allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Rewitalizacja Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu

Komentarze: 0   Views : 8

Rewitalizacja Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
Drukować 2016-04-26 00:04  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 09/05/2016
Termin składania prac: 19/07/2016
Miasto: Rawicz
Kraj: Polska

Rawicz: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
Numer ogłoszenia: 42573 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. 065 5465400, faks 065 5464167.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1.Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania głównej przestrzeni publicznej Rawicza oraz wykonanie studium urbanistycznego prowadzącego do znalezienia właściwego sposobu funkcjonowania wyżej wymienionych przestrzeni w ramach obszaru centrum i w strukturze całego miasta. 2.Od Uczestników konkursu oczekuje się zaprezentowania idei wykreowania żyjących miejsc w ramach głównych przestrzeni publicznych Rawicza, opierającej się na czterech założeniach: a). rozwijanie życia miejskiego dla jak największej ilości ludzi niezależnie od pochodzenia, wieku, stopnia sprawności i zamożności, poprzez umożliwianie różnorodnych aktywności, b). intensyfikowanie ruchu pieszego, jako podstawowej formy ruchu niezależnie od tego czy jest to droga do pracy, sklepu, czy pójście na rodzinny spacer, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu oraz lepszej dostępności, w tym miejsc parkingowych i komunikacji publicznej, c). zwiększenie ilości ludzi pozostających na dłużej, poprzez oferowanie jak najwięcej możliwości dla aktywności potencjalnych (powodujących, nakłaniających do zatrzymania się) a przez to aktywności społecznych, d). rozwijanie handlu i usług, poprzez zapewnienie koncentracji i odpowiedniego nasycenia tych funkcji (właściwe proporcje udziału poszczególnych funkcji, wielkość modułów, spójność oferty programowej itp.), oraz budowanie ciągłości, w tym szczególnie dla gastronomii..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 1)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej i zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej; 2)dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej, upoważnionymi stosownymi uprawnieniami do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 3)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej; 4)nie podlegać wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej; 2.Za spełnienie każdego wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły- spełnia - nie spełnia - (załączniki nr 3-6). 2. DODATKOWE WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM KONKURSU 1.Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na warunkach określonych w rozdziale V regulaminu. W celu potwierdzenia spełnienia warunku przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, Uczestnik składa oświadczenie zgodnie z zapisami rozdziału III niniejszego regulaminu (załącznik nr 7). 3.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z KONKURSU 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w konkursie Zamawiający wymaga złożenia przez Uczestnika, następujących dokumentów: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1), 2) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania (o ile ofertę składa pełnomocnik) lub kopia pełnomocnictwa poświadczona-za zgodność- przez notariusza (załącznik nr 2), 3) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania prac konkursowych oraz zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej (załącznik nr 3), 4) oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej upoważnionymi stosownymi uprawnieniami do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (załącznik nr 4), 5) oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkursowej (załącznik nr 5), 6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie z art. 22 (załącznik nr 6a) oraz o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 (załącznik nr 6b) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 7) oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego własności prac konkursowych oraz autorskich praw majątkowych (załącznik nr 7), 8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają, wpisu do rejestru lub do ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy PZP, o którym mowa w ppkt. 6 (załącznik nr 6b) oraz dokumenty, o którym mowa w ppkt. 8 składa oddzielnie każdy z podmiotów występujących wspólnie. 2.Wymagania wobec podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, zespół autorski): 1) należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów w niniejszym konkursie. Zamiast pełnomocnictwa można dołączyć umowę podmiotów występujących wspólnie o ile wynika z niej zasada reprezentacji; 2) warunek potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - zostanie uznany za spełniony, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników występujących wspólnie; 3.Jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty, składane są przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika. 4.Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 ppkt. 8) składa odpowiednio: 1)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; termin wystawienia tego dokumentu - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; termin wystawienia tych dokumentów jak podano wyżej, 3)dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. jakość przestrzeni publicznej:ocena 4 parametrów: dostępność i połączenia, komfort i wizerunek, funkcja i działanie, wartość społeczna - 40
2. jakość komp.przestrz. i wartość prop. form architekt., oraz funkcjonalność prop. rozw., czytelność rozmieszcz. programu i jego grupowania - 20
3. powiązania ze strukturą centrum i całego miasta, ukł. komunikacyjny i zasada parkowania - 20
4. realność koncepcji przekształceń ekonomia rozwiązań techn., materiałowych oraz związane z tym koszty realizacji inwestycji oraz koszty ekspl. - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 09.05.2016, godzina 16:00.
Miejsce: Na stronie Zamawiającego: www.rawicz.pl, na stronie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich: www.wroclaw.sarp.org.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 09.05.2016, godzina 16:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 19.07.2016 r. Godzina: 16:00.
Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda: 23 000,00 zł, II nagroda: 12 000,00 zł, III nagroda: 5 000,00 zł. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie innej ilości nagród pieniężnych oraz wyróżnień pieniężnych, pod warunkiem, że cała kwota nagród zostanie rozdysponowana. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie mniej niż trzech nagród pieniężnych. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie nagród pieniężnych, wyróżnień pieniężnych oraz nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji umowy na opracowanie kompletnej dok. projektowej wykonanej na podstawie złożonej pracy konkurs. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla jednego Uczestnika..

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane