allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przyszkolnej pływalni

Komentarze: 0   Views : 6

Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przyszkolnej pływalni
Drukować 2016-04-15 00:40  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 20/04/2016
Termin składania prac: 10/06/2016
Miasto: Twardogóra
Kraj: Polska

Twardogóra: KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ BUDOWY PRZYSZKOLNEJ PŁYWALNI W RAMACH PROGRAMU DOLNOŚLĄSKI DELFINEK
Numer ogłoszenia: 79498 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, woj. dolnośląskie, tel. 071 3158251, faks 071 3158142.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.twardogora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ BUDOWY PRZYSZKOLNEJ PŁYWALNI W RAMACH PROGRAMU DOLNOŚLĄSKI DELFINEK.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem i celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej i uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-funkcjonalnego dla wykonania krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek z utworzeniem dodatkowych miejsc hotelowych oraz stworzenie w obrębie bezpośredniego otoczenia wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jakość oraz atrakcyjność i bezpieczeństwo dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami i obiektami przyległymi. Szczególnie ważnym aspektem jest lokalizacja pływalni w taki sposób by zapewnić uczniom istniejącej szkoły bezpośredniego przejścia z obiektu szkolnego lub sportowego do części pływalni. Wobec czego w zależności od przyjętej idei projektowej i istniejących warunków przestrzennych nie wyklucza się lokalizowania pływalni jako rozbudowę (przebudowę) istniejących obiektów lub wolnostojącej z łącznikiem do istniejących obiektów..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły autorskie tworzone przez te podmioty) spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; b) posiadania wiedzy i doświadczenia W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: minimum jedno zadanie, polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej krytej pływalni lub innego budynku użyteczności publicznej typu: szkoła, sala gimnastyczna, ośrodek zdrowia, szpital, przedszkole itp. Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane protokołu odbioru końcowego lub dokumentu o charakterze równoważnym. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje przynajmniej: -jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów RP, -jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będąca członkiem odpowiedniej Izby Inżynierów RP -jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, będąca członkiem odpowiedniej Izby Inżynierów RP.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. walory wkomponowania kompleksu pływalni w istn. tkankę budynków użyteczności publicznej, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego - 20
2. jakość rozwiązań funkcjonalnych - 25
3. walory rozwiązań formy budynku - 25
4. Termin realizacji dokumentacji projektowej - 10
5. koszt realizacji inwestycji i koszt dokumentacji projektowej - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 20.04.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pok. nr 23.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 20.04.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pok. nr 10 (Biuro Podawcze).
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: do dnia 10.06.2016 r. do godz. 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pok. nr 10 (Biuro Podawcze).
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: I miejsce - zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, II miejsce - nagroda pieniężna - 3.000,00 zł III miejsce - nagroda pieniężna - 2.000,00 zł IV, V i VI miejsce - wyróżnienia - 3 x 1.000,00 zł.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane