allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta

Komentarze: 0   Views : 11

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta
Drukować 2016-05-09 23:28  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 16/05/2016
Termin składania prac: 01/08/2016
Miasto: Włocławek
Kraj: Polska
Włocławek: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja - Tumska, w ramach zadania: Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska
Numer ogłoszenia: 111010 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 4144000, faks 54 4144257.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.wlocl.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3-go Maja - Tumska, w ramach zadania: Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest: Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3 Maja - Tumska, w ramach zadania: Rewitalizacja kwartału od ul. 3 Maja do ul. Tumska Budynek powinien być jednym z elementów procesu ożywiania (rewitalizacji) obszaru zdegradowanego, na przykład powinien posiadać aktywne partery, miejsce na sztukę w przestrzeni, promocję aktywności mieszkańców. Budynek powinien wchodzić w interakcję z mieszkańcami i być aktywny po godzinach pracy urzędu. Pomysłem może być organizowanie tam np. - stałej wystawy tematycznej np. Historia 3 maja, - zaprojektowanie tarasu widokowego bądź zielonej ściany, - zaprojektowanie dedykowanego zmiennego oświetlenia lub zaproponowanie własnych pomysłów pozwalających osiągnąć zamierzony cel. Budynek powinien mieć unikatową, nieoczywistą architekturę, na tyle atrakcyjną aby mieszkańcy chcieli go pokazywać gościom i robić sobie przed nim zdjęcie W koncepcji należy przewidzieć także rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne, które w przyszłości umożliwią rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Miasta na działce nr 92 M 46 (ul. 3 Maja 4). Koncepcje powinny uwzględniać ogólne rozwiązania przestrzenne dla sąsiednich działek: nr 92 KM 46 jako ewentualną rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Miasta oraz nr 78 KM 46 (ul. Tumska 3) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (budownictwo czynszowe).

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu 1) Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Uczestnik konkursu winien posiadać uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub posługiwać się osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; b) posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia uczestnicy konkursu winni udokumentować wykonanie przynajmniej jednej usługi polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej dla budynku: - o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2, - który, w co najmniej w 50 % pełni funkcje biurowe, - dla dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez uczestnika konkursu jest krótszy - w tym okresie. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: do realizacji zamówienia skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności drogowej, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności telekomunikacyjnej, - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych d) Znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: - wymagane jest wykazanie przez Uczestnika konkursu, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200.000,00 zł. - Uczestnicy konkursu biorący wspólnie udział w konkursie obowiązani są do spełnienia ww. warunku łącznie. 2) Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie: 1) Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w niniejszym konkursie: a) Wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - Formularz nr 1. b) Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg wzoru załączonego do Regulaminu -Formularz nr 2. c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z konkursu wg wzoru załączonego do Regulaminu - Formularz nr 3. d) Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu wg wzoru załączonego do Regulaminu - Formularz nr 4. e) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Formularz nr 5. f) Oświadczenie o przysługiwaniu autorskich praw osobistych i majątkowych w zakresie określonym warunkami konkursu wg wzoru załączonego do Regulaminu - Formularz nr 6. g) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie pracy konkursowej wg wzoru załączonego do Regulaminu - Formularz nr 7. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych uczestnik składa następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 3) W celu wykazania spełnienia przez uczestnika warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia należy złożyć dokumenty: Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - Formularz nr 8. 4) W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 2.), - z wykorzystaniem wzoru - Formularz nr 9. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - z wykorzystaniem wzoru - Formularz nr 10 oraz Formularz nr 11 5) W celu potwierdzenia, że uczestnik konkursu spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) opłaconą polisę wraz z dowodem opłacenia składki jeżeli fakt jej opłacenia nie wynika z treści dokumentu, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu; b) wymagane jest wykazanie przez Uczestnika konkursu, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200.000,00 zł. 6) Jeżeli uczestnik konkursu wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć ww. dokument dotyczący tego podmiotu. 7) Jeżeli uczestnik konkursu wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, niniejszego Rozdziału polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału dotyczących każdego z tych podmiotów. 8) Jeżeli uczestnik konkursu wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, niniejszego Rozdziału polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy uczestnik konkursu będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący uczestnika konkursu z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez uczestnika konkursu, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył uczestnika konkursu z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9) Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. a) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę lub osoby uprawnione z dopiskiem za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem ppkt. 10). b) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. c) W przypadku uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt. 7 niniejszego Rozdziału, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. d) dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w szczególności wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. f) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym regulaminie. g) Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. h) Jeżeli wniosek i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. i) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. j) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów. k) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. l) Wszystkie załączniki i dokumenty winny być spięte i ponumerowane. 10) Postanowienia dotyczące uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie: a) Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie, w takim wypadku przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się do uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie. b) Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia. c) Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Uczestnicy konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym. d) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie winien być podpisany przez każdego z uczestników biorących wspólnie udział w konkursie lub przez ustanowionego pełnomocnika. e) Ustanowienie pełnomocnika dla uczestników konkursu występujących wspólnie musi być stwierdzone pełnomocnictwem załączonym do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu konkursowym, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez uczestników konkursu. f) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. g) Zamawiający będzie zwracał się do wyznaczonego pełnomocnika z wszelkimi sprawami związanymi z prowadzonym postępowaniem, wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. h) Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie winien zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w niniejszym Rozdziale, w punktach: - pkt 1. ppkt 2), 3), 5). - pkt 2. ppkt 1), 2), 3), 4), 5), dla każdego uczestnika z osobna, pozostałe składane są wspólnie. i) W przypadku, gdy praca konkursowa uczestników konkursu występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 11) Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez uczestników konkursu mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Uczestnik konkursu, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: - pkt 2. ppkt. 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, - pkt 2. ppkt. 2, 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - pkt 2. ppkt. 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, - pkt 2. ppkt. 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika konkursu, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 1). c) W przypadku uczestnika konkursu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnik konkursu, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 4, składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez uczestnika konkursu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12) Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: a) Wszystkie dokumenty złożone w niniejszym konkursie są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego wniosek, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania wniosków. b) Wymienione powyżej dokumenty uczestnik konkursu zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do składanego wniosku pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia. c) Udostępnienie wniosków złożonych przez innych uczestników konkursu możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy czy wniosek nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu. d) Uczestnik konkursu nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z przepisów prawa. e) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Jakość funkcjonalno-użytkowa programowych rozwiązań - 45
2. Jakość i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych - 20
3. Cena dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - 20
4. Walory eksploatacyjne proponowanych rozwiązań - 15
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 16.05.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych - Urząd Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. nr 15, 87-800 Włocławek.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 16.05.2016, godzina 12:00.
Miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Przewidywany termin składania prac konkursowych to 60 dni od dnia ogłoszenia o kwalifikacji uczestników konkursu - wstępnie 01.08.2016r..
Miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku administracyjnego Urzędu Miasta ul. 3 Maja - Tumska. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie wysłane do autora wybranej pracy konkursowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, jednak nie wcześniej niż po upływie 15 dni. Zamawiający nie przewiduje zwrotu poniesionych nakładów na opracowanie prac konkursowych.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane