allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

Komentarze: 0   Views : 14

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
Drukować 2016-03-02 23:44  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 04/03/2016
Termin składania prac: 12/04/2016
Miasto: Rymanów
Kraj: Polska
Rymanów: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
Numer ogłoszenia: 41628 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie ww. budynku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno - użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Domu Kultury w Rymanowie, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. 3. Autor najlepszej, nagrodzonej I miejscem pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000,00 zł oraz zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki, których rezultatem może być udzielenie zamówienia na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11. W sytuacji kiedy strony negocjacji uzgodnią warunki realizacji umowy, Autor na podstawie zawartej umowy opracuje wielobranżową dokumentację projektową na modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury budynku i będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. 4. Opracowanie, o którym mowa w pkt 1, stanowić będzie podstawę dla opracowania kompletnej (pełnej) wielobranżowej dokumentacji projektowej zwanej dalej zamiennie Dokumentacją lub Dokumentacją projektową oraz materiałów niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie budynku Domu Kultury. 5. Ogólna charakterystyka obiektu: Dom Kultury usytuowany jest Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr ewid. 3065 (pow. 0,4123 ha), na której znajduje się również budynek kina Sokół (ujęty w wykazie zabytków), należący do struktur Gminnego Ośrodka Kultury. 6. Podstawę opracowania koncepcji konkursowej stanowią niżej wymienione materiały i wytyczne w nich zawarte, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu konkursu: 1) załącznik nr 15 do Regulaminu - zakres funkcjonalności Domu Kultury w Rymanowie. 2) załącznik nr 18 do Regulaminu - inwentaryzacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury w Rymanowie, rok opracowania: 1988, 3) załącznik nr 19 do Regulaminu - mapa poglądowa 1:500, 4) załącznik nr 20 do Regulaminu - wypis z MPZP. 7. Zaleca się by Uczestnik konkursu dokonał wizji lokalnej obiektu i terenu, na którym obiekt jest zlokalizowany, dla którego mają być wykonane prace i uzyskał, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu konkursu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71.22.20.00 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu: 1.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu (samodzielnie biorącym udział w konkursie) bądź podmioty te występujące wspólnie, zwani również Uczestnikami konkursu - wspólnie biorącymi udział w konkursie, spełniający wymagania określone niniejszym Regulaminem. 1.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. W sytuacji złożenia więcej niż jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie takie wnioski nie będą podlegały ocenie. 1.3. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. W sytuacji złożenia więcej niż jednego opracowania pracy konkursowej prace takie nie będą podlegały ocenie przez Sąd konkursowy. Uwaga: za złożenie wniosku pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 1.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie określony został w załączniku nr 1. 1.5. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem. 1.6. O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają n/w wymagania dotyczące: 1.6.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jeden wielobranżowy projekt budowlany (na podstawie którego została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę) i wykonawczy na budowę obiektu zakwalifikowanego do co najmniej jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane) wraz z niezbędną infrastrukturą o powierzchni użytkowej obiektu minimum 500 m2; Przez budowę obiektu Zamawiający rozumie wykonanie prac, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 1.6.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej po jednej osobie, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: 1) architektonicznej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu na budowę obiektu zakwalifikowanego do co najmniej jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane) o powierzchni użytkowej obiektu minimum 500 m2; 2) konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej na budowę obiektu zakwalifikowanego do co najmniej jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane) o powierzchni użytkowej obiektu minimum 500 m2; 3) drogowej; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu powyższych instalacji na budowę obiektu zakwalifikowanego do co najmniej jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane); 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednego projektu powyższych instalacji na budowę obiektu zakwalifikowanego do co najmniej jednej z kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez ww. osoby. W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń. Osobami, o którym mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.) oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 1.6.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.6.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w niżej wymienionych okolicznościach: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 11) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 12) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 13) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie wymaganie opisane w punkcie 1.6.2 i 1.6.3 może spełnić łącznie grupa Uczestników konkursu biorących udział w Konkursie. 1.7. Ocena spełnienia w/w wymagań zostanie dokonana przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczeń oraz dokumentów, wymienionych w punkcie 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. wymagania Uczestnik konkursu spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika konkursu. Zamawiający dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie konkursu..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Walory architektoniczne i funkcjonalno - użytkowe - 40
2. Technologia wykonania inwestycji - 20
3. Koszty realizacji inwestycji - 20
4. koszt dokumentacji projektowej - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 12.04.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. nr 215.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 04.03.2016, godzina 10:00.
Miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. nr 215.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 12.04.2016r..
Miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. nr 215.
IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród: 1. Zamawiający przyzna nagrody pieniężne maksymalnie dwóm pracom konkursowym. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniony od oceny pracy konkursowej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac określone w niniejszym Regulaminie. 2. Zamawiający przyzna nagrodę/y Uczestnikowi/Uczestnikom konkursu, który uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej. 3. Sąd konkursowy może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania jednej lub wszystkich nagród, gdy przedstawione prace nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie, w tym nie uzyskają minimum 55 punktów. 4. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach: - I nagroda w wysokości 5 000,00 zł - zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego uzyska najwyższą ocenę pracy konkursowej; - II nagroda w wysokości 3 000,00 zł - może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie kolejne miejsce w Konkursie. 5. I nagroda zostanie przyznana pracy konkursowej, która decyzją Sądu konkursowego zajmie I miejsce. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, która zdobędzie I nagrodę otrzyma oprócz nagrody pieniężnej (5000,00 zł) także nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, których rezultatem może być udzielenie zamówienia na opracowanie wielobranżowej szczegółowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie Domu Kultury w Rymanowie..

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane