allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko

Komentarze: 0   Views : 4

Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
Drukować 2016-04-29 00:45  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 09/05/2016
Termin składania prac: 27/06/2016
Miasto: Obrzycko
Kraj: Polska
Ogłoszenie z dnia 2016-04-21

Obrzycko: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
Numer ogłoszenia: 99958 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrzycko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem jest opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko, a następnie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie ww. budynku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. 2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno - użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. 3. Opracowanie, o którym mowa w pkt 2, stanowić będzie podstawę dla opracowania kompletnej (pełnej) dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego Gminy Obrzycko, w szczególności: przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, świadectwa charakterystyki energetycznej. 4.Uczestnicy konkursu w składanych opracowaniach, zobligowani są uwzględnić poniższe materiały: 1) decyzja o lokalizacji inwestycji - załącznik nr 15; 2) mapa terenu w skali 1:1000 - załącznik nr 16; 3) koszty inwestycji nie powinny przekroczyć 4 900 000,00 zł netto.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie, spełniający wymagania określone Regulaminem Konkursu. 2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie Wniosku / pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 5. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem Konkursu. 6. O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają wymagania dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Uczestnik konkursu musi wykazać, że: -w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę projektową obejmującą wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę budynków (zespołu budynków) użyteczności publicznej (kat. IX, XI ,XII, XIV obiektu, wg załącznika do ustawy - Prawo Budowlane) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dla których wydane zostały przewidziane właściwymi przepisami pozwolenia na budowę c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Uczestnik konkursu, który będzie wykonywał zamówienie musi dysponować, co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) drogowej; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającej co najmniej 5 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu, które należą do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń. Osobami, o których mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013,poz.1409r., z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 7. Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia na podstawie złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w Regulaminie konkursu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w wymagania Uczestnik konkursu spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu. Organizator konkursu dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełniają wymagania udziału w Konkursie. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału Uczestnik konkursu wraz z wnioskiem składa: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w zakresie, o którym mowa w pkt 6 lit. c) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru załącznik nr 5 do Regulaminu. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z konkursu Uczestnika konkursu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1.Oświadczenie Uczestnika konkursu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia dla osób fizycznych - załącznik nr 6 do Regulaminu) 10. Uczestnik konkursu składa także: 1) wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do Regulaminu 2) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - w zakresie określonym w Regulaminie konkursu - załącznik nr 7 do Regulaminu. 11. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: 1) w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9 - dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty Uczestnicy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie. Dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. 2) Organizator Konkursu dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie załącznik nr 2 do Regulaminu zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Uczestników konkursu wspólnie występujących w konkursie. 3) w przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub te podmioty. 4) wniosek składany wspólnie musi być podpisany przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu lub musi być podpisany przez każdego Uczestnika konkursu występującego wspólnie, 5) wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, 6) Uczestnicy konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie albo do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli praca konkursowa tych Uczestników konkursu zostanie wybrana, Organizator konkursu żąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Uczestników konkursu. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 8) wypełniając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz inne dokumenty powołujące się na Uczestnika konkursu; w miejscu np. nazwa i adres Uczestnika należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie. 12. Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9 ppkt 9.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. 14. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 13 stosuje się odpowiednio. 15. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu (osobę uprawnioną do podpisania wniosku). 16. Organizator Konkursu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 18. Organizator Konkursu wezwie Uczestników konkursu, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Organizatora Konkursu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora Konkursu oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie konkursu. Złożone na wezwanie Organizatora Konkursu oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Innowacyjność i atrakcyjność rozwiązań przestrzennych obszaru opracowania - 30
2. Walory kompozycyjne, architektoniczne i estetyczne oraz dostosowanie do otoczenia - 30
3. Funkcjonalność i użyteczność - 20
4. Realia technologiczne realizacji koncepcji - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 27.06.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Strona internetowa bip.obrzycko.pl oraz Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19,64-520 Obrzycko - Sekretariat.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 09.05.2016, godzina 13:00.
Miejsce: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19,64-520 Obrzycko - Sekretariat.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 27.06.2016 r. godz. 15:00.
Miejsce: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19,64-520 Obrzycko - Sekretariat.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Pierwszą nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotem, którego będzie opracowanie projektu budowlanego (w tym wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją zadania inwestycyjnego) na podstawie zwycięskiej koncepcji, oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł brutto. Drugą i trzecią nagrodą w Konkursie są nagrody pieniężne w wysokości: 4.000 zł brutto - druga nagroda i 2.000 zł brutto - trzecia nagroda. Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość nie przyznania pierwszej nagrody w przypadku, gdy żaden z projektów konkursowych nie uzyska min. 55 pkt. Dodatkowo Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania drugiej i trzeciej nagrody. W sytuacji nie przyznania nagród Sąd Konkursowy ma prawo do rozdysponowania kwoty 14.000 zł na wyróżnienia.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane