allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów

Komentarze: 0   Views : 9

Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów
Drukować 2016-03-02 00:58  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Data końca rejestracji: 11/03/2016
Termin składania prac: 15/06/2016
Miasto: Jelenia Góra
Kraj: Polska

Jelenia Góra: Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów
Numer ogłoszenia: 42818 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpnmab.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na koncepcję ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji ekspozycji przyrodniczej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów, spełniającej określone wymagania.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.93.00.00 - Specjalne usługi projektowe .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeniu Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym konkursem, udokumentowanych faktem wykonania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch interaktywnych ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych na powierzchniach nie mniejszych niż 500 metrów kwadratowych, potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że stosowne prace zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku zainteresowanych występujących wspólnie, co najmniej jeden z członków zespołu powinien posiadać doświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku biologia, geografia lub leśnictwo, - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia oraz posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i nadzorze aranżacji co najmniej 2 ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych, - przynajmniej jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku informatyka lub pokrewnych, z bardzo dobrą znajomością i wiedzą na temat zastosowania i rynku: sprzętu PC, sieci LAN/WAN, bezpieczeństwa, administracji, sprzętu audio wizualnego do publikacji mediów/techniki kontroli gestów/interaktywnych - projekcyjnych, systemów zarządzanie treścią oraz posiadającym udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i nadzorze aranżacji co najmniej 2 ekspozycji edukacyjnych lub muzealnych..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Oryginalność projektu - 40
2. Zgodność realizacji w koncepcji założeń merytorycznych do koncepcji ekspozycji przyrodniczej - 20
3. Realność wykonania koncepcji do zaplanowanych założeń merytorycznych ekspozycji przyrodniczej - 20
4. Koszt wykonania dokumentacji projektowej - 10
5. Koszt realizacji prac na podstawie koncepcji - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 04.03.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra pok. nr 11.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 11.03.2016, godzina 15:00.
Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 15.06.2016 r. godz. 15:00.
Miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda za najlepszą prace konkursową wynosi 40 000,00 zł. Liczbę i wysokość pozostałych nagród i wyróżnień ustala sąd konkursowy w ramach funduszu nagród i wyróżnień. Łączny fundusz wszystkich nagród wynosi 60 000,00 zł. Autor pracy konkursowej, która uzyska pierwszą nagrodę, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie, którego przedmiotem będzie opracowanie projektowe zawierające koncepcję pokonkursową wraz ze szczegółowym scenariuszem ekspozycji, dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania wystawy w tym wielobranżowy projekt budowlany (w razie konieczności), wielobranżowy projekt wykonawczy ekspozycji przyrodniczej wraz z dokumentacją przetargową, kosztorysami oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją. I nagroda będzie przyznana pracy, która uzyska największą liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż 70 punktów.

Źródło:Architektura.info 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!Menu:
 
 
Oferta specjalna

2009-03-02   XXII edycja konkursu Certyfikaty Dewelopera

Certyfikat, przyznawany jest od 1999 roku. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte.  więcej »

2009-01-23   Kryształowy Deweloper 2008 roku

SGI Baltis - szczecińska firma specjalizująca się w budowie wysokiej jakości mieszkań - zdobyła tytuł "Kryształowego Dewelopera 2008 roku", a inwestycja Garden House uznana została za "Kryształowe Apartamenty 2008 roku".   więcej »

2009-01-06   Laureaci konkursu "O Kryształową Cegłę"

Nagrodzone obiekty   więcej »

2008-05-10   Orły Polskiego Budownictwa 2008

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne, w pełni zaspokajających potrzeby konsumentów.  więcej »

2008-04-04   Konkurs "O Kryształową Cegłę"

Komitet Organizacyjny, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin przystąpiło do organizacji VIII edycji międzynarodowego konkursu O Kryształową Cegłę – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu.   więcej »

Konkursy budowlane