allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Warunki korzystania z portalu

Komentarze: 3   Views : 86

Warunki korzystania z portalu
Drukować 2009-06-26 13:19  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Po zarejestrowaniu w jednym z portali grupy ALLCONSTRUCTIONS.COM (www.asa.lt, www.strojabc.ru, www.aca.lv, www.allconstructions.com, www.allesbauabc.de ), stajecie się Państwo zarejestrowanymi użytkownikami wszystkich należących do grupy ALLCONSTRUCTIONS.COM portali (dalej Portali).

Warunki regulują prawne stosunki między wszystkimi zarejestrowanymi użytkownikami portali grupy ALLCONSTRUCTIONS.COM (dalej Użytkownikami) i właścicielem portali UAB „IKS" (UAB IKS), wynikające z korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez portale. Osoby, nie zgadzające się przynajmniej z jednym postanowieniem Warunków, nie mają prawa stać się zarejestrowanymi użytkownikami.

Rejestrując się na należących do grupy ALLCONSTRUCTIONS.COM portalach www.asa.lt, www.strojabc.ru, www.aca.lv, www.allconstructions.com, www.allesbauabc.de  potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się z warunkami i postanowieniami niniejszej umowy użytkownika (dalej Warunki), zgadzacie się z warunkami i zobowiązujecie się do ich przestrzegania.

1. Użytkownik wyraża zgodę na to, że podczas rejestracji w systemie i logowaniu do niego, system zarejestruje adres IP komputera „Użytkownika" oraz datę i czas logowania do systemu. Dane „Użytkownika" również są wykorzystywane w celu rejestracji oraz późniejszego administrowania w systemie.

2. UAB IKS chroni dane osobowe „Użytkowników" i wykorzystuje je przestrzegając postanowień ustawy Republiki Litewskiej o ochronie danych osobowych, innych aktów prawnych Republiki Litewskiej, regulujących wykorzystywanie i ochronę tych danych.

3.Użytkownik zobowiązuje się:

3.1. Nie pisać komentarzy/blogów, które są niekulturalne, niezwiązane z tematem, naruszają przepisy prawne, mają treść reklamową, podpisywać się imieniem innej osoby

 3.2. Nie wykorzystywać portali do przeprowadzania niezgodnych z prawem transakcji oraz (albo) dążąc do podstępu;

3.3. Nie umieszczać informacji:

3.3.1. których umieszczanie i upowszechnianie narusza własność intelektualną, prawa autorskie, prawa majątkowe i (bądź) niemajątkowe innych osób trzecich oraz inne prawa;

 3.3.2. które naruszają honor i godność osób publicznych bądź prywatnych;
3.3.3. które zachęcają do wymuszenia, przemocy, nienawiści narodowościowej, religijnej czy rasowej bądź do innych działań zabronionych przez prawo RL;

 3.3.4. które mogą zranić uczucia innych osób;

 3.3.5. mają charakter pornograficzny bądź erotyczny;

3.3.6 zaprzeczają dobrym obyczajom i etyce zawodowej;

3.3.7. których zamieszczenie zaprzecza ustawom i innym aktom prawnym RL;
3.3.8. które mogą mieć wpływ na normalne funkcjonowanie portalu, pracę oraz bezpieczeństwo.

3.4. Zapewnić, żeby podczas korzystania z portalu wszystkie dane przedstawione przez „Użytkownika":

3.4.1. były poprawne i właściwe, jak najbardziej operatywnie odnowione;

3.4.2. nie były zarażone przez wirusy i inne programy komputerowe czy inne pliki, które przeszkadzałyby, naruszały czy w inny sposób przeszkadzały w normalnym korzystaniu z portalu, bądź, które po skorzystaniu z portalu mogłyby pozostać w komputerach „Użytkowników" i (lub) przeszkadzałyby, naruszały czy w inny sposób przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu bądź, które po zachowaniu w komputerach „Użytkowników" mogłyby przeszkadzać, naruszać bądź w inny sposób utrudniać normalne funkcjonowanie;

3.4.3. nie naruszały wymogów aktów prawnych (również ochrony praw użytkowników bądź aktów prawnych reglamentujących konkurencję oraz zasady importu i eksportu);

                      3.5. Pisząc używać litewskich symboli.

4. Użytkownik, rejestrując się jako przedstawiciel firmy, któremu udziela się prawa zamieszczania produktów, usług czy zdarzeń swojej firmy, potwierdza, że ma pełnomocnictwo firmy do przedstawienia czy redagowania informacji o firmie.


5. Zarejestrowany użytkownik, któremu udziela się prawa umieszczania produktów, usług i zdarzeń swojej firmy, dodatkowo zobowiązuje się:

                     5.1. Rejestrując się wskazać dokładną nazwę firmy oraz imię i nazwisko pracownika, odpowiedzialnego za zamieszczenie informacji.

5.1. korzystając z portalu przedstawić obiektywną, właściwą, wszechstronną i dokładną informację o proponowanych produktach i/bądź usługach (tj. informacja musi odpowiednio określić proponowane towary i/bądź usługi i spełniać techniczne wymogi przedstawienia informacji);

5.2. Operatywnie odnowić informację

5.3.  nie proponować towarów i/lub usług, których obrót jest zabroniony bądź ograniczony;

5.4.  w pełni odpowiada za zgodność zamieszczonych informacji z aktami prawnymi obowiązującymi w Republice Litewskiej i nie naruszenie aktów prawnych oraz praw autorskich, jak również wymogów ustawy o języku narodowym.

 

6. UAB IKS ma prawo wysyłać informacje drogą elektroniczną użytkownikom zarejestrowanym w portalach.

 

7. UAB IKS pozostawia sobie prawo do usunięcia tych publikacji czy komentarzy użytkowników, które są niekulturalne, nie związane z tematem, mają charakter reklamowy, zachęcają do działań nielegalnych czy w inny sposób naruszają prawo.

 

8. UAB IKS nie zobowiązuje się do poprawiania wskazanych braków w informacji i uzupełniania brakujących danych, z wyjątkiem przypadków, gdy to imperatywnie narzucają obowiązujące na terenie Republiki Litewskiej ustawy czy inne akty prawne.

 

9. UAB IKS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamieszczona przez użytkownika informacja nie spełnia wymogów aktów prawnych obowiązujących na terenie Republiki Litewskiej bądź narusza prawa autorskie czy wymagania wynikające z ustawy o języku narodowym.

 

10. Gdy użytkownik publikuje informację, wliczając tekst i nie tylko tekst, lecz również zdjęcia, rysunki, elementy graficzne, komentarze, opisy zdjęć, blogi itd., udziela on prawa UAB IKS do wykorzystania, tłumaczenia na inne języki czy redagowania tej informacji w innych, należących do UAB IKS, portalach.

 

11. Użytkownik rozumie i zgadza się, że mając na uwadze to, że na działanie portalu może mieć wpływ wiele okoliczności, których UAB IKS nie może kontrolować, UAB IKS nie może zagwarantować nieprzerwanego i całkowicie bezpiecznego dostępu do portali.


UAB IKS  nie odpowiada za zakłócenia w pracy portali czy ich baz danych, bądź za powstałe wobec „Użytkowników" czy osób trzecich szkody, wynikające z przyczyn technicznych czy inne zdarzenia, których UAB IKS nie może kontrolować bądź na które nie ma wpływu i w związku z którymi „Użytkownik" nie może korzystać z portali internetowych (brak połączenia internetowego, awaria urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych bądź innych itp.) UAB IKS nie może być uważana za odpowiedzialną za jakąkolwiek szkodę, której przyczyną jest korzystanie z tej strony internetowej, uwzględniając, jednak nie ograniczając się bezpośrednią czy pośrednią szkodą.

 

12. Grupa Viskas.lt jest objęta prawami autorskimi. Prawami autorskimi są objęte również odtworzenie, adaptacja, tłumaczenie, przechowywanie i opracowanie całej informacji (również część tekstu czy zdjęcia/rysunki) za pomocą innych środków informacyjnych, również przechowywanie i opracowanie drogą elektroniczną. Chcąc wykorzystać jakąkolwiek część informacji w innych środkach przekazu, należy uzyskać uprzednio pisemną zgodę UAB IKS.

13. Postanowienia końcowe:

13.1. Oprócz niniejszych Warunków, stosunki między stronami regulują obowiązujące na terenie Republiki Litewskiej akty prawne, praktyka współpracy oraz standardy etyki zawodowej.

13.2. Wszystkie nieporozumienia powstałe między UAB IKS i użytkownikami, dotyczące niniejszych Warunków, są rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nie rozwiązania sporu w ten sposób, będzie on ostatecznie rozwiązany w sądzie zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Litewskiej według właściwości miejscowej UAB IKS.

12.3 W związku z rozwojem oraz bezpieczniejszym korzystaniem z Portali i Usług UAB IKS w każdej chwili ma prawo jednostronnie zmienić i uzupełnić Warunki. 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!


Komentarze


Unknown_user_thumb mojdom5555
2010-05-20 14:13

zgadzam się

Unknown_user_thumb [email protected]
2010-08-31 15:24

zgadzam się

Krypton DakamaStone
2014-05-27 12:14

zgadzam sie


Menu:
 
 
Aktualności
Nowości
Wideo instrukcje

Wykonanie izolacji termicznej na poddaszu użytkowym

Montaż izolacji przy użyciu nowoczesnych izolacji refleksyjnych ISOBOOSTER.

Układanie gipsowego kamienia dekoracyjnego

Film instruktażowy dotyczący sposobu wykładania kamieni dekoracyjnych produkowane przez firmę produkcyjną Petraart.

Naklejanie fototapety

Naklejanie fototapety

Pokażemy Ci w jaki sposób dodać pomieszczeniu trochę kolorów naklejając na ściany fototapetę.