allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Komentarze: 0   Views : 4

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Drukować 2016-04-28 00:21  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 30/05/2016
Termin składania prac: 30/06/2016
Miasto: Suwałki

Suwałki: Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 102146 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Zamawiający zaprasza do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest opracowanie: a) koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Hala sportowo - widowiskowa powinna spełniać wymagania międzynarodowych i krajowych federacji sportowych i posiadać widownię o pojemności min. 1 600 miejsc siedzących na stałych trybunach ( w tym stanowiska dziennikarskie i miejsca dla tzw. VIP-ów) oraz około 500 miejsc siedzących zaprojektowanych na trybunach przenośnych i / lub rozsuwanych w zależności od rodzaju imprezy. Zagospodarowanie terenu oprócz otoczenia hali i jej powiązania z zagospodarowaniem stadionu piłkarskiego obejmuje również zagospodarowanie całego parkingu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i stadionem. b)Uczestnikowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej Zamawiający przyzna nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy hali widowiskowo - sportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie - załącznik nr 13. c) Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.21.00.00 - Doradcze usługi architektoniczne 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie, spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem. 2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie Wniosku/ pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone niniejszym Regulaminem. 6. O udział w konkursie mogą się ubiegać Uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164.) dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Uczestnik przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia, Uczestnicy winni udokumentować należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, których przedmiotem było opracowanie jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/rozbudowy/ przebudowy obiektów budowlanych - budowli sportowych i rekreacyjnych o wartości co najmniej 150.000 zł. brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63, poz. 394 z późn.zm.). d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Uczestnik konkursu dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie wraz z wnioskiem składa: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2, b) Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - załącznik nr 5. Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w ust. 6b Regulaminu. Dowodami dotyczącymi głównych usług wymienionych w wykazie w załączniku nr 5 określającymi, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia składa oświadczenie. W przypadku gdy Miasto Suwałki jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Uczestnik nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik nr 4. Uczestnik konkursu, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z konkursu Uczestnika konkursu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Uczestnika z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 b) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, że Uczestnik konkursu nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Uczestników, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w niniejszym Rozdziale Regulaminu konkursu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. wymagania Uczestnik konkursu spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu. Organizator konkursu dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełniają wymagania udziału w Konkursie. 10. Uczestnik konkursu składa także: a) wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 Regulaminu b) Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - w zakresie określonym w Regulaminie konkursu - załącznik nr 7 Regulaminu. 11. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 8 - dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty Uczestnicy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie. Dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. b) Organizator Konkursu dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie załącznik nr 1 Regulaminu zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Uczestników konkursu wspólnie występujących w konkursie. c) w przypadku Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub te podmioty. d) wniosek składany wspólnie musi być podpisany przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących wspólnie Uczestników konkursu, lub musi być podpisany przez każdego Uczestnika konkursu występującego wspólnie, e) wniosek musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, f) Uczestnicy konkursu występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie albo do reprezentowania ich w konkursie oraz zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli praca konkursowa tych Uczestników konkursu zostanie wybrana, Organizator konkursu żąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Uczestników konkursu. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. g) Jeżeli reprezentacja/reprezentant Uczestnika konkursu działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Uczestnika konkursu lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. h) w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania. i) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. j) wypełniając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz inne dokumenty powołujące się na Uczestnika konkursu; w miejscu np. nazwa i adres Uczestnika należy wpisać dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie. 12. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu (osobę uprawnioną do podpisania wniosku). 13. Organizator Konkursu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. Uczestnicy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty równorzędnego znaczenia. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) 16. Zamawiający wezwie Uczestników konkursu, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie konkursu. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. 17. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Uczestników konkursu dokumentów lub oświadczeń. 18. Z udziału w konkursie wyklucza się: a) Uczestników konkursu, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, b) Uczestników konkursu, którzy nie spełnili warunków udziału w Konkursie, c) Uczestników konkursu, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne wnioski w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Uczestnikami konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Walory rozwiązań architektonicznych - 60
2. Funkcjonalność proponowanych rozwiązań - 10
3. Ekonomika rozwiązań technicznych, materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacyjne - 20
4. Powiązanie projektowanego budynku z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym, w tym istniejącym budynkiem zaplecza stadionu - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 30.05.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 30.05.2016, godzina 15:30.
Miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - pokój nr 5 ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 30/06/2016 do godz. 15:30.
Miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - pokój nr 5 ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Przewidziano następujący podział nagród: pierwsza nagroda - 12 000,00 zł brutto, druga nagroda - 5 000,00 zł brutto, trzecia nagroda - 3 000,00 zł brutto. Podane powyżej kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród pod warunkiem wyczerpania całej puli nagród. Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród równorzędnych. Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród pieniężnych zostanie dokonane przelewem na wskazane konta bankowe uczestników konkursu, którym przyznano takie nagrody. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu, w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu. Niezależnie od nagród pieniężnych organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, przyzna Uczestnikowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie kompletnej (pełnej) dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Wystosowanie zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż w ciągu 30 dni od daty ustalenia wyników konkursu.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane