allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie

Komentarze: 0   Views : 8

Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie
Drukować 2016-03-15 01:22  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 21/03/2016
Termin składania prac: 29/04/2016
Miasto: Namysłów
Kraj: Polska
Namysłów: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu

Numer ogłoszenia: 55260 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Wspólny Słownik Zamówień: CPV - 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu - wytyczne użytkowe. Wynikiem modernizacji jest uzyskanie w nowoczesnej bryle budynku pomieszczeń: 1) do odprawiania ceremonii pogrzebowych o powierzchni ok. 120,00 m2; 2) do przechowywania zwłok i szczątków (chłodnie na 6 stanowisk); 3) biurowych i socjalnych dla 6 pracowników; 4) do przechowywania sprzętu porządkowego oraz sprzętu do mycia i dezynfekcji pomieszczeń; 5) toalet. Wewnętrzne drogi komunikacyjne powinny umożliwiać transport trumien wózkiem. Należy przewidzieć możliwość korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym. Lokalizacja inwestycji: Obszar objęty konkursem został określony na załączonej mapie poglądowej i stanowi część działki Nr 2/6, arkusz mapy nr 15, obręb ewidencyjny 0038 Namysłów. Działka Nr 2/6 stanowi własność Gminy Namysłów. Gmina Namysłów posiada plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłowa. Działka wyposażona jest w instalację wodną i elektryczną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe. Zaleca się wizję lokalną.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Postanowienia dotyczące Uczestnika Konkursu mają odpowiednie zastosowanie do Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Umowa zawarta przez podmioty występujące wspólnie powinna zawierać: wskazanie osób prawnych lub fizycznych biorących wspólnie udział w Konkursie (zespołu autorskiego), ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji przed Zamawiającym w postępowaniu konkursowym oraz zawarciem umowy o zamówienie publiczne, określenie celu wspólnego przedsięwzięcia, wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników, oznaczenie terminu obowiązywania umowy, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż okres realizacji przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Uczestnik Konkursu mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do świadczenia usług architektonicznych w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju, a także należeć do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli taki istnieje w tym kraju. 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o konkursie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Uczestnika Konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w punkcie 7 Regulaminu Konkursu. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Uczestnika Konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Uczestnika Konkursu, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 7 Regulaminu Konkursu według formuły spełnia - nie spełnia. Uczestnicy konkursu muszą posiadać autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu Konkursu. Uczestnicy w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu i stosować się do ustaleń w nim zawartych, a także złożyć oświadczenia i dokumenty określone w punkcie 7 Regulaminu Konkursu. Zamawiający zaprosi do udziału w Konkursie wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki określone w punkcie 6 Regulaminu Konkursu i nadeślą w terminie oświadczenia i dokumenty określone w punkcie 7 Regulaminu Konkursu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Cena - 50
2. Wrażenia artystyczne, walory architektoniczne, architektura obiektu - 40
3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 21.03.2016, godzina 10:00.
Miejsce: w siedzibie Zamawiającego, bud. B, pok. nr 26 (odpłatność 12,20 zł) lub przesłane na wskazany adres (za zaliczeniem pocztowym), a także na stronie internetowej www.bip.namyslow.eu.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 21.03.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12 lub za pośrednictwem poczty.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 29.04.2016 r. do godz. 10.00.
Miejsce: Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12 lub za pośrednictwem poczty.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: Uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa zostanie najwyżej oceniona zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Oławskiej w Namysłowie. Nagród pieniężnych dla pozostałych uczestników Konkursu nie przewiduje się.

Źródło:Architekktura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane