allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy

Komentarze: 0   Views : 5

Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy
Drukować 2016-04-28 00:23  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 29/08/2016
Termin składania prac: 29/08/2016
Miasto: Kołobrzeg
Kraj: Polska

Kołobrzeg: Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej
Numer ogłoszenia: 101830 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3551580, faks (094) 352 37 69.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne posiadające wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymujące się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta, osoby prawne, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem,a także podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie), które to: złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym niniejszym Regulaminem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem - 25
2. jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania - 25
3. elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości) - 25
4. potencjalna elastyczność realizacji - możliwość etapowania - 25
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 29.08.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Regulamin Konkursu oraz załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce, a także na stronie www.kolobrzeg.pl - BIP.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 29.08.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Zamawiający nie przewiduje procedury dopuszczenia do udziału w konkursie oraz wstępnej kwalifikacji Uczestników konkursu..
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Prace konkursowe powinny być dostarczone do dnia 29.08.2016 r. do godz. 15:30.
Miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, pok. 104.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł, II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane