allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Obiekt Roku w systemach Aluprof

Komentarze: 0   Views : 6

Obiekt Roku w systemach Aluprof
Drukować 2016-04-26 00:02  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Termin składania prac: 15/06/2016
Miasto: konkurs ogólnopolski

Konkurs „Obiekt Roku w systemach Aluprof" skierowany jest do pracowni architektonicznych i architektów, których projekty zostały zrealizowane przy wykorzystaniu systemów firmy Aluprof, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 15 czerwca 2016 roku. Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył takich budynków, a tym samym - promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie forum do dyskusji na temat najnowszych projektów i realizacji architektonicznych.

RAMY CZASOWE KONKURSU
Ogłoszenie Konkursu - 01.04.2016 r.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń - 15.06.2016 r.
Obrady jury - sierpień 2016 r.
Ogłoszenie wyników - 9 wrzesień 2016 r.
PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia można przesyłać w terminie nie późniejszym niż 15.06.2016.

za pomocą formularza zgłoszeń
pocztą do godz. 24.00 ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego)
pocztą elektroniczną do ostatniego dnia przesyłania zgłoszeń na adres e-mail sekretariatu konkursu: [email protected] . Przyjęcie e-maila będzie potwierdzane wysyłką e-maila zwrotnego w ciągu dwóch dni od otrzymania wiadomości.
Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne.

NAGRODY W KONKURSIE
W konkursie przewidziano trzy nagrody - architekci zwycięskich obiektów otrzymają:

1 miejsce - nagroda w wysokości 50 000 zł
2 miejsce - nagroda w wysokości 30 000 zł
3 miejsce - nagroda w wysokości 15 000 zł
PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs będzie podzielony na trzy etapy:

Etap 1: Organizator konkursu ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 50 , które zakwalifikują się do II etapu. Obiekty które zakwalifikowały się do 50 obiektów zostaną opublikowane na stronie www.konkurs.aluprof.eu w ciągu 15 dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
Etap 2: Jury konkursowe wyłoni, z zakwalifikowanych prac, 10 prac, które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
Etap 3: W III etapie spośród zakwalifikowanych prac, Jury Konkursowe wyłoni 3, które zdobędą wskazane nagrody pieniężne.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu obrad Jury i będzie miało miejsce podczas uroczystej gali w dniu 9 września 2016 r.

W ramach Plebiscytu dla internautów na najciekawszy Obiekt Roku w systemach Aluprof - edycja 2014/ 2016 zgłoszenie z największą liczbą głosów otrzyma tytuł Wyróżnienie Internautów.

PREZENTACJA OBIEKTÓW
Zgłoszone do konkursu obiekty będą prezentowane na stronie Konkursu: www.konkurs.aluprof.eu. Zwycięskie oraz wyróżnione obiekty zostaną zaprezentowane w mediach branżowych oraz publicznych. Prezentacja będzie zawierać informacje : imię i nazwisko autora projektu lub nazwę biura architektonicznego, nazwę wykonawcy/-ów, nazwę inwestora oraz nazwy zastosowanych systemów firmy Aluprof .

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgoda architekta
W przypadku, gdy zgłaszającym nie jest autor projektu, zgłoszenie należy uzupełnić o zgodę architekta/pracowni architektonicznej na udział projektu w Konkursie Obiekt Roku w systemach Aluprof - edycja 2014/ 2016.

Oświadczenie to powinno zawierać: datę wystawienia zgody, dokładną nazwę i adres zgłaszanego obiektu, dane teleadresowe architekta/pracowni architektonicznej, pieczęć firmową i imienną oraz podpis.

Zdjęcia
Zgłoszenia muszą zawierać dokumentację zdjęciową zgłaszanego obiektu, na której musi być widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy.

Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 px. Zdjęcia mogą zostać przekazane na nośniku CD/DVD lub przesłane pocztą elektroniczną.

Oświadczenie
Niniejszym zgłaszam wymieniony budynek do Konkursu publicznego "Obiekt Roku w systemach Aluprof"

Oświadczam, iż budynek spełnia wszystkie warunki Konkursu, z którymi się zapoznałem/-am i akceptuję te warunki bez zastrzeżeń.

Zgoda na publikację
Działając w imieniu i na rzecz podmiotu dokonującego zgłoszenia do Konkursu "Obiekt Roku w systemach Aluprof ", niniejszym oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich twórców/współtwórców oraz zgadzam się na zgłoszenie obiektu/-ów do "Konkursu Obiekt Roku w systemach Aluprof " oraz na opublikowanie w mediach publicznych zgłoszonego/-ych obiektu/-ów jak również do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów marketingowych firmy ALUPROF S.A.

Data, miejscowość
Podpis zgłaszającego,
pieczątka firmowa
KONKURS DLA INTERNAUTÓW - PLEBISCYT NA NAJCIEKAWSZY OBIEKT ROKU 2014 -2016
W terminie od dnia 16.06.2016 r. do dnia 05.09.2016 r. internauci będą mieli możliwość głosowania on-line na stronie internetowej www.konkurs.aluprof.eu, celem najciekawszego obiektu, spośród obiektów wyłonionych w I etapie konkursu .

Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz. Każdy głosujący, którego wytypowany obiekt zajmie I miejsce jako najciekawszy, otrzyma nagrodę rzeczową od Aluprof.

Architekt, którego obiekt uzyska największą liczbę głosów internautów, otrzyma "Wyróżnienie Internautów".

SEKRETARIAT KONKURSU
ALUPROF S.A.

ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko - Biala

e-mail : [email protected]

www.konkurs.aluprof.eu

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane