie na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wg metody spełnia/nie spełnia. 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Sądu Konkursowego oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowywaniu Konkursu. 5. Uczestnicy konkursu muszą być niezależni od Organizatora i członków Sądu Konkursowego. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu 1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, Uczestnik składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu: a) oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w konkursie (Załącznik 2 do Regulaminu), b) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.1 ppkt c (Załącznik 3 do Regulaminu), c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik 4 do Regulaminu). W przypadku składania wniosku przez Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie wymagany dokument musi być złożony przez każdego Uczestnika. 2. Dodatkowo organizator wymaga, aby Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg Załącznika 5 do Regulaminu. 3. Dokumenty składane przez Uczestników konkursu, a wymienione w niniejszym Regulaminie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli. 6. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 7. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. Dotyczy SEKCJI IV: PROCEDURA, IV. 1) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH Oceny merytorycznej złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w oparciu o następujące kryteria: A. Zgodność z założeniami funkcjonalno-użytkowymi (spełnienie wymagań Organizatora zawartych w założeniach funkcjonalno - użytkowych stanowiących Załącznik 7 do regulaminu konkursu) - do 40 pkt; B. Kreatywność, oryginalność, atrakcyjność proponowanych rozwiązań projektowych (w szczególności walory estetyczne i przestrzenne stanowiące o indywidualnym charakterze miejsca oraz spójność z otoczeniem w miejscu lokalizacji) - do 20 pkt; C. Efektywność ekonomiczna rozwiązań pod względem realizacyjnym i eksploatacyjnym - do 20 pkt; D. Aspekty ochrony zasobów przyrodniczych, w tym rozwiązanie problemów technicznych związanych z zapewnieniem właściwych standardów sanitarnych na kąpielisku - do 20 pkt. Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów wyliczona będzie wg wzoru: Ocena punktowa danej pracy wyliczona przez członka Sądu Konkursowego= A+B+C+D=max 100 pkt. Ocena każdej pracy, wg powyższego wzoru, zostanie dokonana indywidualnie przez każdego z członków Sądu Konkursowego mających prawo głosu. Suma punktów, jakie dana praca otrzyma w konkursie - to suma ocen poszczególnych członków Sądu Konkursowego podzielona przez ilość członków biorących udział w ocenie. Praca, aby mogła zostać nagrodzona musi uzyskać ocenę co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Zgodność z założeniami funkcjonalno-użytkowymi (spełnienie wymagań Organizatora zawartych w założeniach funkcjonalno - użytkowych - 40
2. Kreatywność, oryginalność, atrakcyjność proponowanych rozwiązań projektowych - 20
3. Efektywność ekonomiczna rozwiązań pod względem realizacyjnym i eksploatacyjnym - 20
4. Aspekty ochrony zasobów przyrodniczych - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 05.09.2016, godzina 15:00.
Miejsce: na stronach internetowych: www.elblag.eu baner: REWITALIACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO KONKURS EUROPARK etap I www.planowanie.umelblag.pl zakładka: KONKURSY,KĄPIELISKO MIEJSKIE - EUROPARK I.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 30.05.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Sekretariat Sekretariatu Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Termin: 05.09.2016 r. do godz. 15.00 Decyduje data i godzina otrzymania pracy przez Organizatora. W przypadku składania pracy drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez Organizatora. Wniosek złożony po terminie zwracany będzie bez otwierania po ogłoszeniu wyników konkursu..
Miejsce: Sekretariat Sekretariatu Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. Organizator konkursu przyzna nagrody pieniężne za prace konkursowe w łącznej wysokości 55 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Przewidziano następujący podział nagród: a) pierwsza nagroda 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), b) druga nagroda 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), c) trzecia nagroda 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Niezależnie od nagród pieniężnych Organizator konkursu, przyzna Uczestnikowi konkursu, którego praca została najwyżej oceniona (otrzymała pierwszą nagrodę), nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 4. Cena bez VAT zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu koncepcji (etapu realizacji) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi maksymalnie 500 000 złotych (pięćset tysięcy złotych).

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane