allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach

Komentarze: 0   Views : 6

Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
Drukować 2016-04-26 00:05  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 27/04/2016
Termin składania prac: 14/06/2016
Miasto: Ząbki
Kraj: Polska

Ząbki: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
Numer ogłoszenia: 89834 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, tel. 22 5109700, faks 22 5109888.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 1.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie: 1.1.1. kompleksowej koncepcji architektonicznej zespołu szkół (szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum) wraz z niezbędnym zagospodarowaniem, na terenie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu; 1.1.2. uszczegółowienie kompleksowej koncepcji architektonicznej opisanej w ppkt 1.1.1. w zakresie szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi na działkach nr 6 i 16 w obrębie 3-32 w Ząbkach, przy ul. Dzikiej; 1.1.3. urbanistycznej koncepcji układu komunikacyjnego obsługującego zespół szkół. 1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania ww. terenu, która umożliwi bezpieczny i efektywny rozwój dzieci, a także pozwoli wykreować współczesną i atrakcyjną przestrzeń miejską. 1.3. Koncepcja architektonicznej zespołu szkół w Ząbkach wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania Miasta Ząbki. 1.4. Koncepcja urbanistyczna układu komunikacyjnego obsługującego zespół szkół nie musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania Miasta Ząbki, jednakże powinna nawiązywać do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2. ZADANIA KONKURSU 2.1. Pierwszym zadaniem konkursowym jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej zespołu szkół na terenie określonym w załączniku do Regulaminu, składającego się z: 2.1.1. szkoły podstawowej przewidzianej na 750 uczniów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych i zaplecze kuchenne cateringowe. Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić oddzielny układ funkcjonalny; 2.1.2. gimnazjum przewidzianego na 600 uczniów. Gimnazjum powinno stanowić oddzielny układ funkcjonalny; 2.1.3. sali gimnastycznej z trzema boiskami do koszykówki, widownią dla 300 osób i 2 salami gimnastycznymi o powierzchni co najmniej 100m2; 2.1.4. sali gimnastycznej z boiskiem pełnowymiarowym do piłki ręcznej i 2 salami gimnastycznymi o powierzchni co najmniej 100 m2; 2.1.5. zagospodarowania terenu zespołu szkół z uwzględnieniem młodzieżowego boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, placów zabaw dla przedszkolaków placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej, placu zabaw dla uczniów gimnazjum, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych. 2.2. Drugim zadaniem konkursowym jest opracowanie uszczegółowionej koncepcji architektonicznej tylko dla szkoły podstawowej na działkach nr 6 i 16 w obrębie 3-32 w Ząbkach przy ul. Dzikiej, składającego się z: 2.2.1. szkoły podstawowej przewidzianej na 750 uczniów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych i zaplecze kuchenne cateringowe. Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić oddzielny układ funkcjonalny; 2.2.2. sali gimnastycznej z trzema boiskami do koszykówki, widownią dla 300 osób i 2 salami gimnastycznymi o powierzchni co najmniej 100m2; 2.2.3. zagospodarowania terenu szkoły podstawowej z uwzględnieniem młodzieżowego boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal, placów zabaw dla przedszkolaków placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych. 2.3. Trzecim zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistycznej układu komunikacyjnego niezbędnego do obsługi zespołu szkół. Zespół szkół powinien być obsługiwany przez ul. Dziką, ul. Andersena i ul. Różaną w Ząbkach. 3. Praca konkursowa musi obejmować wszystkie trzy Zadania konkursowe, o których mowa powyżej..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 10. UCZESTNICY KONKURSU 10.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 10.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie Sądu konkursowego, w tym Sekretarz Sądu Konkursowego; osoby biorące udział w opracowywaniu warunków Konkursu; osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu Konkursu; osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art. 17 ust. 1 pkt 2 - 4 Ustawy prawo zamówień publicznych; osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) Ustawy prawo zamówień publicznych. 10.3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w Konkursie kilku podmiotów występujących wspólnie. W takim przypadku podmioty te powinny ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. 11. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA 11.1. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty, nie podlegające wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki udziału w Konkursie określone w art. 22 ust. 1, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Organizatora Konkursu, w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik wyże, że zaprojektował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków do dopuszczenie do udziału w Konkursie - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa obiekty oświatowe o powierzchni użytkowej minimum 3500 m2. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania konkursowego - warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik Konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej do pełnienia funkcji projektanta oraz funkcji nadzoru autorskiego. 11.2. W przypadku Uczestników Konkursu występujących wspólnie, warunek w zakresie niepodlegania wykluczeniu z Konkursu musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie, natomiast warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 11.1. ppkt a) i b) mogą zostać spełnione łącznie. 11.3. Jeżeli Uczestnik Konkursu, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest w tej sytuacji udowodnić Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu Konkursu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu pracy konkursowej. 11.4. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Uczestnikowi Konkursu, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: zakres dostępnych Uczestnikowi Konkursu zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Uczestnika Konkursu przy wykonywaniu pracy konkursowej, charakter stosunku, jaki będzie łączył Uczestnika Konkursu z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu pracy konkursowej. 12. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE STAWIANYCH WYMAGAŃ 12.1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków działu w Konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Uczestnik Konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu: 12.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu; 12.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 12.1.3. wykaz osób, uczestniczących w Konkursie, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonania pracy konkursowej, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, 12.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu. 12.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Uczestnik Konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 12.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu; 12.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 12.2.3 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o tym, że Uczestnik Konkursu nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu; Jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 12 pkt 12.2 ppkt 12.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Jeżeli Uczestnik Konkursu wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a pomioty te będą brały udział w realizacji części pracy konkursowej, Organizator Konkursu żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.2. ppkt 12.2.1. - 12.2.3. 12.3. W przypadku Uczestników Konkursu występujących wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów: dokumenty wskazane w pkt 12.1. składa co najmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy ci Uczestnicy wspólnie; dokumenty wskazane w pkt 12.2. składa każdy z Uczestników oddzielnie. 12.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami składany przez Uczestników występujących wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez każdego Uczestnika występującego wspólnie i: jednoznacznie określać Konkurs, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Uczestników Konkursu..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Walory architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich atrakcyjność użytkowa i estetyczna, tworzące specyfikę miejsca - 50
2. Jakość zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i ekonomicznych - 25
3. Walory ekonomiczne projektu i koszty jego realizacji - 25
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 14.06.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, pokój nr 14, I - piętro, strona internetowa: www.bip.zabki.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 27.04.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 6 - parter.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: 14.06.2016 r. do godz. 10.00.
Miejsce: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 6 - parter.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. Organizator przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych według kryteriów oceny określonych w Regulaminie. 2. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień: 2.1. dla pracy konkursowej uznanej przez Sąd konkursowy za najlepszą - Nagroda I w kwocie 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej o charakterze realizacyjnym, uszczegółowiające pracę konkursową w zakresie Zadania 2 i Zadania 3. 2.2. dla następnych w kolejności prac konkursowych przewiduje się przyznanie wyróżnień, przy czym łączna wysokość sumy wyróżnień nie może przekroczyć kwoty 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto. O wysokości poszczególnych wyróżnień zadecyduje Sąd konkursowy. 3. Organizator ma prawo nie wyłonić zwycięzcy. W takim przypadku przewiduje się przyznanie wyróżnień dla prac wskazanych przez Sąd, przy czym łącznie wysokość kwoty przeznaczonej za wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane